WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAPOWIETRZONY

W związku ze stwierdzeniem przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w miejscowości Czuszów (gm. Pałecznica) w powiecie proszowickim, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na obszarze zapowietrzonym.

W celach bezpieczeństwa, zostaną wyłożone maty dezynfekcyjne na ustalonych przez właściwe organy drogach dojazdowych między obszarami zagrożonym i zapowietrzonym.

Czuszów obszar zagrożony Czuszów obszar zapowietrzony

Obszar zapowietrzony:

Od strony północnej: od granicy województwa małopolskiego wzdłuż północnej granicy administracyjnej miejscowości Bolów (gm. Pałecznica) – do drogi powiatowej nr 1253 K;

Od strony zachodniej: od północnej granicy miejscowości Bolów drogą powiatową nr 1253 K w kierunku południowo-zachodnim i dalej drogą powiatową nr 1254 K – do skrzyżowania z drogą gminną nr 160164 K w miejscowości Sudołek (gm. Pałecznica). Następnie tą drogą do miejscowości Pieczonogi (gm. Pałecznica) – do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1259 K. Drogą powiatową nr 1259 K w kierunku południowo-wschodnim przez ok. 250 m, a następnie drogą lokalną w kierunku południowo-wschodnim przez ok. 250 m i dalej drogą lokalną w kierunku południowym do granicy administracyjnej miejscowości Pieczonogi i Szczytniki-Kolonia (gm. Pałecznica). Wzdłuż tej granicy w kierunku zachodnim przez ok. 900 m do cieku wodnego (rowu melioracyjnego) i dalej wzdłuż tego cieku w kierunku południowym, a następnie południowo-wschodnim w miejscowości Szczytniki-Kolonia i Klimontów (gm. Proszowice) – do drogi wojewódzkiej nr 776;

Od strony południowej: od cieku wodnego w miejscowości Klimontów (Stara Wieś) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 776 w kierunku północnym a następnie wschodnim – do granicy województwa małopolskiego;

Od strony wschodniej: wzdłuż granicy województwa małopolskiego – od drogi wojewódzkiej nr 776 do północnej granicy administracyjnej miejscowości Bolów.

W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym, nakazuje się:

1) odosobnić drób lub inne ptaki w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w

innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

– uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

– ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2) niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu

drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków

transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów

lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4) posiadaczowi zwierząt niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza

weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu

produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;

5) wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami

do i z gospodarstw utrzymujących drób

 

 

Świąteczne słowo

Każdy człowiek planuje swoją – dalszą lub bliższą – przyszłość. Dobry plan i konsekwentna jego realizacja jest warunkiem sukcesu. Bóg, pragnąc szczęścia  dla człowieka, ma dla niego wspaniały plan zbawienia. Święta Bożego Narodzenia, które już tak blisko, mogą  stać się dla nas okazją do odczytywania planu Bożego w naszym życiu.

Przeżywaliśmy Wigilię – dzień szczególny w życiu chrześcijanina Polaka. Radosne czekanie na przyjście Zbawiciela. Wieczerza wigilijna, opłatek, spotkania rodzinne, długie Polaków rozmowy plany, przebaczenie bo Bóg się rodzi.

W okresie Bożego Narodzenia  stają nam przed oczami Matka Boża, święty Józef, wszyscy po kolei pastuszkowie, Mędrcy. A Kościół przypomni nam jeszcze św. Szczepana, św. Jana Ewangelistę,  dzieci niewinnie pomordowane przez Heroda .

Możemy się kłócić, ale w Boże Narodzenie chcemy się pogodzić. Grzeszymy, ale wtedy chcemy być święci. Boże Narodzenie budzi w człowieku wiele dobra. Łamiąc się opłatkiem, składają sobie życzenia w których jest mnóstwo życzliwości.

