Czas wakacji

Zakończenie roku szkolnego, które odbędzie się w piątek – 27 czerwca, jest kolejnym zwieńczeniem etapu wspólnej pracy uczniów i nauczycieli. Choć oceny na świadectwach nie mogą odzwierciedlić wkładanego przez nich trudu, to jednak są jego wymierną wypadkową. Dlatego w tym uroczystym dniu jedni rozpoczynają wakacje w poczuciu satysfakcji i spełnienia, inni zaś będą musieli przełknąć smak porażki. Jednak wszyscy mają nadal taką samą szansę wprowadzenia pozytywnych zmian w swoim życiu, aby jak najlepiej wykorzystywać własne możliwości oraz rysująca się perspektywę. Przywilejem młodości jest nie tylko ogromny potencjał, ale zakres wyborów, które można dokonać. Dziękujemy dziś Bogu za nauczycieli, którzy pomagają nam odkrywać bogactwo myśli i zjawisk. Ich praca pedagogiczna przyczynia się w bardzo dużym stopniu do kształtowania dorastającego pokolenia. Bardzo często doceniamy ich trud po latach, kiedy uświadamiamy sobie jak wiele im zawdzięczamy. Gdy po czasie pracy nadchodzi czas odpoczynku warto zregenerować siły, ale również odkryć wielkie bogactwo, jakim obdarzył nas Stwórca w otaczającym świecie. Wielu z nas dorosłych w tym dniu przypomina sobie swoich nauczycieli z dzieciństwa i młodości, którym tak wiele zawdzięczamy. Pamiętam moją Panią od języka polskiego z podstawówki, z początku lat siedemdziesiątych, kiedy usilnie zachęcała nas do czytania książek i wprowadzała w świat wyobraźni bohaterów książkowych. Dziś po wielu latach przypominam sobie jej postać i troskę o nas, byśmy potrafili zachwycić się literaturą, czy poezją narodowych wieszczów.

Wakacje, które przed nami, pozwalają zweryfikować błędne wybory i uczą nas poprzez refleksję nad otaczającym światem celu i sensu życia. Górskie wędrówki, cisza, samotność, przyroda niech skłania nas do refleksji w głąb siebie i porządkuje nasze wnętrze.

Życzę wszystkim dobrych wakacji!

Skalbmierz, 29 czerwca 2014 r.

Ks. Marian Fatyga

 

23 czerwca – Dzień Ojca

Jaka byłaby odpowiedz na pytanie o zadania ojca w dzisiejszym świecie ? Wiele osób by odpowiedziało : utrzymać rodzinę. I to jest prawda. To bardzo ważne zadanie , ale dzieci potrzebują obecności fizycznej ojca . Ojciec jest potrzebny by dać dzieciom wzór męskości . Dla synów jest wzorem do naśladowania, nauczycielem, który ich utwierdza w przekonaniu , że są dobrymi ludźmi i dadzą w życiu sobie radę .Dla córek relacja z ojcem będzie naturalnym wzorem przyszłych relacji z mężczyznami. Niech ojcowie nie próbują zrzucać odpowiedzialności za wychowanie dzieci na żony. Mężczyzna jest powołany do tego ,żeby stawiać czoło sytuacjom trudnym ,sytuacjom ,które go wiele kosztują. Dzieci w głębi serca potrzebują ojcowskiej obecności ,bliskości i akceptacji. Potrzebują dużo bardziej ojca od najnowszych elektronicznych gadżetów, którymi próbują ojcowie zapełnić pustkę spowodowaną brakiem bliskiej więzi z rodzicami.

23 czerwca, obchodzić będziemy Dzień Ojca. Na temat ojcostwa powiedziano już tak wiele, że naprawdę trudno dziś o jakąś odkrywczą myśl. Jednak nieskończoność wyzwań wiążących się z tym powołaniem wciąż rodzi kolejne pytania i wątpliwości. Są one wyrazem troski i odpowiedzialności mężczyzn, którzy z miłości do rodziny pragną stawać się coraz lepszymi jej członkami. Współczesność zaś niejako wymusza n a nich wzniesienie się na szczyty własnych możliwości. Jaki powinien być dobry tata? Zapewne taki, który się za takiego nie uważa. Dostrzega swoje ułomności i potrafi wymagać przede wszystkim od samego siebie. Autorytet buduje się poprzez dawanie świadectwa, a nie tylko formułowanie zasad i egzekwowanie ich przestrzegania u swoich dzieci. W znacznym stopniu dzięki nim zostaliśmy wychowani i przygotowani do samodzielnego życia. Ojcowski autorytet został w naszej świadomości bardzo mocno zapisany.

