Pan Marcin Gaweł – „Wójtem roku 2011”

Wójt Gminy Pałecznica zwyciężył w konkursie „Wójt Roku 2011” organizowanym przez Redakcję audycji Rolnych Programu I Telewizji Polskiej.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent RP, współpatronem jest Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Patronami konkursu są: Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Pałecznicy

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz w związku z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pałecznica uchwały z dnia 20 czerwca 2012 r., Nr VI/108/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pałecznica oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Read more