LAUREACI PIERWSZEGO SZKOLNEGO KONKURSU MINIATUR

Nagrody i Wyróżnienia I Szkolnego Konkursu Miniatur Szkoły Muzycznej I st. w Pałecznicy – cykl 6-letni:

I miejsce – Maksymiec Maja [skrzypce] 22,5

II miejsce – Marzec Aleksandra [skrzypce] 22

III miejsce – Domagała Szymon [trąbka] 21,5

III miejsce – Szot Marcelina [skrzypce] 21,5

III miejsce – Depta Kornelia [skrzypce] 21,5

Wyróżnienie – Krawczyk Julia [flet] 21

Wyróżnienie – Kura Klaudia [trąbka] 20,5

Wyróżnienie – Błaut Natalia [trąbka] 20,5

Nagrody i Wyróżnienia I Szkolnego Konkursu Miniatur Szkoły Muzycznej I st. w Pałecznicy – cykl 4-letni

I miejsce – Jantos Dawid [saksofon] 22.6

II miejsce – Marzec Aleksandra [gitara] 22.2

II miejsce – Marzec Karolina [flet] 22.2

III miejsce – Jantos Mateusz [akordeon] 22

Wyróżnienie – Gudowski Arkadiusz [saksofon] 21.6

Wyróżnienie – Cichopek Damian [fortepian] 21.6

Wyróżnienie – Przybycień Patrycja [akordeon] 21.6

Wyróżnienie – Łakomy Aleksandra [fortepian] 21.4

Wyróżnienie – Bielawski Krystian [akordeon] 21.4

 

[nggallery id=32]

„Majówka”

 Przed nami najpiękniejszy miesiąc roku maj. W czasie maja robi się na świecie zielono. Budzą się z zimowego snu owady, które wcześniej siedziały głęboko w ziemi. Kwitną jabłonie. Zjawiają się  popularne imieniny Stanisława, Zofii, Filipa. Miesiąc maj jest sercem budzącej się wiosny. Mówiąc „majówka” pierwszym nasuwającym się stwierdzeniem jest czas na wypoczynek. Jednak kiedy sięgniemy głębiej do naszej świadomości może przyjść nam na myśl jeszcze inne skojarzenie. Potocznie nazywana „majówka” to nic innego jak nabożeństwo majowe. Współcześnie żyjący katolik pochłonięty codziennością nie zawsze znajduje czas, by brać udział w tej modlitwie. Dla minionych pokoleń nabożeństwo majowe było bardzo ważną częścią dnia i wiary. Choć lata jego świetności bezpowrotnie minęły, to wciąż jest kultywowane w tradycji Kościoła. Pierwszymi, którzy nabożeństwo majowe odprawili w Polsce byli Jezuici z Tarnopola, a potem misjonarze z Warszawy z kościoła Św. Krzyża w 1852 roku. W miesiącu maju wierni swą uwagę poświęcają Matce Bożej.  Na nabożeństwo składa się Litania Loretańska, nauczanie kapłana oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. W latach 70. ubiegłego wieku odprawianie nabożeństw przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach stało się czymś normalnym. Mieszkańcy głównie wsi, niekiedy oddaleni od kościoła o znaczną odległość, sami gromadzili się na modlitwie, a już w kwietniu naprawiali i przyozdabiali kapliczki. Oddajemy cześć Matce Bożej Królowej Polski- 3 maja. Wybieramy się do jej tronu pokłonić  się na Jasną Górę . Śpiewamy pieśni chwalące Matkę Bożą przy wiejskich kapliczkach i figurach.  Zwyczaj ten nadal się kultywuje z tą różnicą, że dzieci, młodzieży i starszych już niewiele przy kapliczkach. Dziś do „majówek” nie przywiązujemy tak dużej wagi jak dziadkowie. Kwestia innych czasów i zmian. Jednak nikt nie zaprzeczy, że na stałe wpisała się ona w polską tradycję i religijność. Warto zatem w majowe popołudnia gromadzić się przy wiejskich krzyżach i kapliczkach, by trwać na uwielbieniu Maryi.  Zadanie dla nas  na maj to podtrzymywanie starej pięknej tradycji śpiewu i odnowienie przydrożnej kapliczki.

