OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 28 lipca 2016 r.
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się tekst
jednolity rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 4411), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem porządkowym Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 4495).
2. Tekst jednolity rozporządzenia porządkowego nie obejmuje § 3 rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie porządkowe
Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa
małopolskiego, który stanowi: „§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 27 lipca 2016 r.”
ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 21 lipca 2016 r.
§ 1. W związku z przewidywanym wzmożonym ruchem pojazdów związanym z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, w celu zapewnienia ochrony życia, zdrowia
i mienia osób oraz porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego w tym właściwego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego wprowadza się zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, na następujących obszarach województwa małopolskiego i w następujących, niżej wskazanych dniach i godzinach:
1) w dniu 27 lipca 2016 r. od godziny 12.00 do 22.00 na obszarze Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,
2) w dniu 28 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na obszarze Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,
3) w dniu 29 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na obszarze Miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego oraz powiatu oświęcimskiego,
4) w dniu 30 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na obszarze Miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu
bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,
5) w dniu 31 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na obszarze Miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu
bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,
6) w dniu 1 sierpnia 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na obszarze Miasta Krakowa z wyłączeniem autostrady A4 oraz na odcinku drogi S7 od węzła Kraków Bieżanów do węzła Kraków Przewóz.
§ 2. 1. Przepisy § 1 nie mają zastosowania do przejazdów:
1) autobusów,
2) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek
ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony
radiologicznej i ochrony przed skażeniami,
3) pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz usuwaniu awarii,
4) pojazdów używanych do przewozu lekarstw i środków medycznych,
5) pojazdów używanych do przewozu paliw i substancji niezbędnych do funkcjonowania placówek szpitalnych,
6) pojazdów używanych do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
7) pojazdów używanych do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
8) pojazdów służb technicznych,
9) pojazdów używanych do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część przestrzeni ładunkowej określonych
w załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz.U. z 2013 r. poz. 839).
2.1 Przepisy § 1 nie mają zastosowania do przejazdów:
1) na odcinku Wadowice – Rabka Zdrój – Limanowa – Nowy Sącz (droga krajowa nr 28),
2) na odcinku Bielsko-Biała – Kęty – Wadowice (droga krajowa nr 52); w tej części tego odcinka, która położona jest na terenie województwa małopolskiego,
3) na odcinku Brzesko – Nowy Sącz (droga krajowa nr 75),
4) na odcinku Krzeszowice – Trzebinia (droga krajowa nr 79).
§ 3. Kto narusza zakaz, o którym mowa w § 1, podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1094 z pózn. zm.)2.
§ 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie i Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego.
§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia, a także w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w środkach
masowego przekazu.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od daty jego ogłoszenia.

                                                                                                                                                                                                                                   Wojewoda Małopolski
Józef Pilch
1 W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016 r.zmieniającego rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 4495), które weszło w życie w dniu 27 lipca 2016 r.
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 774, 1485 i 1707.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 22 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się tekst jednolity

rozporządzenia porządkowego Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze

województwa małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 4226), zmienionego rozporządzeniem porządkowym Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj.

Małop. z 2016 r. poz. 4413).

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 11 lipca 2016 r.

 • 1. W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa

publicznego, wprowadza się zakaz przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz.1367, z późn. zm.1), na następujących obszarach województwa małopolskiego i w następujących, niżej wskazanych dniach i godzinach:

1) w dniu 27 lipca 2016 r. od godziny 12.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa i powiatu

krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,

2) w dniu 28 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa i powiatu

krakowskiego z wyłączeniem autostrady A4,

3) w dniu 29 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa, powiatu

krakowskiego, powiatu wielickiego oraz powiatu oświęcimskiego,

4) w dniu 30 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na terenie Miasta Krakowa, powiatu

krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu

bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,

5) w dniu 31 lipca 2016 r. od godziny 5.00 do 22.00 na terenie Miasta Krakowa, powiatu

krakowskiego, powiatu wielickiego, powiatu wadowickiego, powiatu myślenickiego, powiatu

bocheńskiego, powiatu brzeskiego oraz powiatu proszowickiego,

6) w dniu 1 sierpnia 2016 r. od godziny 5.00 do 24.00 na obszarze Miasta Krakowa z wyłączeniem

autostrady A4 oraz na odcinku drogi S7 od węzła Kraków Bieżanów do węzła Kraków Przewóz.

