INFORMACJA dotycząca wyników konsultacji społecznych projektu przyjęcia Programu Współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zmianami ) na rok 2015

INFORMACJA

Dotycząca wyników konsultacji społecznych projektu przyjęcia  Programu Współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zmianami ) na rok 2015.

 1. Konsultacje odbyły się w okresie od dnia 30.09.2014 roku do dnia 15.10.2014 roku.
 2. Podczas trwania konsultacji uczestniczyli członkowie zarządu:

– Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów ”Koło„ w    Pałecznicy .

– Strażackiego Klubu Sportowego „ISKRA”

– Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Pałecznica Muszelka

W okresie konsultacji nie zostały zgłoszone uwagi do projektu ,,Wieloletniego Programu Współpracy Gminy PAŁECZNICA  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 roku,  poz .1118), do podjęcia Uchwały Rady Gminy Pałecznicy na rok 2016”odnośnie współpracy Gminy Pałecznica z organizacjami pozarządowymi .

W trakcie konsultacji została  zgłoszona informacja odnośnie kontynuacji projektu pn.

„Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą  ośrodek wsparcia –klubu samopomocy„ na który zostanie ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych.

 1. Informacje sporządziła – Małgorzata Kura – inspektor

 

Pałecznica dnia 30.10.2014 r.

Przystań Pielgrzyma na Szlaku św. Jakuba

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Pałecznica Muszelka w okresie 01.06 – 31.10.2014 r. realizowało zadanie publiczne pn. „Przystań Pielgrzyma na Szlaku św. Jakuba” Obejmowało ono działania mające na celu poprawę warunków pielgrzymowania szlakiem św. Jakuba na terenie Powiatu Proszowickiego. Celem Stowarzyszenia było uzmysłowienie mieszkańcom istnienia szlaku św. Jakuba , przybliżenie im jego symboliki, jak również kontynuacja przedsięwzięcia  podjętego w 2008 r. – otwarcia pierwszego odcinka Drogi św. Jakuba prowadzącego z Pałecznicy do Więcławic.

Szlak ten oznakowany jest symbolem – muszlą św. Jakuba. Muszle owe wyznaczają drogę pielgrzymom, którzy przemierzając kolejne kilometry czują nie tylko trud i zmęczenie, ale także doznają chwil kontemplacji i wzruszeń.  Przejście Drogą Św. Jakuba jest nie tylko wielkim przeżyciem religijnym, ale także świadectwem wiary we własne możliwości, poczuciem spełnienia i satysfakcji. Podczas przemierzania szlakiem człowiek zauważa nowe wartości: wolność, ciszę, barwy otaczającego go świata, bogactwo i urok polskiego krajobrazu, dziedzictwo naszej przeszłości oraz dobroć i otwartość spotkanych ludzi.

Efektem końcowym realizowanych działań był montaż 2 Przystani dla Pielgrzymów na terenie Gminy Pałecznica w miejscowościach: Winiary oraz Lelowice Kolonia.

Przyczyniono się w ten sposób do poprawy warunków przemierzania szlakiem św. Jakuba  (ochrona pielgrzymów przed deszczem i upałem, możliwość wypoczęcia, przepakowania bagaży, spożycia posiłku itp.), jak również promocji wyjątkowych miejsc w Powiecie Proszowickim tj. dziedzictwa kultury i sztuki, gospodarstw agroturystycznych, miejsc noclegowych , promocji szlaku, wzrostu zainteresowania wartościami religijnymi, pobudzenia mieszkańców do zgłębiania kart historii naszego regionu, poszukiwania innych wyjątkowych tradycji, miejsc , wydarzeń związanych z regionem.

Projekt realizowany był przy wsparciu środków Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert z dziedziny turystyki p.n. „Małopolska Gościnna”

[nggallery id=89][nggallery id=92]

 

 

Tydzień Misyjny w Kościele katolickim

Chrześcijaństwo jest w swojej istocie powołaniem do misji o czym w Kościele katolickim w szczególny sposób przypominamy sobie w Światowym Dniu Misyjnym 19 października. Nikt spośród nas nie może zatem czuć się wyłączony z brania odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za swoich bliźnich. Współcześnie wiara jest stopniowo eliminowana z życia społecznego. Publiczne przyznawanie się do niej jest odbierane bardzo negatywnie. Katolicy nie tylko nie uzewnętrzniają swojego przywiązania do Chrystusa, ale  czasem przestają widzieć sens podtrzymywania relacji z Nim.  Odcinamy się od własnych korzeni, narażając się tym samym na wielkie zagrożenie dla duszy.

