27 marca – Dzień Modlitw za Więźniów

Rzadko nam się zdarza pamiętać w modlitwie o więźniach, no chyba wtedy, gdy mamy jakąś bezpośrednią relację z kimś osadzonym. 27 marca przypada Dzień Modlitw za Więźniów. Dlatego warto sobie przypomnieć o tych ludziach, którzy odbywają karę za swoje czyny. Wiemy z naszego osobistego doświadczenia o negatywnym nastawieniu społeczeństwa do takich osób. Natomiast należy im się modlitwa o nawrócenie i zmianę postawy życiowej. Człowiek szybko przyzwyczaja się do zła, do łamania zasad Dekalogu, prawa, bo często wydaje mu się ono być wygodne. Zło jest bardziej atrakcyjne, niż dobro. Ludzie podlegają zniewoleniu zewnętrznemu i wewnętrznemu. Z wielu filmów, literatury, czy zwiedzając stare więzienia możemy przerazić się tym, w jakich warunkach więźniowie byli kiedyś przetrzymywani. Z reguły ciemne, zimne cele, bardzo surowe warunki, wręcz wyniszczające człowieka, ciężka praca fizyczna – tak było kiedyś. A jak wygląda współczesne życie więźnia? Dziś są ciepłe cele, wysoka stawka dziennego wyżywienia. Dla wielu osób to luksus. Możemy buntować się, że więźniom żyje się o wiele lepiej, niż uczciwie pracującym na wolności. Oczywiście nie chodzi o to, by traktować więźniów w sposób nieludzki, bo każdemu należy się godne traktowanie. Natomiast potrzeba rozsądku i roztropności w traktowaniu tych, którzy dopuścili się licznych przestępstw. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko w szczególny sposób nawoływał w swoich kazaniach, że prawdziwe zniewolenie to zniewolenie naszej duszy i umysłu. Zło zamyka człowieka i czyni jego duszę więzieniem. Niech te kilka zdań refleksji pobudzi nas do pamięci o tych, którzy odbywają karę więzienia, a równocześnie niech będzie zachętą dla wszystkich czytelników, byśmy się nie dali zniewolić otaczającemu nas światu.

Skalbmierz, 30 marca 2014                                                                                   Ks. Marian Fatyga

 

„DZIEŃ OTWARTY” w Urzędach Skarbowych 05.04.2014 r.

 

DZIEŃ OTWARTY”

w Urzędach Skarbowych

 

05 kwietnia  2014 roku SOBOTA

 

 

Urząd Skarbowy w Proszowicach

w tym dniu czynny będzie w godzinach:

od 9.00  do  13.00

 

Kasa czynna:  od 9.00  do  12.00

 

 

Podczas Dnia Otwartego będzie można

złożyć deklaracje, wnioski, zeznania podatkowe w formie papierowej, wysłać PIT przez internet

oraz dokonać wpłaty należnego podatku.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

„MÓJ LOS W MOICH RĘKACH”

„MÓJ LOS W MOICH RĘKACH”

W dniu 01.01.2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pałecznicy rozpoczął realizację kolejnego etapu projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „Mój los w moich rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu  społecznemu poprzez

aktywizację społeczną i zawodową osób korzystających z pomocy społecznej.

      

      Cele szczegółowe projektu to:

  1. Nabycie przez UP umiejętności społecznych;
  2. Upowszechnienie pracy socjalnej;
  3. Podniesieni kwalifikacji zawodowych przez UP

 

Do projektu zakwalifikowano siedemnaście osób, które spełniały następujące kryteria:

– zameldowana lub zamieszkują na terenie gminy Pałecznica;

– znajdują się pod opieką GOPS Pałecznica;

– pozostają bez zatrudnienia i/lub zatrudnioną (rolnik) i/lub wykazującą problemy w rodzinie;

-pozostającą w wieku aktywności zawodowej;

– wyrażają  zgodę na udział w projekcie.

 

W realizacji działań projektowych zostanie zastosowane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego.

W ramach kontraktów socjalnych przewiduje się położenie zwiększonego nacisku na pracę  z  grupą  17 beneficjentów  poprzez  zapewnienie:

poradnictwa specjalistycznego ( łącznie: 20 godzin z doradcą zawodowym, 40 godzin  z psychologiem, 17 godzin z konsultantem prawnym, 17 godzin z terapeutą rodzin/uzależnień);

–  pracy socjalnej – działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc

osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania

w społeczeństwie;

– możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach zawodowych.

