Projekt pt. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin należących do Związku Międzygminnego Do Spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach”

Projekt jest współfinansowany w wysokości 85% ze środkówEuropejskiego Funduszu SpójnościProgram Operacyjny  Infrastruktura i ŚrodowiskoPriorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Działanie 9.3  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej

Całkowita wartość projektu:  89.450,00 zł

Dotacja: 76.032,00 zł (85%)

Wkład własny Związku: 13.418,00 zł (15%)

Opis założeń projektu:

1.opracowanie  planu gospodarki niskoemisyjnej dla wybranych gmin zrzeszonych
w Związku  Międzygminnym Do Spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich
i Ochrony Środowiska w Proszowicach – powstanie łącznie 6 planów.

Plany Gospodarki niskoemisyjnej  na zlecenie Związku wykonuje  firma Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z. o. o. z Mikołowa

W ramach przygotowania planu przeprowadzona będzie inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych oraz analizowane możliwości redukcji zużycia energii. Dla wybranego wariantu działań zostanie opracowany harmonogram realizacji i możliwe źródła finansowania. Ustalone będą zasady monitorowania i raportowania wyników. Przeanalizowane zostaną pod kątem możliwości do realizacji w gminie m.in. następujące zakresy:

•          termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,

•          termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych,

•          modernizacja oświetlenia ulicznego,

•          modernizacja transportu publicznego,

•          rozwój systemów dystrybucji ciepła,

•          programy wsparcia dla instalacji OZE

Oprócz działań inwestycyjnych przedstawione zostaną także zadnia nieinwestycyjne takie jak np.  promowanie gospodarki niskoemisyjnej , czy strategia komunikacyjna.

2.stworzenie bazy danych m.in. baza inwentaryzacji CO2 na terenie 6 gmin umożliwiająca ocenę gospodarki energią w gminie. Zakres dotyczyć będzie identyfikacji źródeł oraz rodzaju c.o. i c.w.u. Informacje zostaną zbierane na podstawie badań ankietowych, obserwacji w terenie oraz narzędzi statystycznych.

3.szkolenie dla pracowników gmin poświęcone problematyce związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej. W szkoleniu wezmą udział wydelegowani pracownicy z 6 gmin (12 osób)

4.informacja i promocja projektu– plakaty, ulotki .

Palmy zwycięstwa

Niedziela Palmowa obchodzona jest w całej Polsce tłumnie i uroczyście. Dawniej w tym dniu inscenizowano triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Obrzęd polegał na procesjonalnym obchodzeniu kościoła wewnątrz lub na zewnątrz, albo – w mieście – na przejściu z jednego kościoła, symbolizującego Górę Oliwną, do drugiego kościoła, który wyobrażał święte miasto Jeruzalem. Głównym aktorem spektaklu była figura Pana Jezusa na osiołku umieszczona na wózku. W Krakowie platformę z Jezusem na osiołku ciągnęli rajcy miejscy, dzieci zaś rzucały kwiaty i palemki przed nadjeżdżającą figurą.

Głównym atrybutem święta są palmy. Najczęściej spotyka się strome bukiety z gałązek wierzbowych z „kotkami”, bukszpanu i suszonych kwiatów, albo palmy wileńskie. Mają one kształt pałek różnej grubości i wielkości, a sporządza się je z ułożonych w misterne wzory zasuszonych kwiatów małych i większych. Niegdyś takie palmy występowały głównie na Wileńszczyźnie, a obecnie spotyka je się w całej Polsce.

Palmowe święto w wierzeniach ludu było ważnym prognostykiem na cały rok: „Pogody w Kwietne Niedziele wróżą urodzaju wiele”, „Gdy w Niedziele Kwietną słońce świeci będą pełne stodoły i sieci.” Poświęcone wiązki wierzbinowych witek długo zdobiły wejścia do domów, zatknięte w stodołach, stajniach czy pszczelich ulach, były gwarancją zdrowia, pomyślności i urodzaju.

