SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PAŁECZNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PAŁECZNICA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ  PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE  ZA ROK 2015

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz.1536 z późn.zm) oraz o Uchwałę Nr VI/264/2014 Rady Gminy Pałecznica  z dnia 19 listopada 2015 roku, par 7 ust 1 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy  Pałecznica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

  1. Wprowadzenie

Cele szczegółowe współpracy na rok 2015 to:
– organizowanie życia kulturalnego wśród mieszkańców Pałecznica,
– pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy, w tym wspieranie osób w podeszłym   wieku w integracji z młodzieżą ,
– integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć Gminy Pałecznica.
– upowszechnianie kultury i sportu.

  1. Ogólne formy współpracy

Współpraca pomiędzy Gminą Pałecznica a organizacjami pozarządowymi odbywała się w następujących formach finansowych i pozafinansowych:

1)   wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
2)   konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych
3)   doradztwa i współpracy przy pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł, ich wykorzystania i rozliczania oraz doradztwa dotyczącego zarządzania i funkcjonowania organizacji pozarządowych zgodnie z obowiązującym prawem,
5)   przystępowania Gminy Pałecznica w miarę potrzeb do partnerstwa w projektach kierowanych przez organizacje pozarządowe do funduszy zewnętrznych,
6)   rekomendowania w miarę potrzeb projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
7)  nieodpłatnego udostępniania, w miarę możliwości, pomieszczeń i sprzętu.

  1. Inne formy współpracy

 

  1. Objęto patronatem Wójta Gminy Pałecznica imprezy organizowane przez organizacje pozarządowe, których organizatorzy wystąpili o taki patronat:

– rozgrywki sportowe Strażackiego Klubu ISKRA w Pałecznicy

wydarzenia takie jak: coroczne , organizowanie z  Dyrekcją i nauczycielami dnia rodziny połączony z dniem dziecka, dożynki, spotkania Koła Emerytów i Rencistów, spotkania w świetlicach w Pałecznicy, Nadzowie i Pieczonogach członków należących do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i promocji Gminy Pałecznica „Muszelka”

 

Konsultacje społeczne: w sprawie współpracy  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z późn. zmn) na rok 2015 odbyły się w okresie od dnia 30.09.201 do dnia 15.10.2014 r.

 

III. Finansowanie organizacji

Program współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 został zrealizowany zgodnie z uchwałą Nr VI/1242014 Rady Gminy w Pałecznicy z dnia 19 listopada 2015 r  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy  Pałecznica z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Wykorzystana została cała kwota przeznaczona w budżecie Gminy Pałecznica  na rok 2016 na realizację w/w programu.

Środki finansowe przekazane dla poszczególnych organizacji:

– Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju i Promocji Gminy Pałecznica „Muszelka” pn .Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą–wysokość przyznanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego wynosiła  152.280 zł ,Natomiast wysokość przyznanej dotacji z Urzędu Gminy wynosiła- 38.880 zł .Razem wydatkowano 191,160 zł.

– Strażącki Klub Sportowy „ISKRA w Pałecznicy  – kwota 10.000,00 złotych to dotacja udzielona  z Urzędu Gminy

– ZREiI Koło w Pałecznicy- kwota dotacji  udzielona  z Urzędu Gminy 2.000 złotych.

 

  1. Podsumowanie

Współpraca naszego samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się na zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności i jawności. Program charakteryzował się różnorodnością tematyczną obejmując praktycznie każdy zakres działalności organizacji pozarządowych na terenie naszej gminy.

Należy podkreślić, że organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy  uzupełniają zadania samorządu , a zaufanie jakim obdarza ich lokalne społeczeństwo jest świadectwem profesjonalizmu i skuteczności wykonywanych działań.

 

Sprawozdanie sporządziła  Małgorzata Kura

Niedziela Dobrego Pasterza

Dla wielu z nas widok pasterza i owiec jest niecodzienny. Może jeszcze gdzieś na górskich halach można zobaczyć jaka to ciężka praca. Jedno jest pewne – owce muszą słuchać swojego pasterza, aby się nie zgubić. A jeśli się tak stanie pasterz wyrusza i szuka zaginionego zwierzęcia. To pokazuje nam głęboką więź między pasterzem a owcami.

