10 lat Dyskusyjnego Klub Książki przy parafialnej kawiarence „Przystań” w Skalbmierzu

Dyskusyjny Klub Książki jest nową formą działalności kulturotwórczej oraz doskonałą promocją literatury współczesnej. Kluby Książki (DKK) wzbudzają duże zainteresowanie lokalnej społeczności, dla której książka w dalszym ciągu jest przedmiotem, znajdującym się w centrum ludzkiej kultury i cywilizacji.

Celem DKK jest promowanie czytelnictwa w kształtowaniu roli książki jako źródła pytań i odpowiedzi, oraz promowanie aktywnego udziału w życiu literackim.
Klubowicze DKK czytają wybrane książki i spotyka się w celu dyskusji nad przeczytaną nowością wydawniczą, ukazuje przyjemność płynącą z czytania, wyciągają różne wnioski oraz zachęcają innych do czytania. Dla miłośników książki ważna jest zwyczajowa forma spotkań – przy jednym stole. Klubowicze DKK mają możliwość spotkania z autorami. Klubowicze często czytają utwory literackie wymagające od czytelnika znajomości filozofii i wiedzy o współczesnym świecie oraz dogłębniej znajomości literatury. Różnorodny dobór utworów zachęca czytelników nie tylko do rozmowy, ale przede wszystkim skłania do zastanowienia i kontemplacji. Pozwala także na poznanie szerokiego spektrum problemów zawartych każdorazowo w jakże odmiennej formie i treści.

Dyskusyjne Kluby Książki adresowane są do wszystkich, którzy nie tylko lubią czytać, lecz także rozmawiać o książkach. Klubowiczem może zostać każdy użytkownik biblioteki, niezależnie od wieku, zainteresowań oraz tego, jak wiele i jak szybko czyta. Projekt oparty jest bowiem na założeniu, że czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze można zawsze, nie tylko będąc jej znawcą czy krytykiem.

Instytut Książki opracował model prowadzenia klubów w bibliotekach w Polsce w oparciu o wzorce angielskie – w Wielkiej Brytanii Kluby istnieją od 1926 i są niezwykle istotnym elementem życia literackiego, mają wpływ na rynek książki, w tym na najważniejsze nagrody literackie, a nawet nakłady książek.

Dyskusyjne Kluby Książki są elementem wieloletniego ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa i wsparcia sektora książki „Tu Czytamy!”, objętego patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest wykreowanie mody na czytanie, poprzez akcentowanie przyjemności płynących z lektury oraz promowanie aktywnego udziału w życiu literackim, np. poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi, interesujące dyskusje, twórcze wykorzystanie wiedzy płynącej z książek i literatury. Jego realizacja możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skalbmierz 30 września 2018 roku

ks. Marian Fatyga

17 września – Dzień Sybiraka

W skutek sowieckiej napaści na Polskę 17 września 1939 roku wielu polskich patriotów zostało wziętych do niewoli. Dla wielu Sybir okazał się być ostatnim i zarazem najbardziej dramatycznym etapem walki o wolną ojczyznę. W czasie pokoju i zabiegania o dobrobyt nie zapominajmy o wartościach patriotycznych i ofierze polskich zesłańców. Sybir to dla Polaków miejsce przeklęte. Tu przecież trafiały kolejne pokolenia najbardziej patriotycznej młodzieży przez cały okres zaborów. Zesłańcy z każdym dniem coraz bardziej oswajali się z myślą, że nie będzie im dane powrócić do domu i zobaczyć swoich bliskich. Masowo umierały dzieci i osoby starsze. Ci co do końca nie tracili nadziei i narodowej dumy zasługują na nasz najwyższy szacunek.

Relacje polsko-rosyjskie są niezwykle trudne ze względu na naszą zawikłaną historię. Dobrze wiemy, jak trudne były i nadal są konsekwencje tego sąsiedztwa, ile żalów do wykrzyczenia.

17 września 1939 rok wpisał się w naszej narodowej świadomości jako dzień niegodziwej napaści na Polaków, zaangażowanych w tym czasie w obronę zachodnich granic swojej ojczyzny. To wydarzenie często określa się jako „wbicie noża w plecy”. Serca żołnierzy wypełniły się żalem, gniewem, bezsilnością i wreszcie nienawiścią.

Andrzej Wajda w filmie „Katyń” spróbował pokazać co działo się z Polakami w sowieckich obozach męczeństwa. Ów film to wydarzenie społeczne. Teraz, kiedy mogli go zobaczyć bardzo licznie Rosjanie, to ważny krok w kształtowaniu świadomości historycznej Rosjan i Polaków.

Po tragedii smoleńskiej 10 kwietnia wciąż dyskutujemy na temat relacji polsko-rosyjskich. Polacy i Rosjanie muszą dziś dać sobie odpowiedź na zasadnicze pytanie, czy stać nas na wzajemne wybaczenie, choć tak naprawdę coraz mniej spośród żyjących brało udział w tragicznych wydarzeniach II wojny światowej. Co dziś może zrobić każdy Polak, by nadać historii twórczy bieg. Przed tym problemem stają nie tylko politycy i dyplomaci, ale jest to zadanie dla każdego z nas. Na międzyludzkiej płaszczyźnie możemy zbudować przyjaźń, która nie będzie sumą różnego rodzaju kompromisów, ale zrodzi się ze szczerej potrzeby serca.