 

Skalbmierz, 28 kwietnia 2013 rok

Ks. Marian Fatyga

Niedzielne Pielgrzymowanie

Bractwo Św. Jakuba w Więcławicach Starych , Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i  Promocji Gminy Pałecznica „MUSZELKA” oraz Parafia pw. Św. Jakuba w Kotuszowie

serdecznie zapraszają na NIEDZIELNE PIELGRZYMOWANIE MAŁOPOLSKĄ DROGĄ Św. JAKUBA  W ROKU WIARY . Organizatorzy zapewniają przejazd. Po spotkaniu pielgrzymi będą mieli zapewniony powrót  do Pałecznicy. Etap III: Kotuszów – Szczaworyż  (31 km), Szydłów – Szczaworyż 26 km  19 maja 2013  r.  Pielgrzymowanie  rozpoczynamy po Mszy św. odprawionej w Kościele p.w. św. Jakuba w Kotuszowie o godzinie 9.00 . Odjazd  o  godz. 7.00 spod Remizy OSP Pałecznica. Udział w  pielgrzymce jest dobrowolny. Każdy uczestnik bierze udział w wędrówce na własną odpowiedzialność. Zgłoszenia  udziału prosimy kierować telefonicznie  lub na adres  e-mailowy: stowarzyszeniemuszelka@interia.pl do dnia 16 maja do godziny 15.30  Szczegółowych  informacji udziela:  Pani Bożena Depta lub Beata Sołek.

Drogi Św. Jakuba Ap. przeznaczone są dla tych , którzy poszukują samotności i ciszy, by móc się modlić, przemyśleć swoje życie, odetchnąć od zabiegania, odkryć pierwotną spójność naszego kontynentu albo po prostu – zwiedzać ciekawe miejsca, poznać nowych ludzi czy zażyć ruchu. Przeżycie duchowe jest najważniejsze na tym szlaku. Nie jest to więc szlak turystyczny: jest to raczej szansa na „rekolekcje w drodze” na odkrycie siebie w otaczającym świecie. Każdy Pielgrzym wyruszający Małopolską Drogą św. Jakuba Ap.  wyrusza od progu własnego domu do Santiago de Compostela: do miejsca , gdzie narody Europy od ponad tysiąca lat spotykają się przy grobie św. Jakuba , pierwszego męczennika z grona apostołów. Gdyby – z różnych przyczyn – Pielgrzym nie osiągnął tego widzialnego celu Santiago de Compostela z każdym krokiem przybliża się jednak do celu duchowego:

– spotkania z Tym, który nazwał się Drogą, Prawdą i Życiem

– odkrycia Go w każdej napotkanej osobie

– pokonywania barier kulturowych i językowych dla odnowienia wspólnych źródeł Europy

– wyrzeczenia się tego co zbędne poprzez trud i radość bycia w drodze

– powrót do pierwotnej harmonii przez ciszę i kontakt z naturą

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pałecznicy

Zarządzenie nr 12/2013 Wójta Gminy Pałecznica z dnia 16.04.2013 r

W sprawie: Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pałecznicy

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 36a w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) zarządzam co następuje: 

§ 1

1.   Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pałecznicy

2.  Ogłoszenie o Konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zobowiązuje się Panią Małgorzatę Kura, prac. ds. oświaty oraz Panią Joannę Zemełka głównego księgowego szkół do zapewnienia:

  1. Ogłoszenia konkursu na stronie internetowej  BIP Gminy oraz ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pałecznicy.
  2. Odpowiednich warunków do przeprowadzenia konkursu i pracy komisji konkursowej.
  3. 3.      Sporządzenia wystąpień o wyznaczenie przedstawicieli do komisji konkursowej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi gminy Pałecznica.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Wójt Gminy Pałecznica  ogłasza konkurs NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W PAŁECZNICY, 32-109 Pałecznica dla której organem prowadzącym jest Gmina Pałecznica

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać warunki wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzaju publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz.1436 z późn.zm.)

I. Wymagania wobec kandydata na stanowisko Dyrektora.

1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego; 9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm).

2. Stanowisko dyrektora publicznych gimnazjów, z wyjątkiem szkół specjalnych, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-9 w/w rozporządzenia z dnia 27.10.2009 r. (Dz. U. z 2009, Nr 184 poz.1436 z późn.zm.)

3. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) ukończyła studia magisterskie;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych; 5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9 w/w rozporządzenia z dnia 27.10.2009r. (Dz. U. z 2009, Nr 184 poz.1436 z późn.zm.).

4. Stanowisko dyrektora w publicznej szkole może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II. Wymagane dokumenty

1. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu winny zawierać następujące dokumenty: a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Pałecznicy,

b) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata, c) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o: – stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c, e) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, f) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r Nr 15 poz 148 z późn. zm)

j) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.)

k) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela, l) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, m) oświadczenia, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, n) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, o) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 2. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.

