KOMUNIKAT! Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO INFORMUJE!!!

Komunikat:

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.

 

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków – będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca – są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.

Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.

Dlatego przypominamy, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji pieców będzie konieczność zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania.

Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia wspomnianego audytu i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy wyceniają swoją „usługę” na ok. 150 zł.

Informujemy, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które przystąpiły do programu.

Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
– w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86
– w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93
– w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63
– w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83
– w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73
Wszystkie punkty są czynne w godz.: pon. 8:00 – 18:00 oraz wt.-pt. 8:00 – 16:00.

 

Kraków, 20.02.2017 r.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Gmina Pałecznica zleci wykonanie usługi cateringowej w dniach;
14.03.2017 r. oraz 17.03.2017 r. realizowanej w ramach projektu
pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica
na lata 2016-2020”.

Usługa cateringowa dla 160 osób;
Miejsce: Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica

Oferty należy składać  osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pałecznica pok. nr 8 lub mailowo na adres urzad@palecznica.pl

 

Koordynator Projektu
Karolina Wądek

Uwaga! Istotne Informacje dla Rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków!

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

WYDZIAŁ ROLNICTWA

Informuję, iż rolnicy, poszkodowani w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków, prowadzący w 2016 gospodarstwa, w których jest utrzymywany drób, położone na obszarach podlegających ograniczeniom w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (obszary zapowietrzone i zagrożone) mogą otrzymać rekompensaty na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2017. 166). Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta drobiu na formularzu udostępnionym na stronach internetowych ARiMR oraz biurach powiatowych ARiMR.

Wnioski należy składać od 1 do 28 lutego 2017 r. do kierownika właściwego biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do wniosku producent rolny musi dołączyć dokumentację określającą liczebność stada drobiu w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, na dzień poprzedzający dzień otrzymania przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. Z pomocy mogą korzystać producenci rolni w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy prowadzą gospodarstwo w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.). Rekompensata będzie wypłacana do każdej sztuki drobiu utrzymywanego w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym na dzień otrzymania przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby, w wysokości:

25 zł – w przypadku indyka lub strusia,

15 zł – w przypadku kaczki lub gęsi,

5 zł – w przypadku kury, perlicy lub przepiórki,

4 zł – w przypadku pozostałych gatunków drobiu.

Rekompensaty nie będą przysługiwały producentom rolnym:

1) których gospodarstwo zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, tj. gospodarstwo, które jest uprawnione do odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt za drób zabity z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej albo do zapomogi za drób padły na podstawie art. 50 ust. 1 tej ustawy; grupa ta obejmuje także gospodarstwa, w których stwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków ale odmówiono wypłaty odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 7 ww. ustawy lub wypłaty zapomogi na podstawie art. 50 ust. 3 tej ustawy;

– 2 –

2) których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, które nie zostało wyznaczone jako ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków, a wydano decyzję nakazującą zabicie lub poddanie ubojowi drobiu, tj. gospodarstwo, które jest uprawnione do odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 1 ww. ustawy za drób zabity z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej; grupa ta obejmuje także gospodarstwo w któremu odmówiono wypłaty odszkodowania na podstawie art. 49 ust. 7 tej ustawy;

3) których gospodarstwo jest położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wobec których wydano decyzję nakazującą zabicie lub ubój drobiu oraz zakazującą utrzymywania w gospodarstwie drobiu, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust 3 ww. ustawy. Przedstawiając powyższe, proszę o przekazanie informacji zainteresowanym rolnikom.

 

informacja dot. zjadliwej grypy

BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – konsultacje w sprawie nowego Regulaminu

BUDŻET OBYWATELSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
– konsultacje w sprawie nowego Regulaminu

 

OGŁOSZENIE

Informuje się przedstawicieli środowisk lokalnych aktywistów, takich jak: sołtysi, koła gospodyń wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej, gminne jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i samorządy gospodarcze o trwających konsultacjach społecznych dotyczących nowego  regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
W ramach konsultacji społecznych zorganizowane zostaną spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, a także z zainteresowanymi budżetem obywatelskim mieszkańcami Małopolski.

Najbliższy termin spotkania w Krakowie to:

20.02.2017 r. godz. 16:30
Urząd Marszałkowski Sala Obrad Sejmiku
ul. Racławicka 56, 30-001 Kraków

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 

 

 

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 21 i 22 luty 2017r.


Szanowni Państwo,

podobnie jak w latach ubiegłych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach wspólnie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Proszowicach oraz Komendą Powiatową Policji w Proszowicach w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach 21 i 22 luty 2017r. zachęca wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z kompleksowej pomocy specjalistów m.in.: psychologa, terapeuty rodzinnego, pedagoga, terapeuty uzależnień, prawnika, kuratora sądowego, policji oraz pracownika socjalnego.

Dyżury specjalistów odbywać się będą w budynku Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice (sala obrad na parterze), (godziny wyznaczone w harmonogramie-załacznik).

Dzięki zaangażowaniu się przedstawicieli różnych instytucji – Sądu, Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MGOPS oraz PCPR oferowane wsparcie będzie miało charakter interdyscyplinarny. Osoby dotknięte przestępstwem będą mogły uzyskać informacje z wielu źródeł na temat możliwości poradzenia sobie z problemem.

harmonogram

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pałecznica, 03.02.2017 r.

                                                          

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Na podstawie  art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2016 poz. 1020 z późn. zm.), zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

  1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Pałecznica

Św. Jakuba 11

32 – 109 Pałecznica

Tel./ fax: (041) 384 80 37 w. 19

REGON: 291010576

NIP: 682-16-35-547

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  1. Przedmiotem zamówienia jest:

– Organizacja konferencji podsumowującej mikroprojekt pn. „Inteligentny dom w inteligentnej wiosce”

  1. Szczegółowy opis zamówienia:

Organizacja konferencji podsumowującej mikroprojekt pn. „Inteligentny dom w inteligentnej wiosce” realizowany w ramach projektu „Polsko – norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
Konferencja na około 100 osób. Miejsce konferencji: Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica.
             

  1. Termin realizacji zamówienia: 24.02.2017 roku.
  2. Główne kryterium wyboru stanowi najniższa cena.
  3. Inne istotne warunki zamówienia: brak.
  4. Sposoby przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i zawierać ostateczną cenę brutto. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis – – Organizacja konferencji podsumowującej mikroprojekt pn. „Inteligentny dom w inteligentnej wiosce”

Ofertę można przesłać e-mailem na adres urzad@palecznica.pl lub złożyć osobiście u zamawiającego.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pałecznica przy ul. Św. Jakuba 11 do dnia  17 lutego 2017 roku do godziny 12:00

 

 

 

Joanna Hałat – Majka

Podpis osoby prowadzącej sprawę