Lata szybko mijają, a tym samym bezpowrotnie odchodzą do przeszłości chwile w których ojciec tuli swoje ukochane dziecko. Warto w Dniu Ojca, przywołać na pamięć to szczególne poczucie bezpieczeństwa, pewności, które gwarantował ojciec. Uczmy się doceniać jak najlepiej wykorzystać czas budowania wspólnoty osób, obdarzających się miłością. Ojcowie miejcie czas dla waszych dzieci. Twórzcie z nimi więzi.

Skalbmierz, 22 czerwca 2014 rok.

Ks. Marian Fatyga

 

Nagrody i wyróżnienia w II Konkursie Miniatur

Szkoła Muzyczna I stopnia w Pałecznicy
Nagrody i wyróżnienia w II Konkursie Miniatur

Grupa I – cykl 6-letni
I miejsce- Maja Maksymiec (skrzypce) 23,4 pkt.
II miejsce – Julia Krawczyk (flet) 22,8 pkt.
III miejsce – Szymon Domagała (trąbka) 22 pkt.
Wyróżnienie – Katarzyna Sroga (skrzypce) 21,6 pkt.
Wyróżnienie – Natalia Kocel (gitara) 21,4
Wyróżnienie – Weronika Jędruch (wiolonczela) 21,2 pkt.

Grupa II – cykl 4-letni
I miejsce – Mateusz Jantos (akordeon) 23,6 pkt.
II miejsce – Dawid Jantos (saksofon) 23,2 pkt.
II miejsce – Kamil Kula (saksofon) 23,2 pkt.
II miejsce –  Zuzanna Rejdak (trąbka) 23,2 pkt.
III miejsce – Dominik Paryż (perkusja) 22,8 pkt.
III miejsce – Aleksandra Marzec (gitara) 22,8 pkt.

 

 

[nggallery id=84]

650 lat Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Krakowski kojarzy nam się z Kazimierzem Wielkim i datą 12 maja 1364 roku, kiedy to został ufundowany przez króla. Miesiąc temu minęła 650. rocznica wystawienia przez Kazimierza Wielkiego dokumentu fundacyjnego uniwersytetu. Dzięki uniwersytetowi Kraków stał się najważniejszym ośrodkiem edukacyjnym w Polsce i jednym z ważnych w Europie. Wyjątkowy był wiek XV w dziejach uczelni. Wtedy przyjeżdżali tu studenci z całej Europy. Ważnymi naukami były prawo, matematyka i astronomia. To z uniwersytetu wyrośli sławni prawnicy – Stanisław ze Skalbmierza i Paweł Włodkowic.

Z tej okazji spróbujmy w kilku zdaniach przybliżyć postać Stanisława ze Skalbmierza. Urodził się ok. 1365 roku zmarł 9 stycznia 1431 w Krakowie. Pierwszy rektor odnowionej w 1400 roku Akademii Krakowskiej, prawnik, kanonik kapituły katedralnej na Wawelu. Pochodził z plebejskiej rodziny. Zanim rozpoczął studia w Pradze, uczęszczał do szkoły prowadzonej przy kolegiacie w Skalbmierzu. Był spowiednikiem królewskim, kaznodzieją katedralnym. Na jego działalność pisarską składają się przede wszystkim kazania. Ułożył ich ponad 500 .  Kolejną datą, którą warto pamiętać, wspominając jubileusz, to rok 1491. W tym roku Mikołaj Kopernik zapisał się na studia. Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiowali również: Mikołaj Rej, Jan Kochanowskich, Andrzej Frycz-Modrzewski, Stanisław Hozjusz. Do grona polskich sław, dołączył wiek później między innymi Jan III Sobieski. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy zlikwidowano wydziały teologiczny, rolniczy i medyczny, z powodów politycznych na uniwersytecie przestali pracować wybitni profesorowie. Dopiero w 1989 roku Uniwersytet Jagielloński na powrót uzyskuje autonomię. Jeden ze studentów mówi w ten sposób: „Wybrałem ten uniwersytet, bo w moim przekonaniu jest najlepszy dla humanisty, którym się czuję. Poza tym, uczelnia ta ma długą historię i wielowiekową tradycję. To wspaniale mieć świadomość, że jakiś czas przede mną studiowali tu, choćby Jan Kochanowski czy Karol Wojtyła. Być częścią tego zacnego grona to zaszczyt.

Uniwersytetowi życzymy kolejnych jubileuszy.

Skalbmierz, 15 czerwca 2014 rok

Ks. Marian Fatyga

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

                                                                                                Pałecznica, dnia 10.06.2014 r.

dotyczy:    postępowania na wykonanie modernizacji (remontu) dróg dojazdowych do pól „Ibramowice do Kustry” w miejscowości  Ibramowice Gmina Pałecznica o długości 148 m.