Nasze wsparcie ma  charakter kompleksowy. Uczestnicy zostaną wyposażeni w dodatkową wiedzę    i umiejętności pozwalające na efektywne zaistnienie na rynku pracy. Aby działania przyniosły zamierzony efekt na czas realizacji kontraktów zatrudniony zostanie psychol i konsultanta prawnego(aktywizacja społeczna), doradca zawodowy (aktywizacja zawodowa), terapeuta rodziny/uzależnień (aktywizacja zdrowotna) oraz przeprowadzone zostaną szkolenia i kursy zawodowe (aktywizacja edukacyjna).

Ponadto zostaną podjęte działania o charakterze środowiskowym – Impreza Integracyjna dla 500 osób z terenu gminy Pałecznica. W ramach imprezy zostanie zapewniony catering, zorganizowane występy artystów, wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji m.in. ścianka wspinaczkowa, strzelnica łucznicza itp. Poprzez uczestnictwo w tego typu imprezie UP nabędą umiejętności społecznych.

 

Sukcesem projektu będzie:

– nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) przez 17 UP;

–  podniesienie kompetencji społecznych przez 17  UP;

–  zwiększenie zaufania uczestników we własne siły;

–  wyposażenie 17 osób w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskania zatrudnienia;

–  wzrost motywacji i aspiracji zawodowych UP;

–  nabycie umiejętności społecznych;

–  ukończenie projektu przez 17 uczestników w roku 2014;

–  zwiększenie kadry pracowników pomocy społecznej.

 

 

Zakończenie realizacji projektu  przewidziano na 31.12.2014 roku.

 

12

13

Oczekiwanie na wiosnę

Pierwszy dzień wiosny jest radosny, nie tylko dla uczniów rożnego rodzaju szkół, którzy mają możliwość udania się na wagary, ale i dla innych ludzi, zmęczonych długą i uciążliwą zimą. Zima jest tą pora roku, która kojarzy się z wieloma trudami jak: zimno, śnieg, lód, wiatr. Toteż z nadzieją wypatrujemy wiosny. Końcówka zimy z reguły bywa wiosenna. Miło, ciepło, słonecznie. Wiosną budzi się do życia cała przyroda. Zimą większość przyrody zamiera, przechodzi w sen. Śpią nie tylko niedźwiedzie, ale większość roślin i drzew. Wiosnę rozpoczynamy z reguły od wiosennych porządków. Przycinamy krzewy, drzewa, tu i ówdzie słyszymy dźwięki piły spalinowej. Wiosna to czas największej frajdy dla człowieka wsi. Jedni grabią, kompostują, inni podpalają trawy, co jest dramatem i plagą współczesności. Czekając na wiosnę budzą się w nas nowe, witalne siły. Na szczęście wiosna przychodzi wcześniej czy później – jak to śpiewała Budka Suflera: „Lecz po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój”. Nasze życie wygląda jak sinusoida: raz jest tendencja wznosząca, raz opadająca. Trzeba to zaakceptować, ponieważ w przeciwnym razie człowiek może żyć w wiecznej depresji i rezygnacji. Rozglądajmy się zatem wokół nas czy wiosna już przyszła. Dostrzeżemy ją w promieniach słońca, śpiewie skowronka, bocianach, które zatęskniły i znów do nas przyleciały. A nadzieja – znak wiosny, niech nam towarzyszy w tym radosnym oczekiwaniu.

 

23 marca 2014 rok                                                                   Ks. Marian Fatyga

 

Ekstremalna droga krzyżowa Małopolską Drogą Św. Jakuba ze Skalbmierza do Zielenic

Ekstremalna droga krzyżowa Małopolską Drogą Św. Jakuba ze Skalbmierza do Zielenic – 11 kwietnia (piątek), początek o godz. 21.00 w kolegiacie  w Skalbmierzu.

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, Urząd Gminy oraz członkowie Bractwa św. Jakuba z Pałecznicy zapraszają 11 kwietnia (piątek) na nocną, ekstremalną drogę krzyżową Małopolską Drogą św. Jakuba  ze Skalbmierza do Zielenic (ok. 25 km).  Rozpoczęcie mszą św. o godz. 21.00 w skalbmierskiej kolegiacie. Przewidziany jest  poczęstunek herbatą w Niezwojowicach u Państwa Król i w Pałecznicy (remiza OSP). W Zielenicach zostanie odprawiona msza św. na zakończenie Drogi Krzyżowej. Powrót busem do Pałecznicy i Skalbmierza około 5.00 godziny rano w sobotę.

Udział w ekstremalnej drodze krzyżowej jest okazją do spotkania z Bogiem i pozwolenia Mu prowadzić się nawet, gdy nogi odmówią posłuszeństwa.. To wyzwanie to zgoda na trudne warunki, zmęczenie, zimno itp. Jednak mogą one bardzo pomóc otworzyć się na medytację i modlitwę, pokazując prawdę o własnych ograniczeniach, do których możesz Jego w ten sposób zaprosić.

