Informacja – Odnawialne źródła energii

Mieszkańcy Gminy Pałecznica, którzy do dnia dzisiejszego nie zgłosili się do siedziby urzędu gminy w celu podpisania umowy związanej z udziałem w projekcie dot. Odnawialnych Źródeł Energii, proszeni są o pilny kontakt do dnia jutrzejszego tj. piątek, godz. 7:30 – 15:30 pokój nr 8.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 50 000 zł netto

W związku z realizacją projektu pn.: „Nauka nas szuka” współfinansowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa 10 WIEDZA I KOMPETENCJE, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie
10.01.03 EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Pałecznica – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług szkoleniowych przy realizacji ww. projektu.

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Pałecznica z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2018 rok”
Pałecznica, dnia 16 października 2017 r.
INFORMACJA
WÓJTA GMINY PAŁECZNICA
z dnia 16 października 2017 r.
o przeprowadzeniu konsultacji
Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Pałecznica zaprasza zainteresowane
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu
Współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2018 rok”
Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 16.10.2017 r. do 27.10.2017 r. (w dni robocze) poprzez
zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pałecznicy a
także poprzez zgłaszanie uwag Inspektorowi ds. informacji publicznej i promocji gminy. Uwagi, opinie i
wnioski dotyczące projektu „Programu Współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”  należy składać pisemnie na
„formularzu do konsultacji” w sekretariacie Urzędu Gminy w Pałecznicy, 32-109 Pałecznica ul. św. Jakuba 11,w
godzinach pracy urzędu Gminy Pałecznica który będzie udostępniony do publicznej wiadomości na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Pałecznica oraz na stronie internetowej .
Projekt „Programu współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” oraz „formularz do konsultacji”
można pobrać w pok. nr 7 Urzędu Gminy Pałecznica oraz na stronie urzędu.

Wójt Gminy Pałecznica
Marcin Gaweł

Formularz konsultacji OPP 2017

Uchwała o organizacje pozorządowe na 2018

Konsultacje projektu

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa  pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Termin składania ofert: 2017-10-09

Pałecznica: : dostawa  pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20200
data ogłoszenia o zamówieniu: 28.09.2017 r.
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.palecznica.pl

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – dostawy

data ogłoszenia: 12.10.2017 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pałecznica – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy, ul. św. Jakuba 43, 32-109 Pałecznica, woj. małopolskie, tel. 0-41 3848037, faks 0-41 3848107.
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa  pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zaproszenie do składania ofert

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2017.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • 13p Grzegorz Kociumbas ul. Turkusowa 11, 52-215 Wrocław.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71.381,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 90 405,00
 • Oferta z najniższą ceną: 90 405,00  / Oferta z najwyższą ceną: 90 405,00
 • Waluta: PLN .

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa wyposażenia komputerowego wraz z akcesoriami do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Termin składania ofert: 2017-09-28

Pałecznica: : wyposażenia komputerowego wraz z akcesoriami do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
data zamieszczenia zaproszenia:  20.09.2017 r. www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.palecznica.pl

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – dostawy

data zamieszczenia ogłoszenia:  12.10.2017 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pałecznica – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy, ul. Św. Jakuba 43,32-109 Pałecznica, woj. małopolskie, tel. 0-41 3848037, faks 0-41 3848107.
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wyposażenia komputerowego wraz z akcesoriami do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zaproszenie do składania ofert

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2017.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Kompu-tech Bartosz Marcinkowski, ul. Łagiewnicka 37/19, 30-417 Kraków.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99.650,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 127 003,94
 • Oferta z najniższą ceną: 127 003,94  / Oferta z najwyższą ceną: 127 003,94
 • Waluta: PLN .

Ważna informacja dotycząca projektu OZE

Osoby, które złożyły deklarację udziału w projekcie w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii proszone są o zgłoszenie się do Pani Magdaleny Kopeć- pracownika Urzędu Gminy w terminie do 16 października br. w celu podpisania umowy użyczenia. Umowa ta upoważniać będzie Gminę Pałecznicę do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością, na której prowadzone będą roboty związane z montażem instalacji OZE, na cele realizacji projektu.

Merytoryczne kryteria punktowe w zakresie stanu przygotowania projektu przewidują przyznanie dodatkowych punktów za posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu. W przypadku projektu OZE mieszkaniec będzie musiał udostępnić nieruchomość Gminie w celu wykonania instalacji, a sama instalacja w pięcioletnim okresie trwałości będzie własnością Gminy.

Uwaga! Brak złożenia oświadczenia w terminie będzie równoznaczny z wykreśleniem danej osoby z udziału w projekcie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pałecznica w pok. nr 8.
Osoba do kontaktów – p. Magdalena Kopeć tel. 41 38 48 037 wew.11 ; mail:kopec.m@palecznica.pl

Osoby zgłaszające powinny mieć ze sobą dowód osobisty oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.