Rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Pałecznica

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Pałecznica zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Pałecznica.

 Interesariusze konsultacji społecznych

Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

 1. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
 2. Użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
 3. Wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 4. Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1;
 5. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 6. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 7. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 8. Organy władzy publicznej;
 9. Podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczną się z dniem dzisiejszym, tj. 29 listopada 2016 r. i potrwają do dn. 29 grudnia 2016 r., przy czym odbywać się będą w formie:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy Pałecznica przy ul. Św. Jakuba 11 w Sekretariacie Urzędu.
 2. Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email urzad@palecznica.pl
 3. Spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się dnia 15.12.2016 r. o godzinie 16:00 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica, przy ul. Strażackiej 3, 32-109 Pałecznica.
 4. Spotkania z grupą przedstawicielską (przedsiębiorcy), które odbędzie się dnia 19.12.2016 r. o godzinie 16:00 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica, przy ul. Strażackiej 3, 32-109 Pałecznica.
 5. Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z załączonego formularza oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy. Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

 Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Gminy jest Karolina Wądek

 

Więcej na:

http://bip.malopolska.pl/ugpalecznica,a,1263111,dzialajac-na-podstawie-art-6-ustawy-z-dn-9-pazdziernika-2015-r-o-rewitalizacji-wojt-gminy-palecznica.html

II nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes–KOM”

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR S.A.) informuje, iż w dniach 30 listopada 2016 r. – 16 grudnia 2016 r. ogłasza II nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes–KOM” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji.
Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach Informacyjnych zlokalizowanych w każdym mieście powiatowym subregionu, pod poniższymi adresami:

1. M. Kraków – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,
2. powiat bocheński – ul. Świętego Leonarda 31/25, 32-700 Bochnia,
3. powiat krakowski – ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków,
4. powiat miechowski – ul. Piłsudskiego 10b, 32-200 Miechów
5. powiat myślenicki – ul. Królowej Jadwigi 3, 32-400 Myślenice,
6. powiat proszowicki – ul. Krakowska 18a, 32-100 Proszowice,
7. powiat wielicki – ul. Sikorskiego 5, 32-020 Wieliczka

Dokumenty można składać:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00

Tryb składania dokumentów rekrutacyjnych:
Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą na adres biura projektu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie rekrutacji.

Kto może ubiegać się o udział w projekcie?

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które należą, do co najmniej jednej z poniższych grup:
1) osób powyżej 50 roku życia,

2) osób długotrwale bezrobotnych,

3) osób z niepełnosprawnościami,

4) osób o niskich kwalifikacjach,

5) kobiet.

Kryterium wieku kandydata weryfikowane jest w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego,

Niezbędne dokumenty:
Wzory dokumentów, które należy przedłożyć w odpowiedzi na ogłoszony nabór znajdują się na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcbkrakow:

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w:

 Regulamin rekrutacji w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM”

 Regulamin przyznawania wsparcia finansowego (grantu) na rozpoczęcie działalności

gospodarczej w projekcie „Dobry czas na biznes – KOM”

Regulaminy znajdują się:

 w siedzibie MARR S.A.

 w Powiatowych Punktach Informacyjnych oraz

 na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcbkrakow

Przy wypełnianiu formularza rekrutacyjnego prosimy zwrócić uwagę na poprawne określanie kodów DEGURBA. Na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcbkrakow znajduje się wykaz gmin województwa małopolskiego wraz z przypisanymi im kodami klasyfikacji
DEGURBA.
Informujemy, że na stronie internetowej projektu www.marr.pl/dcbkrakowbędzie istniała możliwość wypełnienia formularza rekrutacyjnego w wersji on-line. Po udostępnieniu funkcjonalności informacja w tym zakresie pojawi się w aktualnościach na stronie projektu.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z siedzibą MARR S.A. lub wybranym Powiatowym Punktem Informacyjnym.