 • 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje na drogach publicznych i innych drogach

ogólnodostępnych.

 • 3. Zakaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy przewozów:

1) towarów niebezpiecznych wykonywanych przez Państwową Straż Pożarną, Policję, Siły Zbrojne

Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Ochrony Rządu, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego

oraz przewozów konwojowanych przez te służby,

2) paliw i substancji technicznych niezbędnych dla funkcjonowania placówek szpitalnych.

 • 4. Kto narusza zakaz, o którym mowa w § 1, podlega karze grzywny wymierzanej na zasadach

i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r.

poz.1094, z późn. zm.2).

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz.1454, z 2015 r. poz. 1273 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz.774, 1485, 1634 i 1707.

 • 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie

i Małopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego.

 • 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia, a także w Dzienniku

Urzędowym Województwa Małopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w środkach

masowego przekazu.

 • 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od daty jego ogłoszenia.

Wojewoda Małopolski

                                                                                                                                                 Józef Pilch

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 26 lipca 2016 r.
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie
wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 26 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 26 lipca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i 1960) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu porządkowym Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na
wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Przepisy § 1 nie mają zastosowania do przejazdów:
1) autobusów,
2) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek
ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami,
3) pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz usuwaniu awarii,
4) pojazdów używanych do przewozu lekarstw i środków medycznych,
5) pojazdów używanych do przewozu paliw i substancji niezbędnych do funkcjonowania placówek szpitalnych,
6) pojazdów używanych do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
7) pojazdów używanych do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
8) pojazdów służb technicznych,
9) pojazdów używanych do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część przestrzeni ładunkowej określonych
w załączniku do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz. U. z 2013 r. poz. 839).
2. Przepisy § 1 nie mają zastosowania do przejazdów:
1) na odcinku Wadowice – Rabka Zdrój – Limanowa – Nowy Sącz (droga krajowa nr 28),
2) na odcinku Bielsko-Biała – Kęty – Wadowice (droga krajowa nr 52); w tej części tego odcinka, która położona jest na terenie województwa małopolskiego,
3) na odcinku Brzesko – Nowy Sącz (droga krajowa nr 75),
4) na odcinku Krzeszowice – Trzebinia (droga krajowa nr 79).”
§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia, a także w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w środkach masowego przekazu.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 27 lipca 2016 r.
Wojewoda Małopolski
Józef Pilch

XXXI Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016

Nadszedł wyjątkowy czas dla młodego pokolenia katolików. Zjeżdżają się z różnych zakątków świata do Krakowa, by uczestniczyć w XXXI Światowych Dniach Młodzieży. Kraków stał się wyjątkowym miastem, to tutaj Karol Wojtyła prowadził swoją duszpasterską działalność. To też w Krakowskich Łagiewnikach wybrzmiało orędzie, którym żyje dziś cały Kościół Powszechny. Hasłem tegorocznych Światowych Dni młodzieży są poruszające słowa: „Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Łagiewnickie przesłanie jest bardzo dobrze znane  obecnemu papieżowi Franciszkowi. Interesował się nim już we wczesnym dzieciństwie.

 

Zapewne nie do końca zdajemy sobie sprawę z jakim wielkim zaangażowaniem, biskup Karol Wojtyła zabiegał o to, by Boże Miłosierdzie mogło dotrzeć do świadomości i serc chrześcijan na całym świecie. W obecnych czasach na naszych oczach, z naszym udziałem przynosi to wspaniałe owoce. Wszyscy uczestnicy Światowych Dni młodzieży będą mogli przejść przez Bramę Miłosierdzia do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

 

Kard. Stanisław Dziwisz mówił: „Liczę na ten wicher Bożego Ducha od północy, południa, zachodu i wschodu, który dotrze do Krakowa. A młodzi z całego świata poniosą go dalej. Ducha Zielonych Świąt. Będzie to więc kolejne zesłanie Ducha Świętego dla Polski”.

 

Niech wkład młodych ludzi w organizację Światowych Dni młodzieży poruszy serca wielu. Duchowo będziemy się łączyć ze św. Janem Pawłem II oraz czerpać z obecności i słów papieża Franciszka.

