Informacja dot. nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług

Urząd Skarbowy w Proszowicach

 

ZASADY ROZLICZANIA PODATKU VAT PRZEZ ROLNIKÓW

 

DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA

Przez działalność rolniczą rozumieć należy produkcję roślinną  i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie,  a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych  i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

ROLNIK ROZLICZAJĄCY SIĘ NA ZASADACH OGÓLNYCH

Rolnik rezygnujący ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przechodzi na zasady ogólne rozliczeń.

 W tym celu winien:

–  złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R przed rozpoczęciem miesiąca,  w którym ma nastąpić rezygnacja, dołączając do niego dowód zapłaty opłaty skarbowej za rejestrację w wysokości 170 zł,

–  wypełnić zgłoszenie NIP-7, pamiętając o wskazaniu rachunku bankowego na który będzie dokonywany ewentualny zwrot podatku,

–  opodatkować sprzedaż towarów i usług wg właściwych stawek podatkuVAT,
–  dokumentować sprzedaż fakturami VAT w przypadku sprzedaży na rzecz podatników prowadzących działalność gospodarczą lub na żądanie kupującego,

-prowadzić ewidencję sprzedaży  przy pomocy kasy rejestrującej dla rolników ryczałtowych  i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej gdy obrót z tytułu sprzedaży na rzecz tych osób przekroczy 20 000 zł,

-gromadzić   faktury związane z nabyciem towarów i usług w celu korzystania  z prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupach,

–  prowadzić ewidencje zakupów i sprzedaży VAT,

–  rozliczać podatek VAT w terminowo składanych deklaracjach podatkowych,
–  dokonywać terminowych wpłat podatku.

Po uzyskaniu statusu czynnego podatnika VAT, rolnik uzyskuje możliwość pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony uwzględniony przy zakupie towarów lub usług. Oznacza to, że rolnik będzie mógł odliczyć VAT naliczony na podstawie faktur VAT dokumentujących dokonane przez niego zakupy. Podstawą rozliczeń będą posiadane faktury VAT oraz prowadzona zgodnie z nimi ewidencja zakupów VAT.

Prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony istnieje jedynie wtedy, gdy zakupione towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Rolnik, który zrezygnował ze zwolnienia, może ponownie skorzystać   z tego zwolnienia po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego zamierza skorzystać ze zwolnienia.

 

NAJCZĘŚCIEJ STWIERDZANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

-Zaniżanie obrotów poprzez niewykazywanie całości sprzedaży (najczęściej nieudokumentowanej fakturami)  z gospodarstwa rolnego.

-Świadczenie usług rolniczych  bez wykazywania obrotów rejestrze sprzedaży(świadczenie usług rolniczych jest również działalnością rolniczą).

-Brak opodatkowania sprzedaży z tytułu wykonywania przez zarejestrowanych rolników innych czynności(rezygnacja ze zwolnienia działalności rolniczej powoduje utratę zwolnienia z tytułu wykonywania innych czynności podlegających opodatkowaniu).

-Odliczanie całości podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy służące zarówno do celów gospodarstwa rolnego jak i do celów gospodarstwa domowego np. media, brukowanie podwórka, ogrodzenie posesji, paliwo do samochodów osobowych…

Zawyżanie podatku naliczonego od zakupów – pod jednym adresem  z zarejestrowanym rolnikiem do VAT zamieszkują również rolnicy ryczałtowi. Podatnicy nie rozdzielają zakupów dotyczących własnego gospodarstwa rolnego i gospodarstwa korzystającego ze zwolnienia.

 

-Zakupy paliwa od fikcyjnych firm.

-Sprzedaż sprzętu rolniczego bez opodatkowania.

Kanonizacja papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII

27 kwietnia – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, będziemy świadkami kanonizacji bł. Jana Pawła II – papieża Polaka oraz Jana XXIII – papieża pochodzenia włoskiego.

Jan Paweł II, posłany do wszystkich ludzi dobrej woli, a przede wszystkim do wierzących, przez prawie 27 lat prowadził kościół nauczając, wskazując, upominając się o wszelkie dobro, które na ziemi wciąż jest zagrożone. Wybrany na papieża 16 października 1978 roku – zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Tłumy ludzi na całym świecie gorąco modliły się w czasie jego odchodzenia do wieczności. Po jego śmierci wszyscy wołali: „święty natychmiast”. W dniu 1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI ogłosił go błogosławionym. Chcemy wyrazić wdzięczność, że przyszło nam żyć w czasie pontyfikatu wielkiego Polaka – Jana Pawła II. To on zmienił bieg historii, oblicze świata i miliony ludzkich serc. Niech nadal będzie dla nas autorytetem moralnym i przewodnikiem duchowym. Razem z papieżem Polakiem będzie kanonizowany papież pochodzenia włoskiego – Jan XXIII, który urodził się w 1881 roku a zmarł w 1963. Papież Jan XXIII uchodzi za jednego z najwybitniejszych papieży w dziejach Kościoła. Znany głównie jako inicjator soboru watykańskiego II – „Dobry papież” jak go nazywano był przede wszystkim człowiekiem pełnym osobistego uroku, skromności i pokory, znanym z doskonałego poczucia humoru. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym 3 września 2000 roku.