III. Informacja o sposobie i terminie składania ofert

1. Oferty do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pałecznicy należy składać w zamkniętych kopertach wraz z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pałecznicy”, w terminie do dnia 07.05.2013 r  do godz. 15.30 na adres Urząd Gminy w Pałecznicy, ul. Św. Jakuba 11,  32-109 Pałecznica. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Pałecznica.

IV. Informacja o sposobie powiadamiania kandydatów

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Pałecznica 16.04.2013 r                                                                                               Wójt Gminy Pałecznica

                                                                                                                                           (-)   Marcin  Gaweł

 

Nieskończone miłosierdzie Boże

Wysyłając Izraelitów pod wodzą Jozuego na podbój Ziemi Obiecanej, Bóg polecił im, aby byli mężni i mocni. Dał im wyraźnie do zrozumienia, że w prawdzie daje im tę ziemię na własność, ale oczekuje, że i oni sami przyczynią się do jej zdobycia. Tylko współpracując z Bogiem, będą mogli posiąść obiecane im dziedzictwo. Każdy z nas chcąc doświadczyć wolności wysłużonej przez Jezusa na krzyżu, musi być mężny i mocny. Jezus odniósł już zwycięstwo nad grzechem. Stanie się ono naszym udziałem przez niezachwianą wiarę w Niego. Jeśli będziemy trwać przy Nim w posłuszeństwie, łaska zbawienia popłynie do naszych serc niczym rwąca rzeka. Mówi się, że stare grzechy rzucają długie cienie. To prawda. Nawet wtedy, gdy słyszymy słowo „ przebaczam „ , boimy się, że ktoś, kto przebaczył, wróci do tego i wypomni ów grzech, kiedy kolejny raz go zawiedziemy, albo kiedy będzie to dla niego wygodne… Tacy już jesteśmy. Prorok Micheasz mówi: „Bóg zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy”. Nie będzie do nich wracał ani nam ich wypominał, tak jak miłosierny ojciec nie wypomina synowi marnotrawnemu ani jednego czynu z jego grzesznego życia. Kiedy przychodzimy do sakramentu pojednania, Bóg uwalnia nas z grzechów. Nikną one jak niepotrzebny balast w odmętach morskich. Zapadają w głębiny Bożego miłosierdzia jak kamień w wodę. Dlatego tak ważny jest dla nas sakrament pojednania. Kiedy zwracamy się do Boga wyznając nasze grzechy, On obmywa nas i umacnia w drodze do „Ziemi Obiecanej”, którą nam daję. Kilkanaście dni temu obchodziliśmy święto Miłosierdzia Bożego ustanowione przez bł. Jana Pawła II mające swe źródło w objawieniach św. siostry Faustyny Kowalskiej. Przesłaniem tego święta jest głoszenie miłosierdzia Bożego . Gdy człowiek doświadczy tego miłosierdzia sam  od Boga , czuje potrzebę dzielenia się z innymi. Miłosierdzie jest pochyleniem się nad drugą osobą. Poświęceniem czasu, uwagi. Wysiłkiem miłości. Życzę odwagi do tracenia czasu dla drugiego człowieka.

Skalbmierz, 21 kwietnia 2013 rok

Ks. Marian Fatyga

Historia szkoły

Pomysłodawcą zorganizowania szkoły Muzycznej w Gminie Pałecznica był Pan Marcin Gaweł – Wójt Gminy. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców Rada Gminy w dniu 23 kwietnia 2012 roku podjęła Uchwałę o utworzeniu Szkoły Muzycznej I stopnia w Pałecznicy. Po zasięgnięciu opinii wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej w Krakowie – Pani Lidii Skrzyniarz , wójt gminy przystąpił do realizacji zadania . Pomoc merytoryczną w organizacji szkoły artystycznej zdeklarowali dwaj muzycy z Orkiestry Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie: Bogdan Piznal i Czesław Dołęga. Zadania związane z przeprowadzeniem egzaminów wstępnych, zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, wyposażeniem szkoły w niezbędne instrumenty muzyczne realizował Pan Czesław Dołęga powołany na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia od 1 września 2012 roku. Na przesłuchania do szkoły Muzycznej zgłosiło się ponad 100 kandydatów z terenu gminy Pałecznica i okolicznych miejscowości. Naukę w szkole rozpoczęło 74 uczniów – 26 w cyklu sześcioletnim, 48 w cyklu czteroletnim, w 9 specjalnościach: fortepian, skrzypce, gitara, akordeon, perkusja, flet, klarnet, saksofon, trąbka. Uroczyste otwarcie Szkoły Muzycznej miało miejsce 26.10.2012 roku przy udziale władz gminnych, wojewódzkich oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej pana Władysława Kosiniaka- Kamysza. Celem powołania Szkoły Muzycznej było umożliwienie dzieciom i młodzieży z terenu gminy Pałecznica i okolicznych miejscowości, rozwijania zdolności i zainteresowań muzycznych, przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki , aktywne oddziaływanie na otoczenie w zakresie upowszechniania kultury muzycznej oraz przygotowanie absolwentów do kontynuowania nauki w Szkołach Muzycznych II stopnia. Szkoła realizuje te cele poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć nauki gry na instrumentach:( fortepian, skrzypce, gitara, akordeon, perkusja, flet, klarnet, saksofon, trąbka) oraz zbiorowych lekcji teoretycznych : kształcenie słuchu, kształcenie słuchu z rytmiką. Prowadzi działalność koncertową – organizuje koncerty, audycje muzyczne, przeglądy i konkursy oraz współpracuje z władzami samorządowymi, instytucjami kultury i placówkami oświatowymi.