Czy wiesz że? 170 tys. chrześcijan ginie rocznie za wiarę w Jezusa Chrystusa, co trzy minuty ginie chrześcijanin, w ponad 70 krajach świata łamie się prawo do wolności religijnej, 350 milionów chrześcijan poddawanych jest różnym formom dyskryminacji. Chrześcijanie to najbardziej prześladowani ludzie na świecie. Jedyna ich winą jest to, że wierzą w Jezusa.

Współcześnie heroizmem wiary muszą się wykazywać nie tylko misjonarze. W dobie postępującej sekularyzacji coraz trudniej przyznać się do wiary w Boga. Ważne jest, aby zarówno poszczególni ochrzczeni jak i wspólnoty kościelne, interesowali się misją nie tylko sporadycznie i okazjonalnie, ale w sposób trwały jako formą życia chrześcijańskiego. Dzień Misyjny nie jest odosobnioną chwilą w ciągu roku, ale cenna okazją do refleksji nad tym czy i jak odpowiadamy na powołanie misyjne.

Misjonarki i misjonarze są bogactwem całego Kościoła. Sprawiają, że działalność ewangelizacyjna zmierza do przekształcenia od „od wewnątrz” każdego człowieka. Zasiewają ewangeliczny ferment wśród rozmaitych ludów, które jeszcze nie znają Chrystusa i Dobrej Nowiny.

Nie bądźmy obojętni na łamanie Bożych norm w mediach: prasie, radiu, telewizji. Podążając przez życie każdy z nas poprzez wypełnianie swoich obowiązków, zasad życia, może być świadkiem ewangelii i przez to czynić dzieło otwartości Kościoła na nowych członków.

 

Skalbmierz, 26 października 2014                                                                        Ks. Marian Fatyga

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko – Apostoł wolności

Na kolejach ludzkich dziejów Bóg posyła w świat głosicieli Jego orędzia. Przywołujemy na pamięć osobę bł. Jerzego Popiełuszki – niestrudzonego duszpasterza środowisk robotniczych i patriotycznych w czasie stanu wojennego. Jego płomienne kazania oraz niezłomna postawa krzepiły serca wiernych. Dzięki temu młodemu kapłanowi posługującemu w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu pośród przemocy i propagandy rozlegał się głos wołającego o pokój i prawdę – tego który podążał drogą prawdy mimo niszczycielskiej siły zła. Ks. Jerzy nigdy nie nawoływał do siłowych rozwiązań, a wskazywał najskuteczniejsze metody walki ze zniewoleniem. Nawet najbardziej wymyślne kłamstwo nie jest w stanie przesłonić blasku prawdy, dlatego funkcjonariusze służb bezpieczeństwa zamordowali niosącego ją kapłana.

19 października przypada kolejna rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego. Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc.” To zdanie zostało uwiecznione na obrazku prymicyjnym  ks. Jerzego Popiełuszki. Święceń kapłańskich udzielił świętemu kardynał Stefan Wyszyński. Jego praca duszpasterska to podwarszawskie parafie, a od 1978 roku prowadził duszpasterstwo środowisk medycznych.

Kiedy trwała trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny, 14 czerwca 1987 roku Papież pojawił się przed kościołem św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Po krótkiej modlitwie w kościele Ojciec Święty skierował się w stronę grobu ks. Jerzego. Przygotowany był dla niego klęcznik, ale Jan Paweł II go ominął. Przekroczył łańcuch i energicznym krokiem podszedł do płyty grobowca. Ucałował i objął rękoma kamienną płytę grobowca, następnie Papież przytulił i pocałował głowę matki ks.  Jerzego – taki obraz pozostał mi do dnia dzisiejszego z tego wydarzenia.

Kiedy rozpoczął pracę w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu Pan Bóg skierował jego kroki do hutników. Radosne twarze hutników, oklaski jakimi powitali celebransa, wlały otuchę w serce kapłańskie i tak został duszpasterzem ludzi pracy.

Po wprowadzeniu stanu wojennego ks. Jerzy otoczył duchową i materialną opieką ludzi skrzywdzonych i prześladowanych. Wygłaszał płomienne kazania. Wkrótce rozpoczęły się szykany ze strony funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Dziś wiemy, jaki był ich finał. Męczeństwo ks. Jerzego oraz zasada, której był wierny, aby „zło dobrem zwyciężać”, ukształtowały pokolenie chrześcijan zaangażowanych w odbudowe niepodległej ojczyzny. Śmierć ks. Jerzego wywołała wstrząs. Grób zamordowanego kapłana stał się miejscem pielgrzymek, a co miesięczne msze za ojczyznę gromadziły tłumy. Błogosławiony,a może wkrótce święty, księże Jerzy módl się za nami.