Nieszczęścia minionego XX wieku, byłyby zapewne jeszcze większe, gdyby nie to, że jednak całkiem niemało ludzi podejmowało pokutę i szło przez życie drogą nawrócenia.

Również w tych pokojowych dążeniach nie możemy zapomnieć o wymiarze religijnym. Współczesny ruch ekumeniczny z pewnością byłby dużo bardziej umocniony duchowym zbliżeniem Wschodu i Zachodu.

Żeby kochać, nie trzeba wyzbywać się pamięci. To właśnie pamięć warunkuje prawdziwe przebaczenie. Niech drzwi trzeciego tysiąclecia otworzą się na oścież.

Skalbmierz, 16 września 2018 rok

Ks. Marian Fatyga

Atrakcyjna dobroć

W życiu dobrocią nazywamy sposób postępowania wypływający z miłości, cechujący się życzliwością, przychylnością i ciepłem. Mówi się o człowieku, że jest dobry, gdy umie obdarowywać życzliwym słowem, uśmiechem, okazywać pomoc, kiedy jej potrzeba. Jeden z francuskich filozofów tak określił dobroć: „Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują”. W towarzystwie dobrych osób czujemy się miło i bezpiecznie.

5 września przypada liturgiczne wspomnienie świętej Matki Teresy z Kalkuty. Dlaczego świat zachwycił się kobietą, która nie posiadała zupełnie nic poza drewnianym łóżkiem, habitem i kilkoma zupełnie niezbędnymi do życia rzeczami? Dlaczego ktoś, kto po prostu pozwalał godnie umrzeć najbiedniejszym otrzymał Pokojowa Nagrodę Nobla? Dlaczego wreszcie zakonnica, która przez większość swojego życia przeżywała duchową ciemność okazała się tak święta, ze papież Jan Pawle II w zaledwie 6 lat od jej śmierci dokonał jej beatyfikacji. Określił ją iż była „zakochaną w Bogu”. Św. Jan Paweł II w jednej z homilii tak mówił o niej: „ świadectwo życia Matki Teresy przypomina wszystkim, że ewangelizacyjna misja Kościoła dokonuje się przez miłość, która jest karmiona modlitwą i słuchaniem Słowa Bożego. Matka Teresa głosi Ewangelię swoim życiem w całości, ofiarowanym ubogim, ale jednocześnie w całości spowitym w modlitwie”.

Tak często wydaje się nam, że świętość to wielkie czyny, że życie tylko wtedy jest wartościowe, gdy pozostaje po nim jakiś materialny ślad. Tymczasem Matka Teresa postawiła wszystko co miała na jedną kartę – zaufała wezwaniu Jezusa i zdecydowała się żyć jakby jej w ogóle nie było. Jakby zamiast niej działał tylko Chrystus. Rzymski pokoik tej pokornej kobiety skupia w sobie siłę dużo większą i trwalszą niż wypełnione echem dawnych walk Koloseum i kapiące splendorem pałace. Skupia w sobie siłę odwiecznej miłości, miłości silniejszej niż śmierć.

A zatem życie jest krótkie i nie mamy zbyt wiele czasu na uprzyjemnienie go tym, którzy wędrują ciemną drogą razem z nami. Spieszmy się kochać, nie zwlekajmy w obdarzaniu dobrocią.

Skalbmierz, 9 września 2018 rok

Ks. Marian Fatyga

obwieszczenie – odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej „Pałecznica – Pamięcice – Solcza – Niezwojowice”

Pałecznica, 3 września  2018 r.

BiG.6730.45.2018

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz. 1073 ze zm.)

, że w dniu 3 września 2018 r. wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego pn. odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej „Pałecznica – Pamięcice – Solcza – Niezwojowice” (nr drogi 160152K, nr dz. ewid. 827/1, 867) w miejscowości Pałecznica w km 0+580

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje Panu/i

prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenie się co do zebranych

w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek odpisów

w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację o zapoznaniu z aktami sprawy uzyska Pan/i w Urzędzie Gminy Pałecznica przy

  1. św. Jakuba 11 w godzinach od 730do 1530.

Informuje się, iż zgodnie z art. 41 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ((tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania  tego obowiązku  doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto zgodnie z art. 40 § 4 i § 5 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Ponadto wskazuje się, iż w myśl art. 391§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

1)   złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;

2)   wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;

3)   wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

W związku z powyższym organ informuje, iż stronie w niniejszym postępowaniu przysługuje prawo wystąpienia do organu z wnioskiem o doręczanie jej pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej organu pod adresem www.palecznica.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Pałecznica przy ul. św. Jakuba 11 w godzinach od 730 do 1530.

Informuje się, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych

( tekst. jedn. Dz. U. 2016, poz. 922), iż Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Pałecznica (ul. św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica). Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Informacja

Do 17 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Pałecznica przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i wnioski o zasiłek szkolny. Druki można pobrać w Urzędzie.