IV. Niedziela Wielkanocna jest nazwana Niedzielą Dobrego Pasterza.  Ewangelia nazywa Chrystusa „Dobrym Pasterzem”. To określenie jest związane z zajęciem wypasania stada owiec. Chrystus jest Dobrym Pasterzem – on nie tylko zna serca wszystkich ludzi, ale także bezpiecznie prowadzi przez życie. Chrystus potrzebuje pomocników, którzy ochoczo odpowiedzą na jego wezwanie. Potrzebuje ludzi, którym udzieli swej łaski, by mogli w Jego imieniu otaczać opieką wszystkich potrzebujących.

Kapłan to człowiek zawieszony gdzieś między niebem a ziemią. W rozpoczynającym się Tygodniu Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne poczyńmy refleksję o tajemnicy kapłaństwa. Najprościej, najbardziej kochany i najbardziej znienawidzony, chwalony i ganiony poddawany ludzkim osądom i ocenom. Jaki jest polski duchowny? Jest energiczny, chce organizować, budować, biegać z gitara, wchodzić w relacje z ludźmi. Ma wiele zadań do wykonania. Myślę, że najważniejsze zadanie księdza polega na tym, aby ukazać ludziom sens życia. Szczególnie tym, którzy twierdzą, że absurdem jest urodzić się, absurdem jest żyć, absurdem jest umrzeć. Pasterz ma mówić o miłości; o tym, że nawet miłość nie odwzajemniona jest odwzajemniona przez Boga. Bo Bóg kocha. Podczas wyświęcania na księdza śpiewana jest litania do Wszystkich Świętych, żeby życie każdego prezbitera miało sens i wartość, a święci wstawiali się za nim do Boga.

Ksiądz żyje w świecie, w którym ludzie gubią sens. Dlatego pasterz ma być uosobieniem sensu tego wszystkiego, co jest dla ludzi święte i czym mają żyć. Współczesny pasterz zagubiony w chaosie mediów, krzyku szkolnego korytarza, nastawienia „na nie”, szukający swojej tożsamości może czerpać wzór z jedynego pasterza – Jezusa Chrystusa.

Skalbmierz, 26 kwietnia 2015 rok

Ks. Marian Fatyga

Imieniny bł. Jerzego Popiełuszki

Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc.” To zdanie zostało uwiecznione na obrazku prymicyjnym  błogosławionego – ks. Jerzego Popiełuszki. Święceń kapłańskich udzielił świętemu kardynał Stefan Wyszyński. Jego praca duszpasterska to podwarszawskie parafie, a od 1978 roku prowadził duszpasterstwo środowisk medycznych.

Kiedy trwała trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny, 14 czerwca 1987 roku Papież pojawił się przed kościołem św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Po krótkiej modlitwie w kościele Ojciec Święty skierował się w stronę grobu ks. Jerzego. Przygotowany był dla niego klęcznik, ale Jan Paweł II go ominął. Przekroczył łańcuch i energicznym krokiem podszedł do płyty grobowca. Ucałował i objął rękoma kamienną płytę grobowca, następnie Papież przytulił i pocałował głowę matki ks.  Jerzego – taki obraz pozostał mi do dnia dzisiejszego z tego wydarzenia.

Kiedy rozpoczął pracę w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu Pan Bóg skierował jego kroki do hutników. Radosne twarze hutników, oklaski jakimi powitali celebransa, wlały otuchę w serce kapłańskie i tak został duszpasterzem ludzi pracy.

Po wprowadzeniu stanu wojennego ks. Jerzy otoczył duchową i materialną opieką ludzi skrzywdzonych i prześladowanych. Wygłaszał płomienne kazania. Wkrótce rozpoczęły się szykany ze strony funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Dziś wiemy, jaki był ich finał. Męczeństwo ks. Jerzego oraz zasada, której był wierny, aby „zło dobrem zwyciężać”, ukształtowały pokolenie chrześcijan zaangażowanych w odbudowe niepodległej ojczyzny.

Śmierć ks. Jerzego wywołała wstrząs. Grób zamordowanego kapłana stał się miejscem pielgrzymek, a co miesięczne msze za ojczyznę gromadziły tłumy.

Dziś dziękujemy Bogu za dar nowego świętego i pragniemy realizować jego ideał: „zło dobrem zwyciężaj”. Niech patron wszystkich robotników  wstawia się za nimi.

 

Skalbmierz, 19 kwietnia 2015 rok

Ks. Marian Fatyga

Informacja dla dostawców bezpośrednich mleka

Informujemy, że w okresie od 1 kwietnia do 14 maja 2015 r. dostawca bezpośredni mleka ma obowiązek złożyć informację roczną za rok kwotowy 2014/2015, czyli za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. do właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. Konsekwencją niespełnienia tego obowiązku może być kara pieniężna w wysokości nie mniejszej niż 100 Euro!

