OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Gmina Pałecznica zleci wykonanie usługi: Założenie i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica na lata 2016-2020”.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pałecznica pok. nr 8 lub mailowo: urzad@palecznica.pl.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 41 384 80 37 w. 14

 

Koordynator Projektu
Edyta Gawlik

111

Zapytanie ofertowe – Opracowanie Diagnozy

Pałecznica, 21.10.2016 r.

                                                                  ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Na podstawie  art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. 2016 poz. 1020 z późn. zm.), zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Pałecznica

Św. Jakuba 11

32 – 109 Pałecznica

Tel./ fax: (041) 384 80 37 w. 19

REGON: 291010576

NIP: 682-16-35-547

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

 

– opracowanie diagnozy dla wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji dla Gminy Pałecznica w ramach projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica na lata 2016-2020” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z Budżetu Państwa.

 

  1. Szczegółowy opis zamówienia:

Opracowanie diagnozy społecznej służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Pałecznica, zgodnie  z wytycznymi i przepisami obowiązującymi na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym, w tym z Ustawą z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji i Wytycznymi Ministra Rozwoju w Zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. Diagnoza powinna dotyczyć całego obszaru gminy, z uwzględnieniem sytuacji społeczno- gospodarczej w jej poszczególnych sołectwach, opartych na wymiernych danych, w tym danych z GUS a także danych pozyskanych od poszczególnych instytucji, zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Uwzględniać następujący zakres tematyczny: – sfera społeczna, sfera gospodarcza, sfera środowiskowa, sfera przestrzenno-funkcjonalna, – sfera techniczna.

 

                

  1. Termin realizacji zamówienia: do 30 grudnia 2016 roku.
  2. Główne kryterium wyboru stanowi najniższa cena.
  3. Inne istotne warunki zamówienia: brak.
  4. Sposoby przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i zawierać ostateczną cenę brutto. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis – diagnoza dla wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji dla Gminy Pałecznica w ramach projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica na lata 2016-2020” Ofertę można przesłać e-mailem na adres urzad@palecznica.pl lub złożyć osobiście u zamawiającego.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pałecznica przy ul. Św. Jakuba 11 do dnia  3 listopada 2016 roku do godziny 12:00

 

 

 

Edyta Gawlik

Podpis osoby prowadzącej sprawę

111

OGŁOSZENIE

 2222

Gmina Pałecznica zatrudni osoby chętne do udziału w projekcie;
pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pałecznica
na lata 2016-2020”.

Zapraszamy na rozmowę w celu uzyskania szczegółowych informacji!

Urząd Gminy Pałecznica ul. św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica pok. nr 6
Tel. 41 384 80 37 w. 14

 

Koordynator Projektu
Edyta Gawlik

INFORMACJA !

       Informuję, iż producenci rolni, których gospodarstwa zostały w 2016 r. dotknięte wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy i w których powstały szkody    w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, mogą składać w terminie od 17 do 31 października 2016 r. do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wnioski o udzielenie pomocy. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR. Pomoc udzielana będzie zarówno dla gospodarstw, w których szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji z ostatnich 3 lat jak również dla gospodarstw,         w których szkody wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji. Jednak w tym ostatnim przypadku pomoc będzie udzielana w ramach pomocy de minimis, dla której ustalony jest limit pomocy do wysokości 15 tys. euro w okresie 3 letniego okresu podatkowego (rok klęski  i dwa lata poprzednie). Stawki pomocy ustalone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalone w oparciu o § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.,   w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. późn.187, z póz. zm.) wynoszą:

  • 900 zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70 % spowodowane przez grad, huragan, deszcz nawalny lub suszę,
  • 100 zł na 100 m² powierzchni upraw w szklarniach, tunelach foliowych, w których szkody spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy powstały na powierzchni co najmniej 70 %.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody   i ww. stawek pomocy. Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50% dla rolników nieposiadających w 2016 roku polisy ubezpieczeniowej co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk. Maksymalna wysokość pomocy nie może być większa niż równowartość 15 tys. euro. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć protokół oszacowania szkód sporządzony przez Komisję powołana przez Wojewodę oraz kopię polisy ubezpieczeniowej.