Włosi posiadają żłóbek św. Franciszka. A my Polacy równie coś pięknego: nie tylko opłatek, którym się łamiemy w Wigilijną Noc, ale najpiękniejszą legendę związaną z Bożym Narodzeniem, która podaje, że w Wigilię, o północy zwierzęta domowe mówią ludzkim głosem. To nic, że nikomu, jak dotąd nie udało się pochwalić, że owe glosy słyszał. Ta legenda jest wspaniałym komentarzem do prawdy, że: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”, że Bóg postanowił narodzić się człowiekiem.

Przekonanie, że zwierzęta domowe mówią ludzkim głosem w Noc Wigilijną, jest próbą wyrażenia prawdy, że przez Boże Narodzenie coś „drgnęło” w rzeczywistości stworzonej. Ta legenda skłania nas do refleksji, jak traktujemy zwierzęta, o których mówił św. Franciszek, iż są naszymi braćmi i sprzymierzeńcami. Byłoby dobrze „uzbierać” w tę wigilijną noc tyle miłości, troski do wszystkich istot żywych by nam jej wystarczyło na cały rok. Według tradycji Chrystusowi zwierzęta towarzyszyły przy narodzinach są więc obecne w naszych parafialnych szopkach. Kochaj, miej cierpliwość, przebaczaj tym, którzy nie mówią ludzkim głosem. Świat w którym żyjemy nie jest, niestety doskonały. Jest w nim tyle do poprawienia. Wsłuchajmy się zgodnie z legendą w tę wigilijną noc, by usłyszeć prawdę o nas od naszych domowych zwierząt.

Codzienne życie pełne pośpiechu i stresu przesłania nam  to co istotne .Święta niech będą okazją do odkrycia na nowo miłości Boga do człowieka.

Dobrych Świąt!

 

Skalbmierz, 25 grudnia 2016 rok    ks. Marian Fatyga

Zapytanie ofertowe – Opracowanie GPR

Pałecznica, 21.12.2016 r.

111

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Na podstawie  art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2016 poz. 1020 z późn. zm.), zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Pałecznica

Św. Jakuba 11

32 – 109 Pałecznica

Tel./ fax: (041) 384 80 37 w. 19

REGON: 291010576

NIP: 682-16-35-547

 

 

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

– Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica w ramach projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica na lata 2016-2020” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z Budżetu Państwa.

 

 1. Szczegółowy opis zamówienia:

Gminny Program Rewitalizacji powinien zostać sporządzony zgodnie z zasadami kompleksowości, koncentracji interwencji, komplementarności przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz realizacji zasad partnerstwa i partycypacji. Powinien zawierać co najmniej:
– szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, obejmującą analizę negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru;

– opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy, w tym strategią rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych;

– opis wizji stanu obszary po przeprowadzeniu rewitalizacji;

– cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1;

-opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych i inne niezbędne do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 28 lutego 2017 roku.
 2. Główne kryterium wyboru stanowi najniższa cena.
 3. Inne istotne warunki zamówienia: brak.
 4. Sposoby przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i zawierać ostateczną cenę brutto. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis – Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica w ramach projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica na lata 2016-2020” Ofertę można przesłać e-mailem na adres urzad@palecznica.pl lub złożyć osobiście u zamawiającego.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pałecznica przy ul. Św. Jakuba 11 do dnia  3 stycznia 2017 roku do godziny 12:00

 

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Wzór Umowy GPR – Pałecznica

 

Karolina Wądek

Podpis osoby prowadzącej sprawę

Św. Jan Chrzciciel – patron Adwentu

Długie grudniowe wieczory, krótkie dni, adwentowe czuwanie – skłaniają do refleksji. Do wyjścia na pustynię, modlitwy i ciszy, by zobaczyć swoje życie w odniesieniu do Boga, ludzi w tym przedświątecznym czasie. Szukamy ludzi o mocnym charakterze, odpowiedzialnych, konsekwentnych, dotrzymujących danego słowa. Takiego człowieka, któremu można zaufać, bo on nie kłamie, nie tchórzy, nie zmienia zdania. Jeśli coś obieca to dotrzymuje słowa. Gdy coś pożyczy, to zawsze odda. A jeśli zdarzy się, że silny charakter ma nasz przyjaciel, to spotkaliśmy prawdziwy skarb. Na takiego przyjaciela zawsze można liczyć, on nigdy nie opuści nas w biedzie. Jak cudowne i wspaniałe byłoby życie, gdybyśmy mogli spotkać ludzi o silnym charakterze.