Niech nowi święci będą dla wszystkich wezwaniem do osobistej, duchowej pracy nad sobą. Niech ten dzień będzie dla wszystkich Polaków szczególną okazją do wdzięczności za dar nowych świętych.

Ks. Marian Fatyga                                                                        27 kwietnia 2014 rok

 

Niedziela Wielkanocna

Tegoroczną uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa przeżywamy w rozkwicie wiosny. Cały świat żyje i cieszy się ciepłem słonecznych promieni. Wokół nas tyle życia, które nas raduje i dodaje chęci i sił do pokonywania codziennych problemów. Radujemy się rozkwitem biologicznego życia, choć wiemy, że nadejdzie jesień i wszystko przeminie. Uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa uświadamia nam prawdę, że życie jest mocniejsze od śmierci. Tym Życiem jest Zmartwychwstały Chrystus. To dziś słyszymy bijące dzwony, obwieszczające radosne „Alleluja!”, pusty grób oraz zmartwychwstanie Chrystusa. Z tej racji uczniowie Jezusa Chrystusa siadają przy wspólnym stole, by doświadczać świętowania ze zmartwychwstania Chrystusa. Nieodzownym symbolem tych świąt są tzw. pisanki, których nie może zabraknąć na świątecznych stołach ani wcześniej w koszyczkach, które poświęciliśmy w Wielką Sobotę w kościele. W starożytnym Egipcie jajko było symbolem życia, w tradycji chrześcijańskiej stało się symbolem świąt wielkanocnych, wiecznie odradzającego się życia i przede wszystkim Chrystusa zmartwychwstałego.

Dzisiejszy świat potrzebuje więzi i budowania wzajemnych relacji, opartych na głębokim zaufaniu ludzi do siebie. Święta Zmartwychwstania Pańskiego niech będą okazją do odkrycia i celebrowania tych więzi, które zostały nadszarpnięte przez pośpiech, odległość między sobą. Niech suto zastawiony stół będzie okazją do dzielenia się dobrem materialnym, ale równocześnie otwieraniem serca nawzajem przed sobą. Dobrych świąt.

Skalbmierz, 20 kwietnia 2014

Ks. Marian Fatyga

Niedziela Palmowa

Wielki Tydzień i cykl najważniejszych obrzędów i uroczystości bezpośrednio związanych z Wielkanocą, z obchodami Męki i Zmartwychwstania Chrystusa rozpoczyna Niedziela Palmowa – ostatnia niedziela Wielkiego Postu, w Polsce nazywa także „Kwietną” lub „Wierzbną”.

Kościół święci w tym dniu triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, dokąd przybył wraz z uczniami na Święto Paschy. Najważniejszą uroczystością niedzieli Palmowej są procesje z palmami. Już w IV w. procesje te, jako pierwsi, obchodzili chrześcijanie jerozolimscy. Sam zaś obrzęd święcenia gałązek zielonych, czyli palm wielkanocnych, wprowadzono do liturgii Niedzieli palmowej w XI w. W całej Polsce, w Niedzielę Palmowa, we wszystkich kościołach święcimy palmy z uroczystymi procesjami. Palmy polskie najczęściej przypominają smukłe – pionowe bukiety różnej wysokości. Tradycyjne powinny się w nich znaleźć gałązki wierzbowe, o tej porze obsypane srebrzystymi, puszystymi baziami. Wierzba w naszej tradycji uważana jest za roślinę miłująca życie, ponieważ rośnie w najgorszych nawet warunkach, łatwo się przyjmuje, a ucięta, włożona do wody gałązka wierzbowa, szybko wypuszcza zielone listki. Do palm wkłada się także rośliny tzw. wiecznie zielone: gałązki tui, świerku, bukszpanu, borówek leśnych, cisu. Obecnie w całej Polsce bardzo popularne są tzw. palmy wileńskie, mające kształt kolorowych bukietów. W tradycji Kościoła palma symbolizuje zarówno męczeństwo, jak i triumf, a zatem mękę i także chwalebne zmartwychwstanie Jezusa oraz nieśmiertelność duszy ludzkiej. W tradycji ludowej palma – gałązka zielona, jest symbolem sił witalnych i życia, corocznej odnowy roślin, zapowiedzią ich kwitnienia i owocowania. W wielu domach poświęconą palmę, przyniesioną z kościoła wkłada się za święty obraz lub umieszcza nad drzwiami, by dom był obfity w błogosławieństwo Boże i chroniony od pożaru i wszelkiego zła.

