UPRAWNIENIA W JEDEN WEEKEND!!!

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej zamierza wkrótce rozpocząć nowe szkolenia dla rolników. Dla osób, które chcą w zdobyć nowe kwalifikacje to bardzo dobra wiadomość. Warto dodać, że całe szkolenie odbędzie się w ciągu zaledwie jednego weekendu.

Wszystkich chętnych zapraszamy na następujące szkolenia:

 1. „Integrowana produkcja roślin – rośliny rolnicze”,
 2. „Integrowana produkcja roślin – rośliny sadownicze”
 3. „Integrowana produkcja roślin – rośliny warzywnicze”

w promocyjnej cenie – jedynie 400 złotych za kurs. Producent rolny zainteresowany otrzymaniem certyfikatu integrowanej produkcji powinien ukończyć szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin na poziomie podstawowym (odrębnie w odniesieniu do roślin warzywniczych, sadowniczych i rolniczych). Program szkolenia obejmuje 16 godz. po 8 godz. każdego dnia. Przewidywane termin szkolenia: luty/marzec/kwiecień 2017 r. (sobota-niedziela).

Program kursu realizowany będzie zgodnie z zał. Nr 2 lit. A) do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 554) – odpowiednio dla roślin sadowniczych, warzywnych i rolniczych (szkolenie podstawowe).Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które ważne jest 5 lat.

Co to jest integrowania produkcja?

Integrowana produkcja  to nowoczesny i rozwijający się system uprawy, który uwzględnia oczekiwania odbiorców w stosunku nie tylko do atrakcyjnie wyglądających owoców, warzyw i innych płodów rolnych, ale również produktów o wysokich walorach jakościowych. System integrowanej produkcji umożliwia uzyskanie płodów rolnych o najwyższych wartościach biologicznych i odżywczych oraz bezpiecznych dla zdrowia ludzi. Produkty roślinne poddawane są ścisłej kontroli pod kątem pozostałości środków ochrony roślin, nawozów oraz innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Podobnie istotną kwestią jak bezpieczeństwo żywności jest propagowanie ochrony środowiska. Niestety intensyfikacja produkcji rolniczej tworzy ogromne zagrożenie dla otaczającej przyrody. Integrowana produkcja uwzględnia cele ekologiczne takie jak ochronę krajobrazu rolniczego oraz różnorodności biologicznej. Podstawą systemu integrowanej produkcji są prawidłowo dobrane elementy takie jak: poprawny płodozmian i agrotechnika, racjonalne nawożenie oparte na rzeczywistym zapotrzebowaniu roślin oraz stosowanie w uzasadnionych sytuacjach środków ochrony roślin jak najmniej zagrażających zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku naturalnemu.

Zajęcia będą prowadzić wyspecjalizowani pracownicy Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

 1. „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie” (cena promocyjna 95,00 zł)
  Termin szkolenia: luty/marzec/kwiecień 2016 r. (sobota-niedziela), 14 godz. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawnia do wykonywania zabiegów oraz zakupu środków ochrony roślin. Jest ono wymagane również podczas kontroli w gospodarstwie przez: Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ważne jest 5 lat.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w godzinach 8.00-16.00. Zakład Doskonalenia Zawodowego, Kazimierza Wielka, ul. Kolejowa 27, tel. 41 352 19 46 lub 41 352 26 98 lub 691310471 e-mail: kazimierza@zdz.kielce.pl lub kcwiek@zdz.kielce.pl.

Kursy uruchamiamy natychmiast po zebraniu 15 osobowej grupy.

Informacja w sprawie GRYPY PTAKÓW!

W związku z różną interpretacją komunikatu Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, zaleca się przetrzymywanie drobiu w zamknięciu, aż do momentu otrzymania jasnego komunikatu o możliwości wypuszczenia drobiu na wybieg!

DOTACJA NA WYMIANĘ PIECA W GMINIE PAŁECZNICA

Szanowni Państwo

Gmina Pałecznica w roku 2016 złożyła wniosek o dofinansowanie wymiany 100 pieców w  domach mieszkalnych na terenie naszej gminy.

Marszałek województwa małopolskiego przyznał nam dotację w kwocie 118 606,00 zł co pozwala sfinansować wymianę kotłów tylko w 14 domach.

Na posiedzeniu Rady Gminy Pałecznica, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2017 r. podjęliśmy decyzję, że przyjmiemy zgłoszenia od wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie, spełniających poniższe kryteria i przeprowadzimy losowanie, tak aby ustalić kolejność realizowanych dotacji.

Aby ubiegać się o dotację należy wypełnić deklarację i spełnić poniżej opisane warunki. Formularz deklaracji jest do pobrania na stronie urzędu www.palecznica.pl, do pobrania u sołtysa, radnego oraz w sekretariacie UG.

Warunki jakie trzeba spełnić by stać się „odbiorcą końcowym” w.w. projektu:

 1. Właściciel budynku musi posiadać prawo własności na podstawie aktu notarialnego.
 2. Budynek mieszkalny, w którym zostanie wymienione źródło ciepła, musi mieć wykonaną wysoką termomodernizację.
 3. Budynek, w którym będzie wymieniany kocioł musi być wykorzystywany na cele mieszkaniowe.
 4. W budynku mieszkalnym, nie może znajdować się inne źródło ciepła jak np. kominek czy piec kaflowy.
 5. Właściciel budynku musi zobowiązać się do utylizacji starego pieca, który dotychczas stanowił źródło ciepła – warunek potwierdzenia odpowiednim dokumentem.
 6. Nie zalega z opłatami i podatkami lokalnymi.
 7. Sporządzony audyt energetyczny przez audytora zewnętrznego na koszt Urzędu Marszałkowskiego wykaże, że budynek spełnia wymagania audytu.

Deklaracje prosimy składać w wersji papierowej do dnia 01.02.2017r. do godz. 10 na dzienniku podawczym UG Pałecznica (ul. św. Jakuba 11). Deklaracje przesłane w wersji elektronicznej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na losowanie, które od będzie się w Domu Kultury w Pałecznicy w dniu 03.02.2017r. o godzinie 10.00.

DEKLARACJA-UDZIAŁU-W-PROJEKCIE