Gmina Pałecznica zawiadamia, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie modernizacji (remontu) dróg dojazdowych do pól „Ibramowice do Kustry” w miejscowości  Ibramowice Gmina Pałecznica o długości 148 m, została złożona 1 oferta przez:

Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski, Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza, której cena brutto wynosi 109 000,00 zł.

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Wiesław Nowakowski, Piotrkowice Małe 97, 32-104 Koniusza, która została złożona jako jedyna i zawiera cenę nie przewyższającą kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w dniu 12 czerwca 2014 r.

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 (oznaczone dalej jako Zaproszenie)

o udzielenie zamówienia

 

Nazwa zamówienia:

Wykonanie modernizacji (remontu) dróg dojazdowych do pól „Ibramowice do Kustry” w miejscowości  Ibramowice Gmina Pałecznica o długości 148 m.

 

Zamawiający:

Gmina Pałecznica

ul. Św. Jakuba 11

32-109 Pałecznica

tel. (41) 38-48-050 fax. (41) 38-48-107

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, w związku z powyższym przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” nie stosuje się. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

PAŁECZNICA MAJ 2014

____________________

CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji (remontu) dróg dojazdowych do pól „Ibramowice do Kustry” w miejscowości  Ibramowice Gmina Pałecznica o długości 148 m.

Szczegółowy zakres robót został opisany w przedmiarze robót.

Wykonawca ponadto będzie obowiązany do:

–        utrzymywania drożności komunikacyjnej chodników i drogi dojazdowej,

–        zabezpieczenia miejsc wykonywania robót,

–        zapewnienia dostępu do sąsiadujących pól,

–        każdego dnia po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót,

Wszędzie gdziekolwiek przy opisie przedmiotu zamówienia (przedmiarze) wskazana została nazwa producenta, nazwa własna, znak towarowy, patent lub pochodzenie, to wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały o parametrach nie gorszych.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia została przywołana norma, polska aprobata techniczna lub polskie specyfikacje techniczne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu w terminie uzgodnionym z osobą wskazaną w części III Zaproszenia.

CZĘŚĆ II

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie do 1 września 2014 r.

CZĘŚĆ III

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,

SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zgodnie z wyborem Zamawiającego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem.

  1. Do porozumiewania się z Wykonawcą uprawniona jest Pani Joanna Hałat-Majka tel. (41) 38-48-037 wew.11,

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00.

CZĘŚĆ IV

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert określonego w części VII Zaproszenia.

CZĘŚĆ V

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  1. Wykonawca powinien w oparciu o przedmiar robót, podać cenę oferty netto.
  2. Podać kwotę podatku od towarów i usług (VAT) i zsumować otrzymując cenę oferty brutto.

Wykonawca powinien ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym  koszty odwozu i utylizacji materiałów odpadowych, koszty organizacji robót, zajęcia chodnika itp.

Tak obliczona cena oferty będzie ceną, która zostanie przyjęta do oceny ofert (część VIII Zaproszenia).

Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.

CZĘŚĆ VI

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis albo podpis skrócony i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).

Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwa, z treści których wynikać będzie umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.

  1. Do sporządzenia oferty Wykonawca może wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do Zaproszenia), wypełniając wszystkie rubryki formularza.
  2. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.
  3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny.
  4. Ofertę należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:

Gmina Pałecznica, ul. Św. Jakuba 11, 32-109 Pałecznica

Wykonanie modernizacji (remontu) dróg dojazdowych do pól „Ibramowice do Kustry” w miejscowości  Ibramowice Gmina Pałecznica o długości 148 m

OFERTA

oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy.

CZĘŚĆ VII

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Pałecznica przy ul. Św. Jakuba 11 (sekretariat), do dnia 10 czerwca 2014 r. r. do godz. 11.00.

CZĘŚĆ VIII

KRYTERIUM OCENY OFERT,  SPOSÓB OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty (brutto).

Oferta, której cena będzie najniższa, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będzie taką samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

CZĘŚĆ IX

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

CZĘŚĆ X

WZÓR UMOWY

Wzór umowy zawarty jest w Załączniku 2 do Zaproszenia.

CZĘŚĆ XI

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych nie przysługują.

W załączeniu:

–        Przedmiar robót

–        Załącznik 1 (oferta)

–        wzór umowy (Załącznik 2)

Pałecznica, dnia 27 maja 2014 r.