Organ prowadzący: Gmina Pałecznica

Nadzór pedagogiczny : Centrum Edukacji Artystycznej Region Krakowski.

Wizytatorzy: Lidia Skrzyniarz i Jolanta Chliszcz.

Mowa jest srebrem…

„Mowa jest srebrem, a milczenie złotem” przypomina znane przysłowie. Takie wartościowanie przy pomocy złota i srebra, z nadzieją że zwycięży to co cenniejsze, nie zawsze jednak sprawdza się w przypadku mowy. Zazwyczaj dzieje się wręcz przeciwnie. Uważamy, że potokiem słów, wypowiedzianych pod adresem drugiego, zaskarbimy sobie jego podziw i uznanie. Czasem dzieje się i tak, że słowa są potężnym orężem obrony, zarówno w sytuacji kiedy pod naszym adresem słyszymy coś niemiłego, a także kiedy nie chcemy dopuścić do wyrażenia przez kogoś swojej opinii. Wydaje się, że świat w którym aktualnie żyjemy zmusza nas do coraz agresywniejszego posługiwania się mową. Tak jest w telewizji, filmie, na mównicy sejmowej. Postawmy sobie pytanie: jak się bronić. Czy możemy pozwolić, aby ktoś bezkarnie na nas nastawał? Słowo ma swoją moc. Chętnie z tej mocy korzystamy, a milczenie? Czy ma ono jakiekolwiek znaczenie? Czy jest tym przysłowiowym złotem, cenniejszym od srebra mowy?

            Miłosierny język jest niesamowicie potężnym środkiem do czynienia dobra. Przekonujemy się w sposób szczególny od momentu, kiedy nowym papieżem został Franciszek. Jego język – pełen ciepła i serdeczności, pochylenia się nad biednymi,  potrzebującymi, ma ogromną moc. Mieć dla każdego słowa pociechy i umiejętność wybaczenia wymaga od człowieka ogromnej dbałości, najpierw o myśli jakie się w nim rodzą, a potem, o mowę, która te myśli wyraża na zewnątrz. Słowa raz wypowiedziane mają moc. Te złośliwe, bezczelne, wulgarne mają moc niszczenia, nawet na wiele lat, pozytywnych relacji między ludźmi. Słowo rani często, boleśniej niż kamień. Natomiast słowa, które zostały wypowiedziane z miłością, troską, współczuciem mają moc tworzenia więzów pozytywnych.  One cieszą, budują relacje, pogłębiają przyjaźń i umacniają miłość. Zwróć uwagę na słowa jakie wypowiadasz. Staraj się, by mowa sprawić radość i dobro, ale lepiej zamilcz, gdybyś słowem miał zranić.