Zapraszają: proboszcz parafii Św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu – ks. Marian Fatyga oraz wójt gminy Pałecznica – Marcin Gaweł.

A w drogę polecamy zabrać ze sobą:

Latarka z zapasowymi bateriami.

 

Elementy odblaskowe (np. opaski lub światełka przytwierdzone do ubrań, najlepsza jest kamizelka samochodowa).

Ciepłe napoje w termosie (kawa, herbata).

Suchy prowiant wg potrzeb.

Jakieś słodycze  na pokrzepienie w trudnych chwilach.

Wygodne buty.

Czapka i rękawiczki – może być chłodno.

Polecamy zabrać kije trekingowe.

 

ekstremalna droga krzyżowa - plakat(1)

Myśli na Wielki Post

„Mowa jest srebrem a milczenie złotem” – przypomina znane przysłowie. Szczególnie Polacy lubią dużo mówić, składać wiele deklaracji i zobowiązań, które nie zawsze realizują.

Uważamy, że potokiem słów wypowiedzianych pod adresem drugiego, zaskarbiamy sobie jego podziw i uznanie. Czasem dzieje się tak, że słowa są potężnym orężem obrony, kiedy słyszymy coś niemiłego pod naszym adresem, a także wtedy, kiedy nie chcemy dopuścić do wyrażenia przez kogoś opinii. Potrzeba nam języka miłosierdzia, by nie mówić źle o bliźnich, ale mieć dla każdego słowo pociechy, wsparcia i przebaczenia. Miłosierny język jest niesamowicie potężnym środkiem do czynienia dobra. Musimy uczyć się dbałości najpierw o myśl, potem o język, który tę myśl wyraża, by słowo było budujące. Słowa wypowiadane niesłusznie wobec bliźniego zabierają jego dobre imię i stwarzają nasz dystans. Natomiast te słowa, które zostały wypowiedziane z miłością, troską, współczuciem, mają moc tworzenia więzów pozytywnych. One cieszą, budują relacje, pogłębiają przyjaźń i umacniają przyjaźń. W ten wielkopostny czas, kiedy mamy możliwość spotykania się z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, zwróćmy uwagę na słowa jakie wypowiadamy. Mową można sprawić radość i dobro. Zamilczmy jednak, kiedy słowo może drugiego zranić i zabić. Sumienie jakie posiada każdy można porównać do okrętowej busoli, która wskazuje kapitanowi właściwy kurs. To człowiek podejmuje decyzje w którą stronę idzie. Sumienie nie jest darem dla wybranych. Ludzie mówią: „To jest dobre a tamto złe”, ale dodają „dla mnie” . Te słowa „dla mnie” są oznaką choroby sumienia. Sumienie to po prostu działanie ludzkiego rozumu, który ma zdolność rozróżniania dobra od zła i potrafi oceniać pod tym kątem własne działanie. Wielki Post to znakomity czas, by dokonać przeglądu własnego sumienia.

Jan Paweł II wołał: „Kształt życia społecznego i państwowego zależy przede wszystkim od tego jaki będzie człowiek – jakie będzie jego sumienie”.

Problem w tym czy człowiek dopuszcza do siebie ten głos. Okres Wielkiego Postu jest okazją do zatrzymania i zastanowienia, czy w tym dobrym kierunku idziemy. Może się bowiem okazać, że zabłądziliśmy, albo że wykonaliśmy kawał solidnej, nikomu nie potrzebnej roboty. To zatrzymanie wielkopostne jest okazją do odnalezienia drogi i nabranie sił do dalszej podróży życia. „Wszystko ma swój czas, jest czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów”. Wielki Post jest okazją, aby przypomnieć sobie, że to jednak nikt inny tylko Bóg jest szczodrym dawcą czasu. Warto przeznaczyć kilka minut na codzienne, regularne, zaplanowane, spokojne i bezinteresowne spotkanie z Nim.

 

Skalbmierz, 16 marca 2014 rok                                             Ks. Marian Fatyga

 

Konkurs na pamiątkę wielkanocną pt. „Wielkanoc jest w Małopolsce!”

Województwo Małopolskie ogłasza konkurs na pamiątkę z Małopolski, inspirowaną kulturą ludową, służącą promocji regionu w okresie Wielkanocy. Celem konkursu jest również promocja bogactwa i zasobów kultury ludowej, jako źródła inspiracji oraz pozyskanie nowych, ciekawych i oryginalnych pomysłów, wzorów pamiątki promującej region.