25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji i Przemocy Wobec Kobiet

Bóg stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo powołał go do miłości. Kobieta od samego początku historii zbawienia miała odegrać w niej kluczową rolę. Wspólnie z mężczyzną otrzymała do dyspozycji naturalne bogactwa, by odpowiedzialnie nimi gospodarować i pomnażać je. Tworząc razem wspólnotę osób mogli zaludnić ziemię. Na przestrzeni dziejów kobieta mogła realizować swoje powołanie w różnych uwarunkowaniach społecznych. Często doznawała krzywd i poniżenia. Musiała z wielką determinacją upominać się o swoje prawa. Po dziś dzień także w naszym kręgu cywilizacyjnym jej godność nie zawsze jest w należytym stopniu respektowana. Niekiedy pada ofiarą agresji.

 

Św. Jan Paweł II mówił: „Katolickie kobiety żyjące wiarą i miłością oraz oddające cześć imieniu Bożemu w modlitwie i służbie odgrywały zawsze niezbędną i niezwykle owocną rolę w przekazywaniu autentycznej wiary i w stosowaniu jej we wszystkich okolicznościach życiowych. Dzisiaj w epoce głębokiego kryzysu duchowego i kulturowego, nie sposób przecenić doniosłości tego zadania”. W Międzynarodowym Dniu Eliminacji i Przemocy Wobec Kobiet zechciejmy sięgnąć do źródeł naszego człowieczeństwa. Otóż każdy z nas, choć stanowiący niepowtarzalną indywidualność winien z pokorą uznać, że wypływa ono z nieskończonej miłości Boga do człowieka. Kobieta nosi w sobie jej ogromne pokłady. Jako małżonka, matka, wolontariuszka potrafi dzielić się nią bezinteresownie i bezustannie. Ten kto, podnosi rękę na kobietę kaleczy prawdziwe piękno, a wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni. Kobiecość jest nam wszystkim bardzo potrzebna. Bez niej nasza codzienna rzeczywistość byłaby wyjałowiona z uczuć, pozbawiona wielości barw. Przemoc wobec kobiety jest zamachem na jej piękno i godność. Nikt nie może pozostać obojętny na duchowe i fizyczne cierpienie kobiet, i ten dzisiejszy dzień ma o tym wszystkim przypomnieć.

 

 

Skalbmierz, 27 listopada 2016 rok

 

Ks. Marian Fatyga

OGŁOSZENIE

2222

Gmina Pałecznica zleci wykonanie usługi cateringowej w dniach;
15.12.2016 r. oraz 19.12.2016 r. realizowanej w ramach projektu
pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica
na lata 2016-2020”.

Usługa cateringowa dla 60 osób;
Miejsce: Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pałecznica pok. nr 8 lub mailowo na adres urzad@palecznica.pl

 

Koordynator Projektu
Karolina Wądek

OGŁOSZENIE

2222Gmina Pałecznica zleci wykonanie usługi cateringowej w dniach;
15.12.2016 r. oraz 19.12.2016 r. realizowanej w ramach projektu
pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica
na lata 2016-2020”.

Usługa cateringowa dla 60 osób;
Miejsce: Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica

Oferty należy składać  osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pałecznica pok. nr 8 lub mailowo na adres urzad@palecznica.pl

 

Koordynator Projektu
Karolina Wądek

20 listopada – Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków

W trzecią niedzielę listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków  Drogowych. W Kościele  katolickim szczególnie modlimy się o wieczne  zbawienie dla tych, którzy nagle i niespodziewanie  stracili życie wskutek wypadków drogowych. Pamiętamy  także o wszystkich, którzy cierpią z powodu tych wypadków.

 

Pożyteczna inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych to ustanowienie Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. 26 października 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zaprosiło państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do obchodzenia trzeciej niedzieli listopada jako corocznego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Do udziału w uroczystościach zaprasza się rodziny tragicznie zmarłych jak i uczestników wypadków drogowych, którzy szczęśliwie uniknęli śmierci.

 

Papież Benedykt XVI tak mówił do wszystkich kierowców 15 listopada 2009 roku: „Wszystkich, którzy przemierzają drogi świata, zachęcam  do zachowania ostrożności , w duchu odpowiedzialności  za dar zdrowia i życia własnego i innych. Niech Bóg bezpiecznie prowadzi podróżujących i niech wam błogosławi”.