 

Skalbmierz, 24 lipca 2016 rok

 

Ks. Marian Fatyga

Przy okazji Światowych Dni Młodzieży, na Szlaku Pielgrzymów tuż przy Wawelu, w Krakowie pod hasłem „Polska wita!” powstaje Pawilon Polski. W sferycznych namiotach, zaprezentowane zostaną osiągnięcia polskiej nauki, kultury, rolnictwa i gospodarki, a także historia i walory turystyczne kraju. Pawilon Polski jest wspólną inicjatywą polskich instytucji publicznych oraz ich partnerów strategicznych na rzecz promocji kraju. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

Już w najbliższy poniedziałek, 25 lipca zapraszamy do premierowych odwiedzin Pawilonu Polski. Wystawę będzie można zobaczyć w czasie Światowych Dni Młodzieży od 25 do 31 lipca, w godzinach od 9:00 do 22:00. Pawilon Polski to zarówno stała, tygodniowa ekspozycja wewnątrz namiotów, jak i strefa relaksu ze sceną na zewnątrz, gdzie codziennie odbywać się będą koncerty.

Światowe Dni Młodzieży to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń odbywających się w Polsce w tym roku. To doskonała okazja do pokazania Polski i jej nowoczesnego oblicza wszystkim gościom wydarzenia.

W tym celu, na Placu Wielkiej Armii Napoleona, przy samym Wawelu, powstaje Pawilon Polski. Wchodzący do niego goście zobaczą Polskę, jako kraj dynamiczny, innowacyjny, atrakcyjny turystycznie i kulturowo, a Polaków jako pracowity i gościnny naród. Interaktywna, pełna nowoczesnych polskich technologii ekspozycja, zaskoczy każdego odwiedzającego. Na taki efekt liczą organizatorzy. Chcą, aby pielgrzymi dobrze zapamiętali Polskę, dzięki czemu staną się oni ambasadorami naszego kraju w swoich ojczyznach.

Pawilon Polski składać się będzie z czterech połączonych ze sobą sferycznych namiotów, wyprodukowanych przez firmę, która stworzyła scenografię do filmu Marsjanin. Wchodząc do środka, goście odbędą kinową podróż w trójmiarze po historii Polski oraz wirtualny spacer po sztuce polskiego Średniowiecza. Zobaczą także atrakcje turystyczne i zabytki Polski relaksując się na interaktywnej huśtawce, z której wyślą e-pocztówkę do znajomych. Na entuzjastów najnowszych technologii w Pawilonie Polski czekają polskie drony, łaziki marsjańskie, roboty Proteus, czy aplikacje na smartfony i tablety, które pomagają w codziennym życiu, a także „ogród doświadczeń”.

Aby pokazać, że Polska zasługuje na miano wiodącego w Unii Europejskiej producenta żywności wysokiej jakości, uczestnicy Światowych Dni Młodzieży będą mogli przenieść się również na pole marchewek czy do sadu jabłoniowego, a także skosztować polskich specjałów. Goście Pawilonu Polskiego będą mogli cieszyć się polskimi przysmakami, zasiadając w strefie relaksu przygotowanej wokół Pawilonu i uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych, m.in. koncertach plenerowych.

Głównymi współorganizatorami projektu są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Kultury, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Organizacja Turystyczna, Agencja Rynku Rolnego oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., która jest koordynatorem i wykonawcą projektu.

Pawilon Polski powstał głównie dzięki wsparciu partnerów strategicznych, którymi są: Grupa Azoty, Enea, Energa, KGHM, Grupa Lotos, LOTTO, PGNiG, PKO Bank Polski, PZU, PKP S.A., IC Intercity, PKP Cargo oraz Polskie Linie Kolejowe.

Zapraszamy do Pawilonu Polski w Krakowie już od poniedziałku 25 lipca! Do zobaczenia w Pawilonie w czasie Światowych Dni Młodzieży.

 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Pałecznica! 

W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży i wizytą dużej ilości Pielgrzymów w naszej Gminie, zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie akcji „Woda dla pielgrzyma”!
Prosimy o pomoc poprzez zakup zgrzewek wody niegazowanej, najlepiej w butelkach 0,3 l – 0,5 l i dostarczenie ich do Biblioteki Publicznej w Pałecznicy bądź do Urzędu Gminy Pałecznica.

Jesteście razem z nami?
Liczymy na Waszą pomoc!