 

Skalbmierz, 19 października 2014 rok                       Ks. Marian Fatyga

Wykorzystaj możliwość bezpłatnego udziału w projekcie: ”Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej”

 

Zapraszamy do udziału w Projekcie aktywizacji zawodowej, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, osoby chętne, które chciałyby podjąć pracę i utrzymać bądź uzyskać niezależność finansową.

Projekt przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych:

 • chorujących psychicznie bądź z upośledzeniem umysłowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z symbolem 01-U lub 02-P,
 • jeśli w orzeczeniu widnieje inny symbol, niezbędne jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę psychiczną bądź opinia psychologiczna wskazująca na upośledzenie umysłowe,
 • w wieku pomiędzy 15 a 64 lata,
 • posiadających status osób nieaktywnych zawodowo (nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotni, i nie pracujących zawodowo),
 • zamieszkujących na terenie powiatu krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, proszowickiego lub wielickiego.

Co w projekcie można zyskać:

 • spotkania ze specjalistami: psychologiem, doradcą zawodowym i trenerem pracy, pracującymi indywidualnie z każdym uczestnikiem projektu,
 • grupowe warsztaty psychospołeczne i aktywnego poszukiwania pracy,
 • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania czyli planu aktywności zawodowej,
 • możliwość kursu, szkolenia, stażu,
 • indywidualną pomoc trenera pracy w poszukiwaniu ofert pracy, w rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą, w podpisaniu dokumentów związanych z procesem zatrudnienia oraz w przyuczeniu do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku.

Rekrutację prowadzimy w sposób ciągły do wyczerpania miejsc.

Projekt trwa do 30 czerwca 2015 roku.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź osobistego z biurem projektu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00

Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej

ul. Lubelska 21/21, 30-003 Kraków

tel. 12 341 46 43, 797 700 202

e-mail: aktywizacja.powiat@ognisko.org.pl

www.aktywzacjazawodowa.ognisko.org.pl

foto

 

 

Jeśli jesteś w wieku 16-17 lat i znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej

Bez tytułuOperacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Jeśli jesteś w wieku 16-17 lat i znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, jesteś osobą nieaktywną zawodową, nie uczysz się i nie uczestniczysz w żadnych szkoleniach to…

Pomożemy Ci całkowicie bezpłatnie zdobyć nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Dzięki projektowi „Pomysł na siebie” uzupełnisz lub podniesiesz swoje kwalifikacje oraz zdobędziesz stypendium szkoleniowe.

Proponowane formy wsparcia to m.in.:
• Poradnictwo zawodowe,
Kwalifikacyjny kurs zawodowy, który będzie kończył się uzyskaniem świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (wybierasz kurs do którego masz predyspozycje),
• Szkolenia komputerowe o standardzie ECDL,
• Bezpłatne wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenie NNW, stypendium szkoleniowe.

Zgłoś się do jednej z naszych jednostek najbliżej Twojego miejsca zamieszkania:

 

6-25 HUFIEC PRACY w Bochni:

ul. Wojska Polskiego 1, 32-700 Bochnia

tel. 14-611-20-68, e-mail: hp6-25@ohp.pl

6-34 HUFIEC PRACY w Starym Sączu:

ul. Krakowska 26, 33-340 Stary Sącz

tel. 18 547-61-61, e-mail: hp6-34@ohp.pl

6-33 ŚRODOWISKOWY HUFIEC PRACY w Nowym Sączu:

ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz

tel. 18 441-47-87, e-mail: shp6-33@ohp.pl

6-17 HUFIEC PRACY w Oświęcimiu

ul. Partyzantów 1, 32-600 Oświęcim

tel. 33-474-12-15, e-mail: hp6-17@ohp.pl

6-6 HUFIEC PRACY w Proszowicach

ul. Krakowska 11, 32-100 Proszowice

tel. 12-653-41-41, e-mail: hp6-6@ohp.pl

6-11 HUFIEC PRACY w Wadowicach

ul. Kochanowskiego 3, 34-100 Wadowice

tel. 33-823-38-68 w. 27, e-mail: hp6-11@ohp.pl

Św. Jan Paweł II – Apostoł Różańca

W liście apostolskim o różańcu, św. Jan Paweł II zachęcał do częstego odmawiania różańca. Dzielił się swoim doświadczeniem tej modlitwy: „Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym: różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczeń. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy”.

