Udrożnienie połączenia drogowego pomiędzy powiatem proszowickim a województwem świetokrzyskim

Tytuł projektu: Udrożnienie połączenia drogowego pomiędzy powiatem proszowickim a województwem świętokrzyskim poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1251K w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, Schemat C: Drogi powiatowe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Read more