17 tydzień Świętego Krzysztofa

1 grosz, za 1 kilometr bezpiecznej jazdy to piękny i konkretny sposób włączenia się w zakup pojazdów dla misjonarzy posługujących w różnych częściach świata. Akcja ta została zapoczątkowana w 1927 roku. Ojciec Paweł Schulte powołał w Niemczech organizację o nazwie MIVA. Przyczyniła się do tego śmierć jego przyjaciela, misjonarza, który ze względu na bark środka transportu nie został na czas przewieziony do szpitala. Wkrótce motto akcji „Niesiemy Chrystusa na ziemi, na wodzie i w powietrzu” stawało się inspiracją dla wolontariuszy z innych krajów, pragnących włączyć się w to dzieło. Także i w naszej ojczyźnie za sprawą misjonarza – ks. Mariana Midury w roku wielkiego Jubileuszu 2000 rozpoczęła swoją działalność MIVA Polska. Dzięki temu już po raz siedemnasty obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Św. Krzysztofa”. Od wielu lat prowadzona jest szeroko zakrojona kampania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Statystki i doświadczenia wielu z nas wskazują, że jest na tym polu bardzo dużo do zrobienia. Wydaje się, że człowiek zatraca nie tylko wyobraźnię i odpowiedzialność, ale najbardziej podstawowy instynkt samozachowawczy. Zapewne można by wymienić całe mnóstwo przyczyn wypadków.

 

Jako chrześcijanie musimy zastanowić się nad osobistym stosunkiem do życia, jako największego daru otrzymanego przez każdego z nas od samego Boga. Chrześcijanin kocha życie i jest wdzięczny Stwórcy za ten wielki dar. Czuje się za nie odpowiedzialny, zarówno w wymiarze osobistym jak i społecznym. Rozsądne, zgodne z przepisami, a przede wszystkim z zorientowane na innych uczestników ruchu drogowego kierowanie własnym pojazdem jest tego najlepszym dowodem. Wezwanie, by za przykładem św. Krzysztofa być tymi, którzy niosą Chrystusa, dają świadectwo swojej wiary przez wierność przykazaniom jest wezwaniem dla wszystkich kierowców.

 

W tym dniu pamiętajmy szczególnie o motoryzacyjnych potrzebach misjonarzy, by mogli na czas i bezpiecznie dotrzeć do swoich podopiecznych.

 

Skalbmierz, 17 lipca 2016 rok

Ks. Marian Fatyga

„Rozpocznij od nowa! -projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego”

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Rozpocznij od nowa! –  projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego” realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

            Projekt „Rozpocznij od nowa!(…)” skierowany jest do 70 osób niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo (niezarejestrowanych w PUP), którzy nie uczestniczą w kształceniu oraz szkolnictwie (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących województwo małopolskie. Głównym celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez wymienioną grupę docelową poprzez skorzystanie z szerokiej oferty wsparcia.

W ramach realizacji projektu Uczestnikom zostanie udzielone następujące wsparcie:

 1. a) doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
  b) warsztaty motywacji do zmian w formie grupowych spotkań z psychologiem;
  c) szkolenia zawodowe i bony szkoleniowe – uczestnicy mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkoleń (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu). Szkolenia zostaną dobrane indywidualnie na podstawie IPD po uwzględnieniu zapotrzebowania na regionalnym rynku pracy oraz zgodnie z ich możliwościami wynikającymi z posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności;
  d) 3-miesięczne staże zawodowe;
  e) 6-miesięczne bony stażowe;
  f) pośrednictwo pracy;
  g) bony na zasiedlenie.

Projekt gwarantuje uczestnikom zestawy materiałów szkoleniowych, zwrot kosztów dojazdu,

stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe.

Szczegółowe informacje dostępne są:

Szlachetna Paczka – Lider Rejonu

Szlachetna Paczka poszukuje Lidera Rejonu, który podejmie się zbudowania zespołu wolontariuszy i sprawowania nad nimi pieczy podczas przedświątecznej akcji pomocy najuboższym w Proszowicach.

Zarządzanie projektami i ludźmi, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, doświadczenie w organizowaniu dużych wydarzeń, praca w grupie, współpraca z biznesem i wiele innych – chcesz zdobyć cenne na rynku pracy kompetencje? Zostań Liderem SZLACHETNEJ PACZKI w PROSZOWICACH. Twoja praca przełoży się nie tylko na Twój rozwój, ale też na pomoc dzieciom i pomoc ubogim. Sprawdź, ile możesz zyskać na www.superw.pl. Na zgłoszenia czekamy do 22 lipca!

 

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie ograniczeń w ruchu drogowym – wersja .pdf