Pamiętamy z wielu spotkań, iż Jan Paweł II jako papież zaproszonym na audiencję gościom rozdawał różańce. Wprowadzając kolejną część tej modlitwy – tajemnice światła – bardzo pragnął rozbudzić we wszystkich wierzących nabożeństwo do Matki Bożej, widząc w  modlitwie różańcowej wielki ratunek dla świata. Osobisty fotograf Ojca św. – Arturo Mari – w książce „Do zobaczenia w Raju” dał wzruszające świadectwo o miłości papieża do Matki Bożej. Napisał: „Szczególną czcią otaczał Najświętsza Maryję Pannę i to również było widać podczas pielgrzymek. Zawsze podkreślał, że czuje się chroniony przez Madonnę. Również w ogrodach watykańskich podczas spacerów zatrzymywał się chętnie prze największa kaplicą poświęconą Matce Bożej z Lourdes. Odpoczywał z różańcem, chodził z różańcem – wszystkim dawał w prezencie różaniec, często zapraszając do wspólnej modlitwy. I umarł
z różańcem w ręku.

Miesiąc październik, który przeżywamy w Kościele katolickim poświęcony jest modlitwie różańcowej. Tajemnice różańcowe mówią, że miłość Boża jest nadzwyczaj konkretna i twórcza, że Bóg nie tylko mówi, ale działa, nie tylko obiecuje, ale daje to czego potrzebujemy najbardziej. Różaniec jest zaproszeniem do modlitwy kontemplacyjnej. Wypowiadając słowa zatrzymujemy nasze myśli na rozważanej tajemnicy. Wielu katolików przynależy do tzw. róż różańcowych, które w modlitwie zawierzają wszystkie sprawy Kościoła, parafii i poszczególnych rodzin.

Zachęcam odnajdźmy  nasz różaniec ,może gdzieś zakurzony, walający się w szufladzie i odkryjmy moc modlitwy różańcowej o której tak pięknie mówił Jan Paweł II .

 

Skalbmierz, 12 października 2014 rok                                                                        Ks. Marian Fatyga

1 października – Międzynarodowy Dzień Lekarza

Każdemu z nas grozi zapadnięcie na różnego rodzaju choroby. Niestety większość z tych przypadłości dotyka ludzi w sposób nieuchronny i niespodziewany. W takich momentach zwracamy się o pomoc do lekarzy, których wiedza i zaangażowanie w leczenie pacjentów pozwalają poprawić stan zdrowia.  1 października przypada Międzynarodowy Dzień Lekarza. W tym dniu chcemy wyrazić wdzięczność za ludzi wykonujących ten wyjątkowy i odpowiedzialny zawód, a także, jako wierzący w Boga, prosić o łaski dla ich codziennej pracy.

O współczesnej medycynie można myśleć i mówić na różny sposób. Zapewne wielu na ten temat ma swoje wyrobione zdanie. Z jednej strony docierają wciąż do nas informacje
o coraz nowocześniejszych i skuteczniejszych metodach terapii, a z drugiej dostrzegamy ogromne problemy i zawodność opieki zdrowotnej w naszym kraju. Jednak winniśmy pamiętać, że nawet najlepsze rozwiązania organizacyjne nie będą w stanie oddać istoty i sensu pracy konkretnych osób, jeśli nie będzie wkładanego serca lekarzy w relację z pacjentem. To lekarze i pielęgniarki bezpośrednio stykają się  z ludzkim cierpieniem. Dobrze, gdy mają przy tym do dyspozycji najlepsze narzędzia.

Odpowiedzialność za życie człowieka składamy w serca i sumienia lekarzy. Często podejmują trudne decyzje, od których zależy ludzkie życie. Wiemy doskonale, że narażeni są na pokusy prowadzące do sprzeniewierzenia się etyce lekarskiej. Wciąż poprzez media dociera do nas wiele negatywnych doniesień w kontekście pracy i diagnozy lekarskiej. Te pojedyncze, nagłośnione fakty nie mogą kłaść się cieniem na całym środowisku lekarskim. My jako pacjenci winniśmy wspierać lekarzy, by nie tracili motywacji i sił do niesienia pomocy bliźnim, nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach. Dziękujemy im za codzienną służbę w Międzynarodowym Dniu Lekarza.

 

Skalbmierz, 5 października 2014 rok                                                          Ks. Marian Fatyga