 

Bezpieczeństwo na naszych drogach to jeden z najważniejszych problemów trapiących społeczeństwo. Tysiące zabitych, dziesiątki tysięcy rannych, ukazują bezmiar ludzkich tragedii, którego bezwzględnie trzeba zapobiegać. W tym szczególnym dniu apelujemy, aby każdy kierowca zrobił wszystko, by z jego powodu nie doszło do żadnego zagrożenia na drodze oraz okazywał szczególną życzliwość i szacunek dla innych użytkowników dróg. Zatrważające statystki: średnio każdego dnia na polskich drogach ginie 15 osób, rocznie traci życie ponad 5 tysięcy.

 

Jeden z duchownych napisał: „Każdy kierowca ma coś z nomady, a żywot nomady jest trudny i wymagający (…). Wymaga to od kierujących nie tylko sporych umiejętności technicznych, ale też wielu cnót osobistych oraz szczególnej gorliwości w przyzywaniu opieki Bożej Opatrzności i wstawiennictwa św. Krzysztofa.”.

 

Nie zapominajmy o tych, którzy ostatnio zginęli w różnych wypadkach. Świadomość zagrożeń i skutków nierozważnego zachowania za kierownicą warunkiem bezpieczeństwa i budulcem odpowiedzialności na drodze, powiedział jeden z użytkowników dróg.

 

 

 

Skalbmierz, 20 listopada 2016 rok

 

Ks. Marian Fatyga

Szkolenia kobiet – techniki samoobrony

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie zorganizowania i 
przeprowadzenia cyklu szkoleń z kobietami - ochotniczkami spoza resortu 
obrony narodowej w zakresie walki wręcz - samoobrony, rusza I edycja 
ogólnopolskich i bezpłatnych szkoleń kobiet z technik samoobrony.

Na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej 
(http://www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/) znajdują się szczegółowe 
informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

Na terenie administrowanym przez WKU w Krakowie takie szkolenie 
zorganizowane jest w oparciu o 16 Batalion Powietrznodesantowy w 
Krakowie ul . Wrocławska 82. Instruktor: sierż. Mariusz TARAN tel. 500 
042 268, email: skytaran@tandsnow.com

98. rocznica odzyskania niepodległości

Jeszcze wielu spośród nas pamięta okres, w którym dzisiejsze święto było zakazane. Zapewne niejednemu z młodych ludzi wydaje się to nieprawdopodobne. Polacy bowiem o odzyskanie niepodległości musieli bardzo długo walczyć, a gdy ją odzyskali to na krótko. Pamiętnego 11 listopada 1918 roku wielka radość i triumf przepełniły polskie serca. Dziś nie tylko chcemy uroczyście uczcić tamten czas, ale zastanowić się jak kochać ojczyznę i być jej najlepszym patriotą.

 

Ojczyzna – ziemia ojców, kraj urodzenia, kraj rodzinny, ale nie jest to samo, co państwo. Bo można pozbawionym państwa a mieć swoją ojczyznę, nasi dziadowie dawno temu śpiewali „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie!”. Ojczyzna jest to dobro duchowe, złożone z języka, kultury, historii i tradycji, to pamięć o zwycięstwach i klęskach. Nie można w tym szeregu wartości pominąć również wiary i Kościoła.

 

A co to jest patriotyzm? W Słowniku Języka Polskiego czytamy: „Postawa społeczno-polityczna i forma ideologii, łącząca przywiązanie do własnej ojczyzny, poczucie więzi społecznej oraz poświęcenie dla własnego narodu z szacunkiem dla innych narodów” jest to zatem miłość do ojczyzny i rodaków, czyli robienie wszystkiego, aby była najpiękniejsza i najmocniejsza.

 

W Narodowe Święto Niepodległości stawiamy sobie ważne pytania: co dzisiaj znaczy dla nas ojczyzna? Czy troszczymy się o jej dobro? A może już nas ogarnął kosmopolityzm? Może wszędzie nam dobrze, gdzie jest pieniądz? Jak to jest z naszym patriotyzmem?