Zachęcam do przygotowania własnych palm i uczestnictwa w procesjach niedzieli palmowej we własnych parafiach.

Skalbmierz, 13 kwietnia 2014 rok                                                                                     Ks. Marian Fatyga

„Mozart znajduje melodię”

We wtorek, 1 kwietnia 2014 roku w Szkole Muzycznej w Pałecznicy odbyła się audycja uczniów klasy fortepianu połączona z miniinscenizacją opowiadania Stephena Constanzy „Mozart znajduje melodię”.

Program prezentowanych utworów W. A. Mozarta:

 

Eine kleine Nachtmusik (E. Wójcik i P. Zagórski)

Temat z Koncertu fortepianowego G-dur (Z. Gara)

Andante (W. Gaweł, P. Zagórski)

Z opery „Czarodziejski flet” (J. Bielawska)

Taniec niemiecki (A. Łakomy, P. Zagórski)

 

Rolę małego Mozarta odgrywała Zuzanna Gara z klasy I cyklu sześcioletniego.

 

Prezentowane utwory z okazji Roku Oskara Kolberga:

 

W murowanej piwnicy, opr. M. Grzebalska(Z. Gara)

Na Nowej Górze, opr. M. Grzebalska(Z. Gara)

Gdzieżeś ty bywał, opr. J. Garścia (J. Nowak, M. Gaweł)

 

[nggallery id=83]

10 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Katynia

10 kwietnia przypada Dzień Pamięci Ofiar Katynia. Polscy oficerowie zamordowani w Katyniu w 1940 roku walczyli o wolność naszego kraju: są polskimi męczennikami, którzy w obronie najwyższych wartości oddali swoje życie, dlatego należy im się ogromny szacunek, cześć i pamięć. Możemy się uczyć od nich miłości do ojczyzny, i takich wartości jak: Bóg czy honor. Dla wielu ludzi dziś, co przykre, liczą się tylko pieniądze, osobiste powodzenie, przyjemność, często kosztem drugiego człowieka, społeczeństwa i ojczyzny. Brakuje nam odniesienia do tego, co obiektywne i co ponad czasowe. Takie podejście jest w ostatecznym rozrachunku czymś niszczącym dla człowieka i jego tożsamości. Bł. Jan Paweł II mówił do uczestników pielgrzymki rodzin katyńskich w Rzymie 13 kwietnia 1996 roku: „Jesteście świadkami śmierci, która nie powinna ulec zapomnieniu. Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę w 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje są rozdziałem w martyrologium polskim, które nie może być zapomniane. Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń. Pragnę dodać, że ja również codziennie modlę się za tych, którzy zginęli w Katyniu”. Data 10 kwietnia będzie także nam przypominać wydarzenie sprzed czterech lat, kiedy w drodze na obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej, zginęli w katastrofie lotniczej wielcy Polacy z prezydentem i jego małżonką na czele.

Niech dzień 10 kwietnia będzie czasem na refleksję i modlitwę. To ona niech wyciszy nasze serca i będzie ukojeniem dla nich. Głęboka refleksja we własnym sumieniu, nasza duchowa praca nad sobą niech będą ofiarą za tych, którzy oddali życie w Katyniu i zginęli w katastrofie smoleńskiej.

Skalbmierz, 6 kwietnia 2014 rok

Ks. Marian Fatyga

Pałecznica w Brukseli

W siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli, dnia 20 marca 2014 roku, przedstawiciel Gminy Pałecznica – mgr inż. Marcin Gaweł, wziął udział w sympozjum, które zakończyło realizację projektu GREEN TWINNING.
Projekt ten miał charakter międzynarodowy. Realizowany  przez konsorcjum 10 partnerów z Grecji, Bułgarii, Polski, Rumunii, Słowenii i Hiszpanii, a jego beneficjentami były gminy: Kościerzyna, Jarocin, Lublin, Lubin, Pałecznicę, Piaseczno i Śrem.

Na spotkaniu, w którym wziął udział Wójt Gminy Pałecznica, omówiono tematy  związane z zielonymi partnerstwami miast, zrównoważone planowanie energetyczne w małych gminach, dobre praktyki w zakresie opracowania SEAP-ów. Poszczególne miasta przedstawiły swoją sytuację energetyczną i udział w działalności pro-energetycznej.
Wspólnie zaprezentowano planowane i realizowane projekty energetyczne. Konferencja zakończyła się wspólną debatą na temat wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego, w której wzięli udział przedstawiciele instytucji europejskich, w tym Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, a także przedstawiciel Biura „Porozumienia Burmistrzów”.