W wielu parafiach organizowane są konkursy na największe i najpiękniejsze palmy, wielkość niektórych dochodzi do kilkunastu metrów, a przygotowania do ich tworzenia rozpoczynają się już na początku Wielkiego Postu. Tak jest na przykład w parafii Skalbmierz, gdzie strażacy, koła gospodyń, poszczególne klasy uczniów przygotowują takowe palmy w czasie Wielkiego Postu.

Przemarsz w procesji palmowej jest wyznaniem wiary i znakiem solidarności z Chrystusem, który wjeżdża do Jerozolimy, aby oddać życie. Wielki Tydzień rozpoczyna  się  Niedzielą Palmową a kończy  Niedzielą Zmartwychwstania .Obie te niedziele jak klamra spinają w jedną całość najważniejsze  wydarzenia zbawcze  Chrystusa . Do udziału w tych wydarzeniach jesteś zaproszony.

Skalbmierz, 29 marca 2015 rok

 

Ks. Marian Fatyga

Szanujmy ludzkie życie

„Człowiek sam siebie ustanowił panem życia i śmierci , i myśli ,że stał się bogiem. Skutki takiego samozwańczego podejścia są dramatyczne dla świata i dla samego człowieka. Człowiek , dla którego zażywanie przyjemności jest ważniejsze od życia jego dziecka , staje się istotą zdegradowaną w pewnym sensie  na własne życzenie, własnego wyboru” – mówił Jacek Pulikowski.

Nie doceniamy wielkiego daru, jakim jest życie. Niekiedy wydaje nam się ono zbyt dużym ciężarem. 25 marca w Kościele Katolickim obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz Dzień Świętości Życia.

Każdy z nas zawdzięcza swoje istnienie rodzicom, a wierzący Bogu, który rozpoczął i nadal kontynuuje dzieło stworzenia. Jednak człowiek często zmienia, a niekiedy ignoruje i depcze tę największą wartość. Dzień Świętości Życia za sprawą Jana Pawła II jest zaproszeniem do zastanowienia się nad świętością, niepowtarzalnością ludzkiego istnienia. Nasz wielki Polak – św.  Jan Paweł II, który ,  bardzo wiele miejsca w swoim nauczaniu poświęcił tej tematyce.  Mimo licznych głosów krytyki, ze strony zwolenników dopuszczalności aborcji czy eutanazji stał po stronie bezbronnych.

Pokochać życie – niektórym przychodzi to łatwiej, innym trudniej. Jedni doświadczają w swoim życiu wiele miłości, drudzy zaś zupełnie niewinnie cierpią ponad miarę. W dziejach Kościoła jest wiele przykładów ludzi, którzy potrafili dostrzec i docenić życiowy skarb mimo różnych przeciwności losu. Zaufali Bogu i wykorzystali niepowtarzalną szansę, jaka wszyscy otrzymujemy.

W momencie poczęcia w łonie matki zaczyna się zupełnie nowa, niepowtarzalna historia.  Dzień Świętości Życia to przypomnienie, iż każdy z nas winien bronić tego co słabe, kruche i odrzucane od innych.

Zawsze możemy wesprzeć pomocą materialną samotną matkę, domy dla samotnych matek, rodziny wielodzietne, domy dziecka. Życzliwość i miłość winny być miernikiem naszej relacji do drugiego człowieka.

Przezywając Wielki Post  trwajmy w  nadziei Zmartwychwstania Chrystusa , odnosząc się z szacunkiem do każdego ludzkiego życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.

Skalbmierz, 22 marca 2015 rok

Ks. Marian Fatyga.

Odpowiedzialność za słowo

„Mowa jest srebrem a milczenie złotem” – przypomina znane przysłowie.  Szczególnie Polacy lubią dużo mówić, składać wiele deklaracji i zobowiązań, które nie zawsze realizują.