 ZAL_1 (oferta)

UMOWA wzór

 

 

Ogólnopolskie Spotkanie Młodych „Lednica 2000” – 7 czerwca 2014 rok

Już po raz XVIII w pierwszą sobotę czerwca pola lednickie zapełnią się młodymi ludźmi, pragnącymi wielbić Boga. W tym roku, pod hasłem: „W imię Syna”. To właśnie Syn Boży wskazuje nam drogę i jest z nami w tym, co ludzkie, by pokazać cel i sens życia.Fenomen duszpasterskiej inicjatywy „Lednica 2000” bierze się niewątpliwie z ożywczego działania Ducha Św. Młodość czerpie bowiem swoją siłę oraz entuzjazm z głębokiej, autentycznej wiary. Jak szacuje się, przez wszystkie te osiemnaście lat, przez Bramę Rybę przeszło ok. 2 milionów osób. Wielu z nich jest już dorosłych, założyli rodziny, czy też odpowiedzieli Bogu na głos powołania do wyłącznej służby Jemu. Lednica powstaje w oparciu o zaangażowanie wielu wolontariuszy, przede wszystkim świeckich i różnorodnych środowisk z całego kraju. To niesamowite, jak wiele może ludzka energia, skumulowana wokół Bożego dzieła.Z Lednicą nieodłącznie związane są symbole, odnoszące się do tematyki danego spotkania. Nie zabraknie ich tez w tym roku. Każdy wyjedzie stąd z pierścieniem, z napisem: „W Tobie mam upodobanie”. Symbolizuje on Synostwo Boże. Uczestnicy otrzymają lednicki dowód osobisty, który symbolizuje dojrzałą wiarę, do której mają prowadzić spotkania młodych. Przesłanie  skieruje także do wszystkich uczestników papież Franciszek. Wielu Lednica zachwyca i to od pierwszego spotkania, innym nie odpowiada taki klimat. Jedno jest pewne: choć raz w życiu trzeba tam być, trzeba doświadczyć tego, co się tam dzieje w obecności Chrystusa i kilkudziesięciu tysięcy młodych ludzi. Dopiero potem można dyskutować o fenomenie spotkań lednickich.

Warto zatem wybrać się, by mieć osobiste doświadczenie fenomenu tego spotkania.

  Skalbmierz, 8 czerwca 2014 rok

 Ks. Marian Fatyga

Świat oczami dziecka

Wielokrotnie zastanawiamy się nad tym, co chcielibyśmy i możemy podarować naszym dzieciom. Wymarzone zabawki, słodycze, wspólne wyjście do kina czy parku rozrywki. Mamy do dyspozycji bardzo wiele ofert, przez co nasze dzieci nazbyt szybko się nimi nudzą. Ale jednego z pewnością wciąż od nas oczekują, a może nawet czasem  za tym tęsknią. Chodzi o naszą obecność, na którą niestety czasem brakuje nam czasu, siły i ochoty. Warto w wyjątkowy sposób pomyśleć w przededniu wakacji o dochowaniu obietnic, które składaliśmy naszym dzieciom. Każdy człowiek potrzebuje, by kochać i być kochanym, ale ten najmłodszy w szczególności. W ankiecie na temat podstawowych potrzeb dziecka na pierwszym miejscu umieszczono miłość. Mały i duży człowiek potrzebuje miłości nie od święta ale codziennie. Najważniejsze jest bycie z dzieckiem .

 Chrystus napominał swoich uczniów, by nigdy nie bronili dostępu do niego najmniejszym słuchaczom Słowa Bożego. Ponadto powtarzał, że do takich jak oni należy królestwo niebieskie. Warto sobie uprzytomnić, że każdy z nas nosi coś z dziecka, że dojrzałość nie oznacza całkowitego wyzbycia się cech dziecięcych. Spontaniczność, szczerość, otwartość na otaczającą rzeczywistość winny nam towarzyszyć przez całe życie, abyśmy mogli wciąż się rozwijać. Tylko dziecko potrafi kochać całym sercem. Pielęgnujmy w sobie dzięcięctwo, a w szczególności otwartość, ufność wobec drugiego człowieka. Kilka dni temu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka , warto także w tym dniu pomyśleć o dzieciach niekochanych, odrzuconych. Jan Paweł II, 1 stycznia 1996 roku mówił: „Dzieci, jeśli otrzymają stosowną pomoc i zaznają miłości potrafią same stawać się twórcami pokoju. Ich entuzjazm i szczere zaangażowanie pozawala im uczyć nas – dorosłych, czym jest prawdziwy pokój”. Otwierając serce na tych najmniejszych i najmłodszych stawajmy się jak dzieci w relacjach ludzi dorosłych.

 

 Skalbmierz, 1 czerwca 2014 rok

Ks. Marian Fatyga