 

Postacią Adwentu o silnym charakterze jest Jan Chrzciciel. Sam Jezus Chrystus daje o nim świadectwo. Jego styl życia jest niezbitym dowodem dla tych, co wyszli zobaczyć i oglądać. Nie trzcinę – człowieka słabego i chwiejnego, ale mocnego jak dąb. Zdolnego pokonać wszelkie przeszkody i trudy. Człowieka żyjącego na pustyni, nie tylko dzień lub dwa, lecz całe lata. Nawet więzienie ani okrutny Herod, ni śmierć nie potrafiły zmienić Jana. Był jak dąb mocny i wspaniały, można było go ściąć, ale nie złamać. Święty Jan Chrzciciel był wielki, ponieważ zawsze pozostawał wierny i konsekwentny swemu powołaniu. Jego misją życiową było zapowiedzieć przyjście mesjasza, przygotować mu drogę. Niekiedy wyobrażamy sobie, że święci byli bohaterami , podobnymi do filmowych postaci bez skazy i bez lęku. O takich herosach opowiadały już wiele stuleci wcześniej greckie i rzymskie mitologie. Jednak w przypadku chrześcijańskich świętych zasada super bohatera się nie sprawdza. Święci nie potrzebują estradowych reflektorów, ale prawdziwego światła, które daje Bóg. Do takich świętych którego czyny mówiły o nim należał św. Jan Chrzciciel  – bohater Adwentu.

 

Postawmy sobie pytanie: jakim jestem człowiekiem, czy słabej woli, któremu brak energii i wytrwałości, czy też podejmuje walkę, by konkretnymi czynami kształtować swoją wolę. Czas Adwentu jest stosowną okazją do podjęcia ćwiczeń swojego charakteru.

 

 

Skalbmierz, 18 grudnia 2016 rok

 

Ks. Marian Fatyga

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Pałecznica na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.),  Uchwały Rady Gminy Pałecznica  Nr VII/148/2016 z dnia 23.11.2016 r.  ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych:

Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, które będzie realizowane w ramach ośrodka wsparcia-klubu samopomocy prowadzącego następujące grupy w 3 miejscowościach:
– dla 15 osób starszych i 12 młodzieży w miejscowości 1, – 27 osób
– dla 15 osób starszych i 11 młodzieży w miejscowości 2 – 26 osób

– dla 20 osób starszych i 7 młodzieży w miejscowości 3 – 27 osób

 

W sumie dla 80 osób.
Ośrodek będzie prowadził zajęcia dla poszczególnych grup:
– w miejscowości 1, 3 dni w tygodniu, w tym z młodzieżą 3 dni w tygodniu,
– w miejscowości 2, 3 dni w tygodniu, w tym z młodzieżą 3 dni w tygodniu.

– w miejscowości 3, 3 dni w tygodniu, w tym z młodzieżą 3 dni w tygodniu,
Ośrodek będzie działać w każdym z w/w wymienionych dni co najmniej 4 godziny zegarowe dziennie.
Zadaniem ośrodka ma być prowadzenie działań o charakterze samopomocowym z akcentem na interakcję pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą lub dziećmi i podjęcie działań, których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy osobami w podeszłym wieku i młodzieżą.