Prace, w dwóch kategoriach (tradycyjna – „Alleluja po małopolsku” oraz na wesoło – „Odbiła mi palma”) można zgłaszać do 26 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Konkurs skierowany jest do twórców
i artystów, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zrzeszeni w stowarzyszeniach twórców i artystów jak również do  innych  podmiotów i osób fizycznych, prowadzących działalność w zakresie produkcji pamiątek. Zwycięzcy otrzymają do 1500 zł tytułem zakupu praw autorskich do projektu pamiątki. Nagrodą główną jest zlecenie produkcji i dostawy
ok. 60 szt. zwycięskiej pamiątki. Także Internauci będą mogli wybrać swojego faworyta
w głosowaniu na www.facebook.com/lubiemalopolske.

Ciekawostką jest, że finał konkursu odbędzie się we wsi Wielkanoc (gmina Gołcza, powiat miechowski, Małopolska) jedynej o takiej nazwie miejscowości w Polsce i jednej
z trzech na świecie.

Szczegóły w regulaminie. Informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod nr
tel. 12 379 60 50.

Patronat nad konkursem objął Szlak Rzemiosła Małopolski.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrodpadów

Na zlecenie Gminy Pałecznica, w dniu 10.04.2014 r., specjalistyczna firma będzie zabierać m.in.: stare meble, wykładziny i materace, dywany, tapczany a także  telewizory, radioodbiorniki oraz inny sprzęt elektryczny i elektroniczny. Osoby posiadające w/w odpady powinny je w dniu zbiórki, o godz. 07:00, umieścić przed posesją w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu.

Akcja ma na celu pomóc mieszkańcom Gminy Pałecznica w pozbyciu się odpadów, które nie mieszczą się w pojemnikach na śmieci. To znakomita okazja do pozbycia się zbędnych mebli oraz sprzętu.

[imagebrowser id=77]

Dzień Kobiet (8 marca) i Dzień Mężczyzny (10 marca)

Na naszych oczach i z naszym udziałem bardzo szybko zmieniają się relacje oraz role społeczne. W Międzynarodowym Dniu Kobiet pomyślmy o naszych matkach, żonach, nauczycielkach czy koleżankach. Czy w świetle burzliwych polemik na temat kobiecych praw, ich życie rzeczywiście nabiera zupełnie innego wymiaru. Jesteśmy świadkami dynamicznych zmian kulturowych, które z jednej strony pozwalają kobietom aktywniej uczestniczyć w życiu społeczno-zawodowym, a z drugiej strony zagrażają rodzinie, podważając jej dotychczasowy model. Kiedy studiujemy Biblię możemy zauważyć, że to właśnie Jezus docenia rolę kobiety i podkreśla jej ogromne zadanie i pomoc dla mężczyzny. Kobiety są bezpośrednimi świadkami i uczestniczkami Bożego planu zbawienia. Pamiętamy przecież, że to nie apostołowie, ale kobiety zobaczyły pusty grób i zmartwychwstałego Jezusa. Kobieta w Biblii i Kościele to temat rozległy. Jezus bardzo wyraźnie, wręcz jak na biblijnie czasy rewolucyjnie, ukazywał i pokazywał rolę kobiety. Widział w kobietach wielką siłę misyjną. To właśnie kobiety podnosiły na duchu wątpiących. Dawały wyraz swojej głębokiej wiary także, a może i przede wszystkim wtedy, gdy brakowało jej samym apostołom. Ile wysiłku i determinacji potrzeba kobietom, by stawić czoła powszednim wyzwaniom. Jezus nie zawiódł się na kobietach. Bogactwo Kościoła w bardzo dużym stopniu czerpie z kobiecych świadectw. W dwa dni po Międzynarodowym Dniu Kobiet – 10 marca przypada Dzień Mężczyzny. W czasach toczących się sporów o źródła ludzkiej tożsamości pragniemy również poświęcić kilka zdań mężczyznom. Współczesny mężczyzna, kochający swoją żonę, zaangażowany w życie rodzinne, nie ogranicza się do stereotypowych ról, ale pragnie w wielu wymiarach realizować rodzicielskie powołanie. Bóg powołał mężczyznę, by wraz z kobietą uczestniczył w Jego stwórczym dziele. Godność ludzi obojga płci i ich powołanie do płodności oraz pracy są zadaniem dla współczesnych kobiet i mężczyzn. Dzisiaj dostrzegamy wśród wielu prądów kulturowych i politycznych iż próbuje się wyeliminować, albo przynajmniej zatrzeć i pomieszać różnice między płciami wpisane w naturę ludzką, traktując je jako wytwór kultury. Kobiecość i męskość odpowiadają sobie i się uzupełniają.

 

Skalbmierz, 9 marca 2014 rok

Ks. Marian Fatyga