Uważamy, że potokiem słów wypowiedzianych pod adresem drugiego, zaskarbiamy sobie jego podziw i uznanie. Czasem dzieje się tak, że słowa są potężnym orężem obrony, kiedy słyszymy coś niemiłego pod naszym adresem, a także wtedy, kiedy nie chcemy dopuścić do wyrażenia przez kogoś opinii.

Potrzeba nam języka miłosierdzia, by nie mówić źle o bliźnich, ale mieć dla każdego słowo pociechy, wsparcia i przebaczenia. Miłosierny język jest niesamowicie potężnym środkiem do czynienia dobra. Musimy  uczyć się dbałości najpierw o myśl, potem o język, który tę myśl wyraża, by słowo było budujące.

Słowa wypowiadane niesłusznie wobec bliźniego zabierają jego dobre imię i stwarzają nasz dystans. Natomiast te słowa, które zostały wypowiedziane z miłością, troską, współczuciem, mają moc tworzenia więzów pozytywnych. One cieszą, budują relacje, pogłębiają przyjaźń i umacniają przyjaźń.

W ten wielkopostny czas, kiedy mamy możliwość spotykania się z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, zwróćmy uwagę na słowa jakie wypowiadamy. Mową można sprawić radość i dobro. Zamilczmy jednak, kiedy słowo może drugiego zranić i zabić.

Sumienie jakie posiada każdy  można porównać do okrętowej busoli, która wskazuje kapitanowi właściwy kurs. To człowiek podejmuje decyzje w którą stronę idzie. Sumienie nie jest darem dla wybranych. Ludzie mówią: „To jest dobre a tamto złe”, ale dodają „dla mnie” . Te słowa „dla mnie” są oznaką choroby sumienia. Sumienie to po prostu działanie ludzkiego rozumu, który ma zdolność rozróżniania dobra od zła i potrafi oceniać pod tym kątem własne działanie. Wielki Post to znakomity czas, by dokonać przeglądu własnego sumienia.

Jan Paweł II wołał: „Kształt życia społecznego i państwowego zależy przede wszystkim od tego jaki będzie człowiek – jakie będzie jego sumienie”.

Problem w tym czy człowiek dopuszcza do siebie ten głos. Okres Wielkiego Postu jest okazją do zatrzymania i zastanowienia, czy w tym dobrym kierunku idziemy. Może się bowiem okazać, że zabłądziliśmy, albo że wykonaliśmy kawał solidnej, nikomu nie potrzebnej roboty. To zatrzymanie wielkopostne jest okazją do odnalezienia drogi i nabranie sił do dalszej podróży życia. „Wszystko ma swój czas, jest czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów”. Wielki Post jest okazją, aby przypomnieć sobie, że to jednak nikt inny tylko Bóg jest szczodrym dawcą czasu. Warto przeznaczyć kilka minut  na codzienne, regularne, zaplanowane, spokojne i bezinteresowne spotkanie z Nim.

Skalbmierz, 15 marca 2015 rok

 

Ks. Marian Fatyga

 

XXI sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

1 czerwca 2015 roku odbędzie się XXI posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zanim uczestnicy i uczestniczki projektu zasiądą w ławach poselskich, wykonają zadanie rekrutacyjne, którego temat brzmi: „Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”.

Celem tegorocznej edycji SDiM jest zaangażowanie uczniów i uczennic w działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia, nauka postaw obywatelskich oraz współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną i promowanie aktywnej postawy względem społeczności lokalnej.

Do projektu mogą zgłosić się dwuosobowe zespoły uczniów i uczennic wszystkich klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem Kancelarii Sejmu RP organizowanym we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ oraz na stronie internetowej: http://www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy.

 

W tym roku przygotowaliśmy również Przewodnik uczestnika i uczestniczki, który ułatwi rekrutację: http://issuu.com/fundacjaceo/docs/przewodnik_sdim

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa uczniów z regionu!