– uczestnikami zajęć winny być osoby starsze, sugeruje się wiek powyżej 50 roku życia oraz dzieci i młodzież ucząca się,

– zapewnienie dostępu do prasy codziennej i komputera,

– uczestnicy – zarówno osoby starsze, jak i młodzież – nie mają być biernymi

odbiorcami szkoleń i zajęć prowadzonych przez zatrudnionych prelegentów. Ideą jest

prowadzenie działań samopomocowych, to jest takich, w których:

 1. albo osoby starsze pomagają młodzieży,
 2. albo młodzież pomaga osobom starszym,
 3. albo młodzież i osoby starsze pomagają sobie nawzajem.

– harmonogram planowanych działań w ramach realizacji zadania, winien koncentrować

działania mające na celu aktywizację osób starszych oraz przeciwdziałające ich

marginalizacji,

Przystępujący do konkursu zobowiązuje się do podjęcia inicjatywy polegającej na obligatoryjnym

uwzględnieniu w programie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy, działań w celu

upowszechnienia i promowania idei wolontariatu poprzez zaangażowanie

wolontariuszy w funkcjonowanie ośrodka, a tym samym aktywizację społeczną osób

chcących wspierać funkcjonowanie mieszkańców w podeszłym wieku,

oraz do  nawiązania współpracy z uczelniami wyższymi w celu wprowadzenia do programu

działania ośrodka zajęć edukacyjnych,

 

Proponowane przez przystępującego do konkursu podmiotu tematy zajęć i obszary integracji międzypokoleniowej oraz bloki tematyczne powinny być nie krótsze niż 1 tygodniowe i nie dłuższe niż 4-6  tygodniowe.  Mają uwzględniać:

 

 • inicjatywy rodzinne, wzmacniające więzi wielopokoleniowe;
 • kształtowanie świata wartości (normy, wzory zachowań);
 • przekazywanie dziedzictwa kulturowego;
 • międzypokoleniowa wymiana umiejętności;
 • praca ze wspomnieniami, lokalną historią, praca wokół tradycji, obrzędów;
 • inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku;
 • inicjatywy artystyczne i edukacyjne umożliwiające konfrontację spojrzeń i wymianę umiejętności
 • osób w różnym wieku (np. teatralnych, plastycznych, muzycznych);
 • działania wokół nowych technologii (młodzi przewodnikami starszych po świecie techniki – np. nauka
 • obsługi telefonów komórkowych, aparatów cyfrowych, komputerów, sprzętu AGD i RTV.
 • maksymalnie 4 wycieczki (średnio 1 w kwartale)

 

Od podmiotu ubiegającego się o realizację zadania wymaga się zapewnienia odpowiedniej liczby pomieszczeń do spotkań, odpowiednich warunków sanitarnych, oraz zapewnienie możliwości przygotowania gorących posiłków/napojów.
Kierownik ośrodka powinien posiadać kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 w/w ustawy, to jest 3-letni staż w pomocy społecznej i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.
Liczba opiekunów realizujących swoje zadania w tym samym czasie nie może być większa niż liczba spotykających się w tym czasie grup uczestników.
 

 

Okres realizacji zadań od 04.01.2017 do 31.12.2017 r.
Ogółem na zadania te przeznaczono kwotę  169 200,00 PLN . Zadanie powyższe finansowane jest w ze środków Wojewody Małopolskiego w wysokości  135 360,00 PLN  oraz ze środków Gminy Pałecznica w wysokości 33 840,00 PLN  Na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla osób realizujących zadania może być przeznaczone do 50% środków uzyskanych z dotacji Wojewody Małopolskiego.

Kwota przekazanej dotacji zależy od faktycznych dni działalności ośrodka.

W przypadku późniejszego uruchomienia ośrodka kwota dotacji zostanie stosownie pomniejszona.

