Raport z konsultacji społecznych

A6726C9E-DA4D-4080-BEB5-486FA2144ADF-31729-00001314856BB7B9

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dn. 01.03.2017 roku Wójt Gminy Pałecznica, działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji opublikował na stronie BIP Urzędu Gminy Pałecznica oraz na stronie internetowej Gminy, informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pałecznica na lata 2016 – 2020.

Do informacji o rozpoczęciu konsultacji dołączono:

· Projekt konsultowanego dokumentu,
· Formularz konsultacyjny w wersji edytowalnej, wraz z informacją o dostępności formularza w wersji papierowej w Urzędzie Gminy.
W informacji Wójt Gminy Pałecznica określił formy i terminy prowadzenia konsultacji, tj.:

Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego,
Spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami – 14 marca o godzinie 16:00 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica,
Spotkania z grupą przedstawicielską (przedsiębiorcy) – 17 marca o godzinie 16:00 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Termin: 14 marca 2017 r., godzina 16:00

Lokalizacja: Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica ul. Strażacka 3, 32-109 Pałecznica

Liczba uczestników: 148

Spotkanie konsultacyjne prowadził przedstawiciel Wykonawcy Gminnego Programu Rewitalizacji. Przebiegło ono zgodnie z następującym scenariuszem:

· Przywitanie mieszkańców,
· Przedstawienie głównych założeń rewitalizacji,
· Przypomnienie stwierdzonych wcześniej deficytów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych w poszczególnych podobszarach.
· Przedstawienie wizji niwelowania deficytów.
· Przedstawienie proponowanych projektów rewitalizacyjnych,
Spotkania prowadzone było w języku zrozumiałym, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (zał. 1).

WNIOSKI:

W czasie spotkania zgłoszono postulat dotyczący wprowadzenia do Programu projektów dotyczących zwiększenia liczby projektów dotyczących oferty sportowej dla osób starszych. Wniosek został zaaprobowany. Do listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie włączono nowych zadań, jednak odpowiedni zapis zamieszczono w części poświęconej pozostałym dopuszczalnym projektom rewitalizacyjnym. Wniosek został poparty faktem zebrania dodatkowych danych dot. chorób kręgosłupa w gminie i obszarze rewitalizacji.

Pałecznica, dnia 30.03.2017 r.

SPOTKANIE Z GRUPĄ PRZEDSTAWICIELSKĄ

Termin: 17 marca 2017 r., godzina 16:00

Lokalizacja: Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica ul. Strażacka 3, 32-109 Pałecznica

Liczba uczestników: 16

Spotkanie konsultacyjne prowadził przedstawiciel Wykonawcy Gminnego Programu Rewitalizacji. Przebiegło ono zgodnie z następującym scenariuszem:

· Przywitanie mieszkańców,
· Przedstawienie głównych założeń rewitalizacji,
· Przypomnienie stwierdzonych wcześniej deficytów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych w poszczególnych podobszarach.
· Przedstawienie wizji niwelowania deficytów.
· Przedstawienie proponowanych projektów rewitalizacyjnych,
· Przedstawienie możliwości działań rewitalizacyjnych, realizowanych przez przedsiębiorców.

WNIOSKI

W czasie konsultacji pracodawcy zaproponowali, żeby w części poświęconej pozostałym dopuszczalnym projektom rewitalizacyjnym zamieścić punkt dotyczący możliwości realizacji miękkich projektów, nakierowanych na rozwój kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych i rozwoju kwalifikacji osób już zatrudnionych. Wniosek został zaaprobowany, a punkt wpisany do GPR.

PISEMNE UWAGI DO PROJEKTU UCHWAŁY PRZESYŁANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB W FORMIE TRADYCYJNEJ

W trakcie trwania konsultacji ani mieszkańcy, ani pozostali interesariusze nie skorzystali z tej formy przesyłania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Pałecznica, dnia 30.03.2017 r.

 

zalacznik:

https://bip.malopolska.pl/ugpalecznica,a,1306948,raport-z-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-uchwaly-rady-gminy-w-sprawie-przyjecia-gminneg.html

Dofinansowanie na wymianę pieca CO na piec 5 generacji! Termin zgłoszeń do 26 marca (niedziela) !!!

Urząd Gminy Pałecznica informuje, iż jest możliwość skorzystania
z dofinansowania do wymiany pieca CO na piec 5 generacji.

