Informacja – odpady komunalne

Wszystkie odpady zmieszane, które nie zostały odebrane z Państwa posesji w wyznaczonym terminie, zostaną odebrane dnia 16 sierpnia 2018 r.

W imieniu firmy odpowiedzialnej za odbiór odpadów – przepraszamy.

Obwieszczenie – budowa budynku magazynowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zewnętrznym oświetleniem terenu na dz. nr ewid. 27/6 w miejscowości Pałecznica

Pałecznica, 9 sierpnia  2018 r.

BiG.6730.41.2018

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz. 1073 ze zm.)

, że w dniu 9 sierpnia 2018 r. wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa budynku magazynowego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z zewnętrznym oświetleniem terenu na dz. nr  ewid. 27/6 w miejscowości Pałecznica, gm. Pałecznica

 

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje Panu/i

prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenie się co do zebranych

w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek odpisów

w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację o zapoznaniu z aktami sprawy uzyska Pan/i w Urzędzie Gminy Pałecznica przy

  1. św. Jakuba 11 w godzinach od 730 do 1530 .

 

Informuje się, iż zgodnie z art. 41 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ((tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania  tego obowiązku  doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Ponadto zgodnie z art. 40 § 4 i § 5 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 

Ponadto wskazuje się, iż w myśl art. 391§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

1)   złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;

2)   wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;

3)   wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

 

W związku z powyższym organ informuje, iż stronie w niniejszym postępowaniu przysługuje prawo wystąpienia do organu z wnioskiem o doręczanie jej pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej organu pod adresem www.palecznica.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Pałecznica przy ul. św. Jakuba 11 w godzinach od 730 do 1530.

 

Informuje się, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych

( tekst. jedn. Dz. U. 2016, poz. 922), iż Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Pałecznica (ul. św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica). Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

SZTAFETA NIEPODLEGŁOŚCI POBIEGNIE PRZEZ MAŁOPOLSKĘ

Żołnierze i pracownicy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej wezmą
udział w sztafecie niepodległości wzdłuż królowej polskich rzek. W biegu
organizowanym dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości wystartują
dwa zespoły, które po pokonaniu trasy od źródeł oraz od ujścia Wisły spotkają się
w Warszawie.
Sztafeta odbędzie się w dniach 11-14 sierpnia br., w przededniu Święta Wojska
Polskiego, wpisując się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości.

Skład sztafety będzie liczył 48 osób, żołnierzy i pracowników Wojsk Obrony
Terytorialnej, i zostanie podzielony na dwie grupy zadaniowe: ŹRÓDŁO i UJŚCIE. Po
dwóch zawodników z każdej grupy będzie musiało pokonać 10-kilometrowe odcinki w
tempie co najmniej 7 min/km. Razem do pokonania będzie blisko 1100 km. Z uwagi na
motto terytorialsów: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”, bieg będzie odbywał się
całodobowo, a trasa będzie przebiegała jak najbliżej koryta Wisły.
Do organizacji przedsięwzięcia odniósł się dowódca WOT, gen. bryg. Wiesław
Kukuła:
W Wojskach Obrony Terytorialnej pełnią służbę pełni pasji ochotnicy. Daje to spore
możliwości w wytyczaniu nowych standardów w obszarze aktywnego kształtowania
sprawności fizycznej i postaw patriotycznych. 100-lecie odzyskania niepodległości to dobry
czas na niełatwe wyzwania, stanowiące próbę naszych charakterów. Będzie to również
wyraz hołdu dla tych, którym tę wolność zawdzięczamy.
Ze źródeł Wisły w kierunku stolicy wystartuje grupa zadaniowa ŹRÓDŁO, w
której składzie jako druga zmiana pobiegnie reprezentacja 11 MBOT. Start zaplanowany
jest
z Baraniej Góry w dniu 11 sierpnia (godz. 14.30). Cały zespół będzie miał
do przemierzenia trasę długości 620 km w planowanym czasie blisko 73 godziny.
Małopolscy terytorialsi przejmą pałeczkę od swoich kolegów z 13 Śląskiej Brygady OT
w Oświęcimiu 12 sierpnia o godzinie 2:10 nad ranem, by przekazać ją
po przebiegnięciu 140 km reprezentantom 10 Świętokrzyskiej Brygady OT
w małopolskich Koszycach o godzinie 18:30.
Z ujścia Wisły w kierunku stolicy wyruszy grupa zadaniowa UJŚCIE. Start
zaplanowany jest z Mikoszewa w dniu 12 sierpnia (godz. 8:00). Zespół ten będzie miał
do pokonania trasę długości 480 km w planowanym czasie ponad 56 godzin.
Metą sztafety będą błonia Stadionu Narodowego, a oficjalne zakończenie biegu
odbędzie się pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego. Trasę pomiędzy
Stadionem Narodowym, a Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego pokonają
wspólnie wszyscy biegacze składu podstawowego obu grup zadaniowych: ŹRÓDŁO i
UJŚCIE.

Oficer prasowy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
p. o. mjr Bartosz Kubal

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (MARR S.A) rozpoczęła projekt „ DOBRY CZAS na Biznes – KOM2”

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (MARR S.A) rozpoczęła projekt „
DOBRY CZAS na Biznes – KOM2” realizowany w powiecie proszowickim, miechowskim,
bocheńskim, myślenickim, wielickim, krakowskim oraz na terenie miasta Krakowa.
Program jest skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i
więcej, w tym emerytów, rencistów oraz kobiet na urlopie wychowawczym,
zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej.
Każdy kandydat zakwalifikowany do projektu może liczyć na kwotę dofinansowania w
wysokości 25 000 zł.
Dodatkowo wykwalifikowani doradcy zatrudnieni przez MARR S.A gwarantują pomoc
zarówno przed założeniem firmy m.in. w pisaniu biznes planu, jak i przez pierwszy rok
prowadzenia działalności.
Pomoc w wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych oraz wszelkie informacje można
uzyskać w Powiatowym Punkcie Informacyjnym dla powiatu proszowickiego przy ulicy
Krakowskiej 18A, 32-100 Proszowice pod numerami telefonu: 12 617 99 88,
785 056 877 oraz w Powiatowym Punkcie Informacyjnym powiatu krakowskiego oraz
miasta Krakowa przy ulicy Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków pod numerami telefonu
: 12 617 99 42, 12 617 99 43 – Miasto Kraków 12 617 99 45 – Powiat Krakowski.
Ponadto szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.marr.pl