 

Wysokość dotacji ulega zmniejszeniu w przypadkach niepełnej frekwencji

Wysokość dotacji należnej za dany miesiąc zależy od frekwencji uczestników w tym miesiącu:

1 )frekwencja na poziomie 100 % -70% – 100%  dotacji

2) frekwencja na poziomie 69 % – 50 % – 75% dotacji

3) frekwencja na poziomie 49 % i mniej – 50% dotacji

 

Frekwencja musi być potwierdzona listami obecności prowadzonymi w ośrodku wsparcia i podpisywanymi każdorazowo przez osoby uczestniczące w danym dniu w zajęciach. Jako ważne będą traktowane wyłącznie podpisy osób, które złożyły wcześniej deklarację uczestnictwa w ośrodku.

 

Ośrodek wsparcia  jest zobowiązany prowadzić dokumentację potwierdzającą prowadzenie zajęć, składającą się, w szczególności, z dziennika zajęć, deklaracji uczestników i listy obecności .

 

Środków dotacji Wojewody nie można przeznaczyć na:

– transport beneficjentów na zajęcia,

– pokrycie kosztów usługi cateringowej,

– pokrycie wydatków związanych z uczestnictwem w zajęciach osób nie będących uczestnikami ows,

– pokrycie kosztów imprez o charakterze masowym/lokalnym,

– pokrycie wydatków na większą liczbę uczestników niż wynika z zapisów umowy finansowej,

– na działania nie wskazane w harmonogramie i kosztorysie,

– przeznaczenie środków dotacji na zatrudnienie dodatkowych osób: koordynatora, prelegenta, pomocnika opiekuna (samopomocowy charakter) moderatora i innych osób, które nie wpływają bezpośrednio na realizację zadań merytorycznych, a jedynie generują dodatkowe koszty.
Dotacje na realizację zadań publicznych zostaną przyznane podmiotom, które otrzymają najwyższą ilość punktów.

Oferty będą oceniane przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Pałecznica.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie maksymalnie do 5 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

W przypadku stwierdzenia uchybienia wymogom formalnym oferty Komisja Konkursowa wzywa do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od daty powiadomienia. Oferty nieuzupełnione w wyznaczonym terminie zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.
Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Pałecznica po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.

 

Oferty zgłoszone w konkursie będą oceniane w/g następujących kryteriów:
a/ ocena możliwości realizacji zadania publicznego (0-5 pkt),
b/ ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-5 pkt),

c/ doświadczenie w realizacji zadań z zakresu:

– sektora finansów publicznych (0-5 pkt)

– wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, w tym działań na rzecz wspierania aktywności osób starszych (0-5 pkt)

– doświadczenie w realizacji zadań integrujących i aktywizujących osoby starsze (0-5 pkt)
d/ analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych a art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość otrzymanych na ten cel środków (0-5 pkt).
Wybrana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów.
W konkursie mogą brać udział:
1) Organizacje pozarządowe.
2) Podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
3) Jednostki organizacyjne podlegające organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Termin składania ofert upływa 4 stycznia 2017 r. o godz. 10.00
Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pałecznica.
Uczestnicy konkursu powinni złożyć ofertę w/g wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia MPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1300) wraz z wymaganymi załącznikami.

a/ kopia aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru, którego wypis wynika z odrębnych przepisów prawa,
b/ kopia statutu podmiotu podpisana przez osoby reprezentujące organizację,
c/ numer rachunku bankowego.
Kopie dokumentów powinny być opisane „za zgodność z oryginałem” wraz z datą potwierdzenia i podpisem osoby potwierdzającej.
Oferta niekompletna, złożona po terminie zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

Szczegółowe informacje/zasady oceny, wzór ofert, wzór umowy/ na temat konkursu można uzyskać w siedzibie zamawiającego. Uprawnioną do kontaktów z ofertami jest Pani Iwona Perkowska –       p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy tel.: 41 384-82-34

Pałecznica, 15.12.2016 r.

 

Załącznik 1 -wzór oferty

Załącznik 2- ramowy wzór umowy

Załącznik 3 – wzór sprawozdania