Kwiaty dla kobiet

Jesteśmy świadkami dynamicznych zmian  kulturowych , które z jednej strony pozwalają kobietom aktywniej uczestniczyć w życiu społeczno-zawodowym , a z drugiej strony zagrażają rodzinie , podważając jej dotychczasowy model .Przedstawicielki środowisk feministycznych często upatrują niższej pozycji kobiety względem mężczyzny chrześcijańskiej .Kiedy studiujemy biblie możemy zauważyć , że  to właśnie Jezus docenia rolę kobiety i podkreśla jej ogromne zadanie i pomoc dla mężczyzny. Kobiety są bezpośrednimi świadkami  i uczestniczkami Bożego planu zbawienia. Pamiętamy przecież , że to nie Apostołowie , ale kobiety zobaczyły pusty grób i zmartwychwstałego Jezusa.

Początek marca zawsze kojarzy mi się z Międzynarodowym Dniem Kobiet. Za czasów PRL-u tak hucznie i głośno obchodzonym świętem. W szkole robiliśmy na plastyce laurki dla mamy lub inne przedmioty, które wręczaliśmy naszym najdroższym kobietom.

Kobieta w biblii i Kościele to temat rozległy. Dziś w świecie feministek, kobiet wyzwolonych i niezależnych, często górujących nad mężczyznami, potrzeba nam mężczyznom, tych które są czułe i wrażliwe, pełne ciepła i serdeczności.

Jan Paweł II w „Liście do kobiet” woła o poszanowanie godności kobiety , zachęca decydentów do wyrównania szans kobiet w różnych kulturach i miejscach świata.

Maryja najpopularniejsza kobieta w biblii i Kościele, proponuje kobiecość w przepiękny sposób: modlitwy, służby, pokory, oddania synowi.

Święty Paweł mówi: „że kobiety mają na zgromadzeniach milczeć”, a przecież to święta Katarzyna upominała papieża aby wrócił do Watykanu a świętej Teresie z Avilii Kościół przyznał tytuł „Doktora Kościoła”.

Jeśli chodzi o frekwencje w kościołach to bez kobiet sytuacja była by bardzo smutna. To one przecież stanowią 95% uczestników w liturgii w dni powszednie. To częściej kobiety jako żony odprowadzają swoich mężów na cmentarz a potem za nich się modlą.

Osobiście wydaje mi się, że kobiet jest więcej w kościołach bo po prostu są lepsze od mężczyzn, mają lepsze wyczucie tego, co jest na prawdę ważne i święte. Podziwiam je za to i chylę czoło. Niech wdzięczność trwa cały rok a nie raz do roku wyrażona za pomocą goździków w celofanie wręczanych łodygami do góry. Zróbmy wszystko aby dzień 8 marca nie kojarzył nam się z propagandą PRL-u, lecz był świętem miłości, wdzięczności każdej kobiecie.

 

Skalbmierz, 8 marca 2015 rok

Ks. Marian Fatyga

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci  Żołnierzy Wyklętych, którym przez lata odmawiano pamięci, zapomniano o nich, nie oddawano należnej czci. Od czterech lat przywrócono tę pamięć i zaczęto więcej miejsca poświęcać zapomnianym bohaterom. „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” – mówił śp. prezydent Lech Kaczyński. Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Uczestnicy ruchu partyzanckiego określani są jako „żołnierze wyklęci”, „żołnierze drugiej konspiracji” czy jako „żołnierze niezłomni”. W czasach PRL ogół jednostek antykomunistycznych określany był jako reakcyjne podziemie. Określenie „żołnierze wyklęci” powstało w 1993 – użyto go pierwszy raz w tytule wystawy Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r., organizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorem był Leszek Żebrowski. Stanowi ono bezpośrednie odwołanie do listu otrzymanego przez wdowę po jednym z żołnierzy podziemia, w którym, zawiadamiając o wykonaniu wyroku śmierci na jej mężu, dowódca jednostki wojskowej pisze o nim: wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu i poza grób. Każdy, kto czuje w sobie polską krew, przeklina go – niech więc wyrzeknie się go własna jego żona i dziecko. Termin „żołnierze wyklęci” upowszechnił Jerzy Ślaski.

W walkach podziemia z władzą zginęło około 15 tys. ludzi, w tym około 7 tys. członków podziemia. Wiele upłynęło czasu, nim 4 lutego 2011 roku sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia naukowe, przyjaciele i rodziny tych, którzy polegli w boju, zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach lub po prostu odeszli już na wieczną wartę, od lat pukali do różnych instytucji, by Wolna Polska oddała w końcu hołd swym najlepszym synom. Apele środowisk kombatanckich zaczęły zyskiwać coraz większe poparcie. I wreszcie ustanowiono Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  W stalinowskim porządku nie było miejsca dla Polaków, marzących o suwerenności w jej międzywojennym kształcie. I tak stopniowo mordowano kontynuatorów dzieła zapoczątkowanego przez Armię Krajową, Narodowe Siły Zbrojne, Wolność i Niezawisłość oraz inne organizacje wojskowe. Data 1 marca nie jest przypadkowa. 1 marca 1951 roku w osławionym więzieniu na warszawskim Mokotowie strzałami w tył głowy ubeccy aparatczycy zabili kierownictwo ostatniej konspiracji niepodległościowej. Ich ciała, tak jak w Katyniu, wrzucono do dołu wykopanego pod cmentarnym murem na Powązkach. Obecnie nie tylko możemy, ale powinniśmy odkłamywać historię. Nadszedł czas godnego pochówku i upamiętnienia niezłomnych synów i córek Rzeczypospolitej. Wyklęci za wiarę i patriotyzm dziś mogą odzyskać należne im miejsce w panteonie bohaterów. Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL-u i ciszy po 1989 roku.

 

 

 

Skalbmierz, 1 marca 2015 rok

 

Ks. Marian Fatyga

Extremalna Droga Krzyżowa

Ekstremalna Droga Krzyżowa ze Skalbmierza do Wiślicy – 27 marzec (piątek), początek o godz. 18.00 w kolegiacie w Skalbmierzu.

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, członkowie Bractwa św. Jakuba oraz Urząd Gminy z Pałecznicy zapraszają 27 marca (piątek) na nocną, Ekstremalną Drogę Krzyżową Małopolską Drogą św. Jakuba ze Skalbmierza do Wiślicy (ok. 25 km). Rozpoczęcie mszą św. o godz. 18.00 w skalbmierskiej kolegiacie. Przechodzimy przez Kobylniki, Czarnocin, Probołowice, Miernów oraz Stawiszyce. Postoje w Kobylnikach, Czarnocinie i Probołowicach. Trud nocnego marszu chcemy ofiarować w intencji Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016. W Wiślicy zostanie odprawiona msza św. na zakończenie Drogi Krzyżowej. Powrót autokarami w godzinach porannych w sobotę.

Udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej jest okazją do spotkania z Bogiem i pozwolenia Mu prowadzić się nawet wtedy, gdy nogi odmówią posłuszeństwa… To wyzwanie, to zgoda na trudne warunki, zmęczenie, zimno itp. Twoja odwaga pomoże otworzyć się na medytację i modlitwę oraz pokaże prawdę o własnych ograniczeniach, które Jezus może pomóc Ci przezwyciężyć.

Chętni poniżej 18 roku życia chcący wyruszyć razem z nami, proszeni są o posiadanie w dniu pielgrzymki pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. Nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania – nie prowadzimy zapisów. Idziemy na własną odpowiedzialność (niezależnie od pogody).

W drogę polecamy zabrać ze sobą:
Elementy odblaskowe (np. opaski lub światełka przytwierdzone do ubrań lub kamizelkę odblaskową/drogową – obowiązkowo).
Plecak.
Latarkę/lampkę/świecę/pochodnię.
Ciepłe napoje w termosie (kawa, herbata).
Suchy prowiant według potrzeb.
Jakieś słodycze na pokrzepienie w trudnych chwilach
Wygodne, ciepłe buty.
Czapka, szalik i rękawiczki – może być chłodno.
Polecamy zabrać kije trekingowe.

Do zobaczenia! 

extrem,alnba