W dniu 30 marca 2015 r. przesłaliśmy każdemu dostawcy posiadającemu kwotę indywidualną sprzedaży bezpośredniej formularz informacji za rok kwotowy o ilości mleka i przetworów mlecznych wyprodukowanych w gospodarstwie i wprowadzonych do obrotu oraz o ilości mleka wykorzystanego do produkcji przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia wraz z ulotką informacyjną.

Informujemy, że system kwotowania produkcji mleka przestał obowiązywać z dniem 31 marca 2015 r. i informacja roczna za rok kwotowy 2014/2015 jest ostatnią jaką dostawcy bezpośredni mleka mają obowiązek złożyć. W przyszłym roku i kolejnych nie będą musieli tego robić. Ponadto od kwietnia tego roku nie mają już obowiązku sporządzania informacji miesięcznych. Niemniej jednak mają obowiązek przechowywać informacje miesięczne sporządzone do dnia 31 marca 2015 r. przez co najmniej 3 lata od końca roku w którym zostały sporządzone i w razie kontroli okazać kontrolerom ARR.

Informację roczną dostawcy bezpośredni mleka w terenu woj. małopolskiego muszą przesłać na adres: OT ARR w Krakowie, ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (12) 424-09-59; (12) 424-09-52

 

12 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego

Wszyscy którzy znali ją osobiście, zanim przywdziała strój zakonny, widzieli w niej zwykłą dziewczynę: grzeczną, sympatyczną i pracowitą. Nazywała się także bardzo zwyczajnie: Helena Kowalska. Przyszła na świat jako córka w rodzinie wielodzietnej. Rozważając tajemnice związane z jej życiem i misją św. Faustyny nie sposób pominąć śladu na pontyfikacie Jana Pawła II. Jako kardynał Karol Wojtyła zainicjował proces informacyjny przygotowując grunt pod ogłoszenie jej jako świętej.

Orędzie które Chrystus przekazał siostrze Faustynie w latach 1931-1938 zostało utrwalone na kartach spisanego przez nią „DZIENNICZKA”, zawędrowało na wszystkie kontynenty. W niezliczonych kościołach na całej kuli ziemskiej czczony jest obraz „ Jezu, ufam Tobie”, namalowany z polecenia Zbawiciela. Koronka, Godzina Miłosierdzia, święto Miłosierdzia Bożego weszły na stałe do Liturgii Kościoła. Zrodzony z jej charyzmatu apostolski ruch kontynuuje to dzieło, a więc dąży do chrześcijańskiej doskonałości drogą ufności wobec Boga i bliźnich.

To zadziwiające, jak wiele potrafiła dokonać skromna zakonnica, której życiową misją było „jedynie spełnianie woli Bożej”.

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy kościół odkrywa tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Święta Faustyna odpowiedziała na wezwanie Pana Jezusa, wypełniając wolę Boga w codziennej drodze powołania. Choć miała niezwykłe wizje i doświadczenia mistyczne, była zwykłą zakonnicą, która pragnęła jednego – kochać Boga całym sercem i iść drogą wiary i powołania do świętości.

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas konsekracji bazyliki w Łagiewnikach, powiedział słowa, które są dla nas wszystkich zobowiązaniem: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajduje pokój, a człowiek szczęście. Bądźcie świadkami miłosierdzia” .Wyobraźnia miłosierdzia – do niej tak bardzo wzywał  polski papież , dlatego nie bądźmy obojętni na potrzeby drugiego człowieka.

Skalbmierz, 12 kwietnia 2015 – Niedziela Miłosierdzia Bożego

Ks. Marian Fatyga

Małopolskie Izby Rolnicze – Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 31 maja 2015 roku.

Urząd Gminy Pałecznica informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 9/2014  z dnia 25 listopada 2014 roku zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym Małopolskiej Izby Rolniczej.

Dzień wyborów został wyznaczony na niedzielę 31 maja 2015 roku.

Zasady wyborów:

1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.

3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Małopolskiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej.

4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą, co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Małopolskiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08. 05. 2015 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR  lub złożyć do dnia 11.05.2015 r., do godz. 15: 00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.

 5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 17.05.2015 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Załączniki do pobrania:

Obwieszczenie

Uchwała Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów

Terminarz wyborów