Warunki jak poniżej:

  1. Wymiana starego na nowy piec 5 generacji (utylizacja starego, dokument potwierdzający)
  2. Dofinansowanie z WFOŚiGW wspólnie z Gminą stanowią kwotę 5 500,00 zł
  3. Przewidywane koszty pieca (ok. 10 000,00 zł)
  4. Pozostała wartość pieca i koszty montażu leżą po stronie wnioskodawcy.
  5. Termin zgłoszenia do Sołtysów lub Radnych danej miejscowości do niedzieli 26.03.2017 r. włącznie.
  6. Wnioskodawca ma obowiązek wpłacić zaliczkę w kwocie 500,00 zł w terminie do 26.03.2017 r. (niedziela) u Sołtysa lub Radnego.
  7. Termin realizacji wymiany pieców do 15.09.2017 r.

 

Wójt Gminy Pałecznica
(-) Marcin Gaweł

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami dotyczące wymiany pieców

Dnia 21 marca w Domu Kultury w Pałecznicy odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami dotyczące wymiany pieców. Tematem spotkania było omówienie zasad i warunków pozyskania za pośrednictwem Gminy Pałecznica dofinansowania na wymianę starego pieca na nowy piec 5 generacji.

Osoby, które chcą skorzystać z dotacji muszą skontaktować się z Sołtysem bądź Radnym swojej miejscowości do 26.03.2017r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE.

1 2 3 4 5

Zakończenie projektu systemowego dla uczestników objętych wsparciem w 2016 roku

W Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów na zakończenie udziału w projekcie systemowym dla uczestników objętych wsparciem w 2016 roku.

Wójt Gminy Pałecznica Pan Marcin Gaweł wręczył uczestnikom zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie systemowym „Aktywni do celu”

– Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w Gminie Pałecznica; realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej ; Działania 9.1; Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizowanym przez Gminę Pałecznica – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno- Gospodarczego „KLUCZ” Oddział w Pałecznicy.

Pan Wójt podziękował uczestnikom oraz obecnemu jak również poprzedniemu kierownikowi GOPS a także pani Prezes Stowarzyszenia za realizowane w ramach projektu działania służące mieszkańcom naszej gminy.
Udział w podsumowującym spotkaniu wzięli również koordynator projektu oraz przedstawiciele kancelarii adwokackiej , która udziela porad prawnych dla uczestników projektu „Aktywni do celu”

Udział w projekcie przyczynił się dla jego uczestników wzmocnieniem kompetencji społecznych oraz zawodowych.

W roku 2017 oraz 2018 kolejni uczestnicy będą objęci wsparciem w ramach projektu.

IMG_7753IMG_7750IMG_7769IMG_7770

Więcej zdjęć na stronie Gminy Pałecznica na portalu Facebook.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2017 r.

Kwalifikacja wojskowa dla gminy Pałecznica odbędzie się w dniu

14 kwietnia 2017 r w Miejskim Domu Kultury Proszowice ul. Rynek 18

 

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. Mężczyzn urodzonych w 1998 roku

2. Mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997 którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Osoby urodzone w latach 1996-1997 które:

a. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

b. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. Kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej /Dz. U. poz. 321/.

5.Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są zobowiązane zgłosić się na wezwanie

w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

2. Dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

3. Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.

4. Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy

UWAGA

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Wójt Gminy wzywa do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań imiennych. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzenia na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa. Osoba ta powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny Wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nie stawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

droga Krzyżowa

W dniach z 7 na 8 kwietnia odbędzie się 4. Nocna Droga Krzyżowa ze Skalbmierza do bazyliki  w Miechowie. Początek 7 kwietnia o godz. 18:00 mszą świętą w Skalbmierzu. Następnie przemarsz, zatrzymując się przy czternastu stacjach drogi krzyżowej. Planowane przerwy na odpoczynek w Rosiejowie, Racławicach i Woli Bukowskiej. Zapraszamy chętnych pielgrzymów. Proszę zabrać wygodne obuwie, płaszcz, znaki odblaskowe, gorącą herbatę i prowiant.

Planowane zakończenie ok. 5 rano śpiewem godzinek o Grobie Chrystusa. Powrót do Skalbmierza busami i autobusem. Można dołączyć do grupy z miejscowości przez które będziemy przechodzić.

Niepełnoletni idą pod opieką dorosłych lub sami za zgodą rodziców bądź opiekunów. Pielgrzymi idą zwartą grupą, bez względu na pogodę. Nie ma wcześniejszych zapisów.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:  

ks. Proboszcz Marian Fatyga 602-765-295.

 

 

 

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

I n f o r m a c j a

 

Gmina Pałecznica  planuje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach ogłoszonego naboru do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Termin ostateczny składania wniosków do WFOŚiGW – do 31.03.2017 r.

 

Osoby chętne do udziału w Programie i wymianę systemu ogrzewania proszone są o zgłoszenie się do pokoju nr. 8 w Urzędzie Gminy Pałecznica do 20.03.2017r.

 

Więcej informacji : Magdalena Kopeć  pok.nr 8. Tel: 41 38 48 037

 

 

Szczegóły projektu w załącznikach.

Załącznik: Regulamin Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego.