Babcia i dziadek skarby drogocenne .

Niebawem pierwszy miesiąc nowego roku będzie za nami. Trwa czas kolędowania i karnawałowych zabaw. Dzieci i młodzież oczekują na upragnione ferie zimowe w tym roku późno bo dopiero po 15 lutego. Obchodziliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Nasze Kochane babcie i dziadkowie to skarby dla wnuków i dzieci. Niezastąpieni na każdy dzień, na dobrą i złą pogodę, wprowadzają w świat bajek, uczą pacierza, zaprowadzają do przedszkola, upieką tort na urodziny. To oni z niewielkiej renty czy emerytury utrzymują bezrobotne dzieci, dzieląc się wdowim groszem, żyją życiem wnuków, nie mają czasu dla siebie. Rodzice małych wnuków wyczerpani przez cały tydzień obowiązkami i pracą, chętnie podrzucają swoje dzieci dziadkom na sobotę i niedziele. Jak deszcz na pustyni wybawieniem dla rodziców bywa propozycja zaufanych dziadków lub chrzestnych, którzy na parę dni chcą zaopiekować się maluchami lub wybiorą się gdzieś z nastolatkami. Nieustanna gotowość pomocy i służby dla umęczonych rodziców jest wielkim darem.

Dziadkowie i babcie wprowadzają nas w świat głębokich, ponadczasowych i religijnych wartości. Ich wieloletnie doświadczenia pozwalają patrzeć na obecne wydarzenia z nieco innej, namaszczonej czasem perspektywy. Refleksja oparta na świadomym dotykaniu celu ludzkiego życia, stanowi podstawę pedagogiki, mającej pozytywny wpływ na kształtowanie sumień dorastającego pokolenia.

W rozmowie z dobrym doradcą, jakim często są nasi dziadkowie, można uporządkować myśli, sprecyzować zadania. Dzięki ich zachętom lub ostrzeżeniom możemy uzyskać pewność decyzji. Zaufani doradcy potrafią dostrzec bardziej dokładnie i obiektywnie szczegóły, które należałoby uwzględnić , ponieważ oceniają sytuację chłodnym okiem. Dobry doradca to dobry prezent dla wnuków. Spokój , który płynie od dziadków przyciąga rodzinę i wnuków. Drogie babcie, drodzy dziadkowie żyjcie jak najdłużej pośród sowich dzieci i wnuków.

 

Skalbmierz, 25 stycznia 2015 rok                                                 Ks. Marian Fatyga

 

Zwrot podatku akcyzowego w 2015 r

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu tj. osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać do Wójta Gminy
w terminach:                                 

– od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

– od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 roku wynosi:

81,70 zł  * ilość ha użytków rolnych

Wypłaty będą realizowane przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

1-30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1-31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pałecznica (pok. nr 6) lub pod numerem telefonu 41 384 80 37 w. 14

17 stycznia – Dzień Judaizmu

Dialog chrześcijan z wyznawcami Judaizmu stanowi wyjątkową przestrzeń wymiany myśli religijnej, bowiem wspólnie odnosimy się do przymierza Boga z ludźmi i pielgrzymujemy do obiecanego przez Stwórcę Królestwa.

Osoba Jezusa Chrystusa, którego Bóstwo nie mieści się w kanonach prawd wyznawanych przez „starszych braci w wierze”, stanowi dla nas swoisty pomost genealogiczny. Jezus Chrystus wywodzący się w porządku ziemskim z rodu Dawida napomina nas, abyśmy w każdym człowieku nie tylko widzieli dziecko samego Boga, lecz także w myśl ewangelizacyjnego powołania kroczyli wraz z nim ku zbawieniu. Św. Jan Paweł II usilnie zabiegał o zbliżenie Żydów i chrześcijan. Jego słowa i gesty były tego wymownym potwierdzeniem. Zdajemy sobie sprawę z różnych trudności i utrwalonych uprzedzeń między Żydami a chrześcijanami. Dlatego powinniśmy prosić o światło Ducha Świętego, by prowadzić owocny dialog przede wszystkim na religijnym fundamencie.  17 stycznia przypada Dzień Judaizmu. Warto sięgnąć do korzeni naszej wiary, aby uświadomić sobie znaczenie Bożego Orędzia. W dobie erozji wartości potrzeba dziś zaangażowania ludzi sumienia, zjednoczenia w obronie odwiecznych prawd, porządkujących relacje między Żydami a chrześcijanami. Warto wspomnieć w tym momencie o krótkiej historii Żydów w Skalbmierzu. Ludność żydowska w Skalbmierzu miała zakaz osiedlania się. Żydzi przyjeżdżali jedynie na targi. Pierwsi mieszkańcy pochodzenia żydowskiego pojawili się w Skalbmierzu w końcu lat 80. XIX w. Przybyli oni głownie z pobliskich Działoszyc, ale i z terenów dalszych, jak np. Wolbrom. Dopiero w ostatnich latach XIX w. wygląd Skalbmierza uległ stopniowej poprawie. Zwiększyła się liczba mieszkańców. I tak w 1897 roku na 1258 Skalbmierzan 899 było katolikami zaś 359 było wyznania mojżeszowego. We wrześniu 1942 roku naziści wywieźli Żydów ze Skalbmierza do obozu zakładu w Bełżcu.

W Dniu Judaizmu obejmijmy pamięcią tych, którzy kiedyś tu mieszkali oraz podejmijmy wysiłek budowania relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i otwartości. Modlitwa chrześcijan i Żydów otwiera przed nami rozległe perspektywy dialogu.

Skalbmierz, 18 stycznia 2015 rok                                      Ks. Marian Fatyga

 

Wyniki konkursu na najlepsze gry i zabawy edukacyjne skierowany do uczestników projektu EURONET 50/50 MAX wyróżnienie dla Zespołu Szkół w Pałecznicy

Miło nam poinformować, iż rozstrzygnięty został konkurs na gry i zabawy edukacyjne projektu EURONET 50/50 MAX! Uczennica Zespołu Szkół w Pałecznicy  Kinga Marzec otrzymała Wyróżnienie  za plakat pn. „Gdy energię oszczędzamy, kasy w domu dużo mamy” Na konkurs zostało nadesłane ponad 200 niezwykle ciekawych i różnorodnych prac, których autorzy wykazali się ogromną kreatywnością i inwencją. Jury konkursu wnikliwie oceniło wszystkie prace biorąc pod uwagę ich zgodność z tematyką projektu, oryginalność, zaangażowanie uczniów w ich przygotowanie oraz estetykę wykonania. Zadanie wyboru najlepszych spośród tylu doskonałych prac było bardzo trudne. Ostatecznie jury wybrało 3 zwycięskie prace oraz wyróżniło 7 gier i zabaw. Wyniki konkursu zamieszczamy poniżej:

PUNKT INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMACJA !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż od dnia 7 lipca 2015 roku na terenie powiatu proszowickiego rozpoczął działalność Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Łyszkowicach 64, 32-104 Koniusza. Całodobowy numer telefonu alarmowego –  604 931 160

PUNKT INFORMACJI, WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

 

Na terenie Gminy Pałecznica funkcjonuje Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy Osobom Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, który działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pałecznicy

Punkt jest placówką zapewniającą nieodpłatne specjalistyczne usługi psychologiczne oraz prawne na rzecz osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji kryzysowej, spowodowanej wystąpieniem przemocy domowej.

Działania Punktu są nakierowane na pracę z osobami i rodzinami borykającymi się z problemem przemocy w rodzinie, które nie są w stanie rozwiązać trudnej sytuacji życiowej, wykorzystując własne środki i możliwości.

Zadaniem Punktu jest przede wszystkim prowadzenie poradnictwa psychologicznego mającego na celu przywrócenie równowagi psychicznej oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a także prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego i socjalnego.

GODZINY OTWARCIA PUNKTU

Poniedziałek – Piątek 7.30-15.30 – kontakt z pracownikiem socjalnym

Ostatnia środa każdego miesiąca:

12:30 – 14:30  Porady prawne

13:00 – 16:00 Porady psychologiczne
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica, bądź telefonicznie pod numerem: 41 38 48 234 godzinach od 7:30 do 15:30 (poniedziałek – piątek).

WARTO WIEDZIEĆ:

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE

Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

współmałżonkowie

partnerzy w związkach nieformalnych

dzieci

osoby starsze

osoby niepełnosprawne

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby bez jej przyzwolenia przy użyciu siły fizycznej.
bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie…
Przemoc psychiczna to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby bez jej przyzwolenia przy użyciu środków komunikacji interpersonalnej.

Typowymi środkami przemocy psychicznej są groźba, poniżanie, wyzwiska, krytykowanie, wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi…
Przemoc ekonomiczna – uporczywe uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie dziecka, rodziców lub innej osoby najbliższej i przez to narażenie jej na niemożliwość zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych.
To m.in. zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych…
Przemoc seksualna – forma przemocy obejmująca różne działania, w tym: wymuszony stosunek płciowy w ramach związku (gwałt randkowy), gwałt dokonany przez obce osoby, molestowanie seksualne (w tym domaganie się stosunku seksualnego w zamian za pracę lub korzyści w szkole), wykorzystywanie seksualne dzieci, osób niepełnosprawnych intelektualnie lub fizycznie, zmuszanie do prostytucji i handlu ludźmi w celach seksualnych, małżeństwo z dzieckiem, brutalne działania przeciwko integralności seksualnej, w tym okaleczania narządów płciowych.
To także: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych…

 

Inny rodzaj zachowań:

–        niszczenie rzeczy osobistych

–        demolowanie mieszkania

–        wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie

–        pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności, bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb

–        zmuszanie do picia alkoholu

–        zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.

 

Przemoc domowa charakteryzuje się także tym, że:
1. Jest intencjonalna.
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
2. Siły są nierównomierne.
W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy.
3. Narusza prawa i dobra osobiste.
Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
4. Powoduje cierpienie i ból.
Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Przemoc domowa to:

  • Destruktywna krytyka i słowne ubliżanie: np. krzyki, drwiny, oskarżanie, wyzwiska, werbalne groźby;
  • Taktyka nacisków: dąsanie się, grożenie (niedawaniem pieniędzy, wyłączaniem telefonu, zabraniem samochodu, popełnieniem samobójstwa, zabraniem dzieci);
  • Brak szacunku: ustawiczne upokarzanie ofiary przy innych, nieodpowiadanie na pytania ofiary, zabieranie pieniędzy bez pytania, odmowa pomocy przy dzieciach czy pracach domowych;
  • Nadużycie zaufania: kłamstwa, okazywanie zazdrości, zdradzanie, niedotrzymywanie obietnic i wspólnych uzgodnień;
  • Izolowanie: podsłuchiwanie lub blokowanie rozmów telefonicznych, mówienie, dokąd wolno i dokąd nie wolno chodzić ofierze, uniemożliwianie jej kontaktów z przyjaciółmi czy rodziną;
  • Nękanie: śledzenie i sprawdzanie ofiary, otwieranie listów, ustawiczne sprawdzanie, z kim ofiara się kontaktuje, zawstydzanie ofiary przed innymi;
  • Groźby: agresywna gestykulacja, wykorzystywanie przewagi fizycznej do zastraszania ofiary, niszczenie rzeczy ofiary, tłuczenie przedmiotów, walenie w ściany, grożenie zabiciem lub skrzywdzeniem ofiary albo dzieci.

PAMIĘTAJ!!!  Przemoc jest przestępstwem !!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!

Jeżeli doznajesz takich zachowań, zawsze możesz wezwać Policję na interwencję, poinformować prokuraturę oraz zwrócić się o pomoc do podmiotu/organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Są to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny i Nieletnich, oświata – szkoła ,  ośrodek zdrowia – lekarze, pielęgniarki .

Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PRZYDATNE LINKI:

karta praw osoby dotniętej przemocą

karta inf.-dla osoby stosujacej przemoc w rodzinie

BROSZURA

„Jeżdżę z głową „

Małopolski projekt nauki jazdy na nartach/snowboardzie, zainicjowany w 2012 roku, skierowany jest do uczniów III i IV klas szkół podstawowych, nie umiejących jeździć/biegać na nartach/snowboardzie, dla których zorganizowane zostaną kursy nauki jazdy na nartach/snowboardzie oraz nartach biegowych.

Projekt realizowany jest w formie pomocy finansowej gminie. Uprawnionymi do składania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego są małopolskie gminy.

baner_internet_jezdze z glowa_20x4cm_2012

Projekt ma na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach/snowboardzie, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy w kasku, jak i poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół podstawowych.

Projekt z wielkim sukcesem jest realizowany w gminie Pałecznica po raz kolejny, zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

 

REGULAMIN

Dar czasu

Rozpoczęliśmy nowy rok kalendarzowy 2015. To, że ze wszystkich istot, jedynie człowiek ma poczucie czasu, wydaje się być oczywiste. Ta świadomość towarzyszy nam na co dzień nie tylko z okazji nowego roku, urodzin, imienin, jubileuszy, radosnych czy smutnych wydarzeń. Myśl o upływie czasu potwierdza nasza zdolność do komunikowania się przy pomocy symboli. Stąd słowo, religia, sztuka stanowią przestrzeń dialogu człowieka.

Zawsze, od początku swojego istnienia człowiek próbował zatrzymać czas, próbował oswoić się z mijającym czasem. Na początku nowego roku na naszych biurkach, ścianach pojawiają się nowe kalendarze. Historia kalendarzy jest fascynująca. Jako spis dni, tygodni i miesięcy, był już znany kilka tysięcy lat temu. Majowie mieli go już ok. 3 tys. lat przed Chrystusem. Egipcjanie z kolei jako pierwsi, wprowadzili 12 miesięczny rok i 24 godzinną dobę. To im, i po części Babilończykom zawdzięczamy współczesny wizerunek kalendarza. Później był jeszcze Juliusz Cezar , który wprowadzając reformę w 46 r. przed Chrystusem ustalił ostatecznie ilość dni w poszczególnych miesiącach i dodatkowy co cztery lata, dzień. Najbardziej rewolucyjne były jednak zmiany wprowadzone przez papieża Grzegorza XIII, który pod koniec XVI w. za początek roku, przyjął dzień urodzin Chrystusa. Ten kalendarz zwany „gregoriańskim” obowiązuje do dziś. Towarzyszy nam z okazji świąt, zwłaszcza kościelnych, których Judeo-chrześcijańskie źródła wyznacza utrwalona przez wieki tradycja.

Na naszych codziennych kalendarzach zaznaczamy nasze spotkania, wyjazdy, urlopy, urodziny, różne rocznice. Nie wyobrażamy sobie życia bez kalendarza.

W cykl wydarzeń kalendarza włącza się kalendarz liturgiczny i tak: maj kojarzy nam się ze śpiewem Litanii Loretańskiej, czerwiec z sercem Pana Jezusa , z procesją Bożego Ciała. Potem przyjdą wakacje, niby bezbarwne tygodnie po Zielonych Świętach. Sama przyroda będzie mówiła o Panu Bogu. Potem wrzesień, październik – miesiąc Różańca. Tej cierpliwej modlitwy do Matki Bożej. Potem umarli i święci – listopad. Następnie Adwent i czekanie na Boże Narodzenie.

Przed nami nieznany czas. Próbujmy go mądrze i roztropnie zagospodarowywać. Jak mówił ks. Jan Twardowski: „Czas jest wielkim naszym skarbem, mówią nawet, że czas to miłość”.

Skalbmierz, 11 stycznia 2015 rok                          Ks. Marian Fatyga

 

INFORMACJA O BEZPŁATNYM SZKOLENIU

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach  informuje, że w dniu 08-01-2015 r.

 organizuje bezpłatne szkolenie dla podatników i płatników

ELEKTRONICZNY PIT-11 ,ULGI PODATKOWE W 2014 ROKU

EWIDENCJONOWANIE OBROTU I KWOT PODATKU NALEŻNEGO PRZY ZASTOSOWANIU KASY REJESTRUJĄCEJ

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3-go Maja 72 sala nr 8 (parter)

Początek szkolenia o godz. 9.00

 

Serdecznie zapraszamy