 Skalbmierz, 14 kwietnia 2013 rok

Ks. Marian Fatyga 

Symbolika katastrofy smoleńskiej

Jesteśmy w przededniu 3. rocznicy tragedii katastrofy smoleńskiej. Powracamy zatem myślami do katastrofy smoleńskiej, modlimy się za poległe w niej osoby z Panem Prezydentem i jego małżonką na czele. Skutki tej tragedii dotykają nas niemal każdego dnia. Jedni woleliby o niej już zapomnieć, zaś inni pragną dochodzić jej przyczyn. Wśród różnego rodzaju sporów winniśmy zadbać jako chrześcijanie o modlitewne wsparcie zarówno dla ofiar jak i ich najbliższych, którym przyszło nieść na własnych barkach bardzo ciężki krzyż. W pierwszą rocznice katastrofy smoleńskiej biskupi polscy napisali: „Niech ta katastrofa umocni wzajemne więzi w naszej Ojczyźnie ,Europie i świecie .Niech świadomość tej wspólnoty pozwoli nam zespolić serca, ideały i czyny, by nasz świat stawał się coraz bardziej ludzki” . Czy udało się tę zachętę zrealizować , odpowiedzmy sobie sami.Pamięć nie oznacza jedynie przechowywania i przekazywania idei. Ona jest także zobowiązaniem, którym winniśmy żyć codziennie. W tym momencie przychodzi nam postawić pytanie: jak przeżywać kolejną rocznicę tragedii Polaków. Ci, który 10 kwietnia 2010 roku udali się w ostatni lot chcieli oddać hołd pomordowanym w katyńskiej ziemi. Wypełnili to zadanie oddając życie. Obecnie wszyscy Polacy są świadkami toczących się sporów w wyjaśnieniu przyczyn tamtego dramatu.Żałoba i śmierć naszych braci winna wciąż przynosić owoce w postaci jedności i przemiany Polaków. Jeśli konsekwentnie chcemy zabiegać o prawdę, nie dajmy się ponieść złym emocjom, szukajmy wspólnie odpowiedzi na pytanie: jak ów dramat śmierci Polaków ma nas dziś zjednoczyć.Spieramy się o kształt naszej ojczyzny. Mamy do tego prawo, o ile rzeczywiście myślimy o autentycznym jej dobru .

Przeżywajmy tę trzecią rocznicę tragedii smoleńskiej w atmosferze zadumy, modlitwy i refleksji .

Skalbmierz, 7 kwietnia 2013 rok

Ks. Marian Fatyga

 

Niedzielne Pielgrzymowanie

Bractwo Św. Jakuba w Więcławicach Starych , Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i  Promocji Gminy Pałecznica „MUSZELKA”  oraz Parafia pw. Św. Jakuba w Kotuszowie serdecznie zapraszają na NIEDZIELNE PIELGRZYMOWANIE MAŁOPOLSKĄ DROGĄ Św. JAKUBA  W ROKU WIARY . Organizatorzy zapewniają przejazd. Po spotkaniu pielgrzymi będą mieli zapewniony powrót autokarem do Pałecznicy.

Etap II: Klimontów – Kotuszów (38 km)           Przejście na  trasie: Smerdyna – Kotuszów (24 km)                  21 kwietnia 2013  r.

Pielgrzymowanie  rozpoczynamy po Mszy św. odprawionej o godz. 8:30  w podominikańskim  kościele pw. św. Jacka w Klimontowie.

Odjazd autokaru o  godz. 6.00 spod Remizy OSP Pałecznica

Udział w  pielgrzymce jest dobrowolny. Każdy uczestnik bierze udział w wędrówce na własną odpowiedzialność.

Zgłoszenia  udziału prosimy kierować telefonicznie  lub na adres  e-mailowy: stowarzyszeniemuszelka@interia.pl do dnia 18 kwietnia do godziny 15.30

Szczegółowych  informacji udziela:  Pani Bożena Depta lub Beata Sołek

Drogi Św. Jakuba Ap. przeznaczone są dla tych , którzy poszukują samotności i ciszy, by móc się modlić, przemyśleć swoje życie, odetchnąć od zabiegania, odkryć pierwotną spójność naszego kontynentu albo po prostu – zwiedzać ciekawe miejsca, poznać nowych ludzi czy zażyć ruchu. Przeżycie duchowe jest najważniejsze na tym szlaku. Nie jest to więc szlak turystyczny: jest to raczej szansa na „rekolekcje w drodze” na odkrycie siebie w otaczającym świecie. Każdy Pielgrzym wyruszający Małopolską Drogą św. Jakuba Ap.  wyrusza od progu własnego domu do Santiago de Compostela: do miejsca , gdzie narody Europy od ponad tysiąca lat spotykają się przy grobie św. Jakuba , pierwszego męczennika z grona apostołów. Gdyby – z różnych przyczyn – Pielgrzym nie osiągnął tego widzialnego celu Santiago de Compostela z każdym krokiem przybliża się jednak do celu duchowego:

– spotkania z Tym, który nazwał się Drogą, Prawdą i Życiem

– odkrycia Go w każdej napotkanej osobie

– pokonywania barier kulturowych i językowych dla odnowienia wspólnych źródeł Europy

– wyrzeczenia się tego co zbędne poprzez trud i radość bycia w drodze

– powrót do pierwotnej harmonii przez ciszę i kontakt z naturą

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej

Już trzydziesty szósty raz odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje zostały przeprowadzone 21 marca 2013 r., na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pałecznicy. Konkurs zorganizowany był w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VI) oraz dla uczniów gimnazjum. Read more