 

Dzisiaj mija 98 lat od dnia odzyskania niepodległości. Co my dziś myślimy o naszej ojczyźnie? Dosyć rzadko używamy słowa ojczyzna. Kard. Karol Wojtyła w poemacie „Myśląc ojczyzna” pisze: „Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, (…) z niej się wyłaniam (…), gdy myślę ojczyzna  – by zamknąć ją w sobie jak skarb”. Pamiętając o miłości swojej ziemskiej ojczyzny, nie możemy zasklepiać się we własnym, ciasnym egoizmie. Można miłować Polskę ze wszystkich sił – w dobrym sensie – otwartym na cały świat.

 

Dziś na naszych domach niech zawisną flagi biało-czerwone, oby na każdym domu – to też znak naszego patriotyzmu. Biel i czerwień.  Ile ludzi oddało życie za te dwa złączone kolory. Oddajmy im dzisiaj cześć.

 

Skalbmierz, 13 listopada 2016 rok

 

Ks. Marian Fatyga

 

Św. Hubert – patron myśliwych

3 listopada w liturgii Kościoła  katolickiego wspominamy św. Huberta patrona leśników i myśliwych. Ich praca stanowi ważną, choć nie zawsze dostrzegalną posługę na rzecz społeczeństwa i konkretnego człowieka. Leśnicy troszczą się  o przyrodę , a zwłaszcza o właściwe wykorzystanie  zasobów leśnych. Myśliwy , to osoba zawodowo zajmująca się łowiectwem. Jest postacią na dobre zakorzenioną w polskiej tradycji ludowej, gdzie kojarzony  jest z prawdziwą męskością, z zasadami. Przeciwieństwem myśliwego jest kłusownik, który nie przestrzega prawa i etyki łowieckiej.

Święty Hubert przyszedł na świat w 665 roku w belgijskiej rodzinie, szczycącej się swoją przynależnością do królewskiego rodu Merowingów. Kultywowane w niej tradycje łowieckie bardzo silnie oddziaływały na wyobraźnię i osobowość chłopca. Jako nastolatek uratował życie swojemu ojcu podczas polowania na niedźwiedzia. Gdy podjął służbę na królewskim dworze poznał na nim swoją przyszłą żonę. Hubert wiódł życie zgodne z jego dotychczasowymi przekonaniami i zainteresowaniami. Przemierzał lasy, wypatrując w nich zwierzyny. Jako czterdziestolatek doświadczył spotkania z samym Bogiem. Św. Hubert przez wiele lat pochłonięty swoją łowiecką pasją i hulaszczym trybem życia, zaniedbywał swój duchowy i religijny rozwój. Już jako człowiek dojrzały doświadczył spotkania z Bogiem, co zaowocowało głębokim nawróceniem. Było to w Wielki Piątek, gdy na jego drodze stanął biały jeleń, którego poroże zdobiły wieniec i świetlisty krzyż. Usłyszał wówczas słowa nawołujące do opamiętania i nawrócenia. Wziął je sobie głęboko do serca i postanowił rozpocząć studia teologiczne. Miały go one przygotować do działalności misyjnej. Został kapłanem, a następnie biskupem.

Jego nawrócenie zaowocowało licznymi pielgrzymkami, podczas których dzielił się doświadczeniem ze swoimi słuchaczami. Nawoływał do wierności Chrystusowi. Z wiekiem czynił to z coraz większym zaangażowaniem. Wkrótce po śmierci został beatyfikowany za niestrudzoną działalność ewangelizacyjną.

Dziś możemy zwracać się do św. Huberta, uznawanego za patrona myśliwych, o dalsze wstawiennictwo u Boga. Obcowanie z naturą uwrażliwia człowieka, nastraja do refleksji nad pochodzeniem i kierunkiem własnego życia. Bóg jest jak Dobry Leśnik, który troszczy się o swój las – diabeł jest jak kłusownik, który chce wykraść z Bożego  lasu jak najwięcej. Myśliwy nie różni się od kłusownika ani działaniem , ani wyglądem, ale zasadami.

 

Skalbmierz, 6 listopada 2016 rok

Ks. Marian Fatyga